पावलइ
गलातीमैंए ल्हागिर
प्‍ह्रिबै प्ह्रिछ्या
प्‍ह्रिबै म्‍हि: पावल।
प्‍ह्रिबै क्‍ल्‍ह्‍यो: एन्‍टिओक सहर।
प्‍ह्रिबै त्हे: ई. सं. ४८ साल, अथवा बि. सं. १०५ सालजरे।
प्‍ह्रिल् त्हुबै ताँ: पावल नेरो चए थुमैंइ ताँन् ह्रेंमैं न्‍होंर प्रभु येशूउँइँले खबै सैं तोंबै ताँ बिप्रमा “येशू ख्रीष्‍टए फिर्बै बिश्‍वासइ मत्‍त्रे म्हिमैं परमेश्‍वरए उँइँर ठिक ठर्दिल् खाँम्” बिल। दिलेया “परमेश्‍वरए उँइँर ठिक ठर्दिबै ल्हागिर स्‍योंम्‍बै मोशाइ प्‍ह्रिबै यहूदी ठिमै या छेनाले म्‍हाँदिल् त्‍हुम्” बिसि को-कोइ म्हिमैंइ पावलए ताँ थोइ। छाबै म्‍हिमैं गलातिया ह्‍युलर्बै बिश्‍वासीमैं ङाँर खल।
गलातियाथेंमैं चु स्‍योलिबै ताँए लिलि ल्‍हैदिइ। छतसि ओंसों ह्रोंसइ बिब् धोंबै घ्याँर छेनाले प्ररिगे बिसि पावलइ चु प्ह्रिछ्या प्‍ह्रिइ। ओंसोंन् पावलइ चमैंने “प्रभु येशूउँइँले कुल्मिंबै चेला चिब ङ ग! परमेश्‍वरए के लबै ल्हागिर खीजीन् ङलाइ खटिदिब् ग, म्हिमैंइ खटिदिब् आङिं! बिलन् त्हुमा अरू ह्रेंमैं ङाँर सैं तोंबै ताँ बिप्रबर खीजीन् ङ कुलब् ग,” बिसि पावलइ बिइमुँ। छतसि “ङइ बिब् धोंलेन् येशूए फिर लबै बिश्‍वासइ मत्‍त्रे म्हिमैं परमेश्‍वरए उँइँर ठिक ठर्दिल् खाँम्” बिबै ताँ पावलइ छेनाले क्‍होमिंइमुँ।
छले ख्रीष्‍टए फिर बिश्‍वास लसि अरूमैंलाज्यै या म्हाँया लल् त्‍हुम्, झाइले छ्याँबै चाल-चलनउँइँले छ्ह थोल् त्‍हुम् बिबै ताँ या पावलइ चु प्ह्रिछ्यार प्‍ह्रिइमुँ।
चु प्ह्रिछ्यार मुँबै ताँमैं
पावल क्ह्रोंसेंन्बै कुल्मिंबै चेला चिब ग बिबै ताँ १:१—२:२१
परमेश्‍वरए दयाम्हाँयाए बारेर्बै सैं तोंबै ताँ ३:१—४:३१
ख्रीष्‍टए फिर बिश्‍वास लब्मैंइ खैले छ्ह थोल् त्‍हुम् बिबै ताँ ५:१—६:१०
आखिरिर्बै ताँ ६:११-१८
1
पावल कुल्मिंबै चेला चिब ग
कुल्मिंबै चेला चिब ङ पावलउँइँले जय मसीह मुँ। कुल्मिंबै चेला चिब (तसि परमेश्‍वरए के लबर) ङलाइ म्‍हिमैंइ त्हाँसि कुलब् आङिं, म्‍हिमैंइ खटिदिब आङिं। येशू ख्रीष्‍टलाइ सिबउँइँले सोगों लमिंबै परमेश्‍वर आबा नेरो येशू ख्रीष्‍टजीन् ङलाइ त्‍हाँसि कलब् ग। ङ नेरो ङने मुँबै ताँन् अलि-अङाँमैंउँइँले क्हेमैं गलातिया ह्‍युलर्बै बिश्‍वासीमैं ताँनलाइ जय मसीह मुँ।
ङ्योए परमेश्‍वर आबा नेरो प्रभु येशू ख्रीष्‍टउँइँले क्हेमैंइ दयाम्हाँया नेरो छिं ङ्हाँल् योंरिगे। चु जुगर्बै आछ्याँबै शक्‍तिउँइँले ङ्योलाइ फ्रेमिंबै ल्हागिर येशू ख्रीष्‍टजी ङ्योए आछ्याँबै केए सजैं नोइ। ङ्योए परमेश्‍वर आबाए सैंर मैंब् धोंले खीजी ह्रोंसलाइन ङ्योए ल्हागिर सुम्पिदिइ। परमेश्‍वरलाइ खोंयोंन् बिलेया थेबै मान तरिगे। आमेन।
सैं तोंबै ताँ घ्रि मत्‍त्रे मुँ
ङ क्‍हेमैं म्रोंसि ङ अचम्‍म म्‍हाँदिइमुँ। येशू ख्रीष्‍टए दयाम्हाँयाउँइँले क्‍हेमैंलाइ त्‍हाँबै परमेश्‍वरलाइ च्हौ युनन् पिसि क्‍हेमैं अर्कोन् “सैं तोंबै ताँए” लिलि प्ररिइमुँ। क्‍ह्रोंसेंन येशू ख्रीष्‍टउँइँले खबै सैं तोंबै ताँ बाहेक अर्को सैं तोंबै ताँ आरे। ख्रीष्‍टउँइले खबै सैं तोंबै ताँलाइ तो धोंइ आङ्हाँन्ले खेंमैंए सैंर्बै ताँ पोंब्मैं को-कोइ मुँ। चमैंइ क्हेमैंए सैं ङ्हिंरि लवाइमुँ। दिलेया ङिइ बिप्रबै येशू ख्रीष्‍टउँइँले खबै सैं तोंबै ताँ भन्दा स्‍योबै ताँ ङिइ लोमिंलेया, स्‍वर्गउँइँले युबै स्‍वर्गदूतइ लोमिंलेया च म्हिइ परमेश्‍वरउँइँले सराप योंरिगे। ङिइ ओंसोंन् बिब् धोंले तोगो या धबै बिमुँ, क्‍हेमैंइ बिश्‍वास लबै सैं तोंबै ताँ भन्दा स्‍योबै ताँ खाबज्यै क्हेमैंने बिम् बिस्याँ च म्‍हिइ परमेश्‍वरउँइँले सराप योंरिगे। 10 ङइ म्हिमैंउँइँले स्‍याबासि म्‍हैरिइमुँ उ परमेश्‍वरउँइँले स्‍याबासि म्‍हैरिइमुँ? ङइ म्‍हिमैंए सैं तोंन् लल् म्हैरिइमुँ वा? ङइ अझै म्‍हिमैंए सैं तोंन् लल् म्‍हैरिस्‍याँ ङ ख्रीष्‍टए सेवा लल् आखाँमल।
पावल खैले कुल्मिंबै चेला चिब तइ
11 ओ ङए अलि-अङाँमैं, ङइ बिप्रबै सैं तोंबै ताँ म्हिउँइँले खब आङिं। चु ताँ क्‍हेमैंइ सेरिगे बिब ङए सैं मुँ। 12 ङइ चु सैं तोंबै ताँ म्‍हिउँइँले योंब आङिं, खाबज्यै या ङलाइ चु ताँ लोमिंब आङिं, येशू ख्रीष्‍टन् ङलाइ खीए शक्ति उँइँमिंइ। धै चु सैं तोंबै ताँ खि ङाँइँले योंब् ग। 1:12 चिब्मैं ९:३-५; १८:९-१०; २२:१७-२१
13 ङइ ओंसों खैले छ्ह थोल बिबै ताँ क्‍हेमैंइ थेल् खाँइमुँ: ङइ यहूदी धर्म म्हाँदिबै त्हेर परमेश्‍वरए म्हिमैंलाइ बेल्‍ले ह्रुगुदिसि नास लल् म्हैल। 1:13 चिब्मैं ८:३; २२:४-५; २६:९-११
14 ङए खेमैंइ म्हाँदिरिबै छ्यामैं ङइ बेल्‍ले छेन्ले म्हाँदिमल। यहूदी धर्म म्हाँदिबर ङए ह्रेंर्बै थुमैं न्होंर्बै ङ चिब मुँल। 1:14: चिब्मैं २२:३
15 दिलेया परमेश्‍वरजी ह्रोंसए दयाम्हाँयाउँइँले ङ फिब् भन्दा ओंसोंन् खीए म्‍हि तबर ङलाइ त्‍हाँल् खाँल। 16 झाइले ङइ अरू ह्रेंमैं ङाँर सैं तोंबै ताँ बिप्ररिगे बिसि परमेश्‍वरजी ङलाइ खीए च्‍हए दर्शन पिंइ। खीजी छाबै दर्शन पिंबइले ङइ “सैं तोंबै ताँ खैब जा?” बिसि खाब्ने या सल्‍ला किंल् आत्हु। 1:15-16: चिब्मैं ९:३-६; २२:६-१०; २६:१३-१८ 17 ङ भन्दा ओंसोंन् कुल्मिंबै चेला चिब तब्‍मैं ङाँर सल्‍ला किंबर यरूशलेमर आह्‍याल। बरु ङ युनन् अरब बिबै ह्‍युलर ह्‍याइ, च लिउँइ दमस्‍कस सहरर एखइ।
18 सोंदि लिउँइ ङ पत्रुसने* 1:18 ग्रिक क्युइरि, केफास त्होबर यरूशलेम सहरउँइ ह्‍याइ। धै चने बालु च्युसे ङ्‍हगें समा टिइ। 1:18: चिब्मैं ९:२६-३० 19 दिलेया चर प्रभुए अलि याकूबलाइ मत्‍त्रे ङइ त्होइ, अरू कुल्मिंबै चेला चिब खाबलाज्यै या आत्‍हो। 20 (ङ परमेश्‍वरए उँइँर स्योर आते, ङइ प्‍ह्रिबै ताँ क्‍ह्रोंसेंन्‍बै ग।) 21 च लिउँइ ङ सिरिया नेरो किलिकिया बिबै ह्‍युलउँइ ह्‍याइ। 22 च त्हे समा यहूदीया ह्‍युलर्बै बिश्‍वासीमैंइ ङलाइ आम्रोंल, 23 चमैंइ ङए बारेर छाबै बयन मत्‍त्रे थेल: “चइ ओंसों म्हिमैंइ बिश्‍वास आलरिगे बिसि ङिलाइ ह्रुगुदिल, तिंजोरोम् बिश्‍वास लद् बिसि च ह्रोंसइन बिप्रइमुँ।” 24 छले ङइ सैं एसि परमेश्‍वरए के लब् म्रोंसि चमैंइ परमेश्‍वरए मिं क्वेइ।

1:12 1:12 चिब्मैं ९:३-५; १८:९-१०; २२:१७-२१

1:13 1:13 चिब्मैं ८:३; २२:४-५; २६:९-११

1:14 1:14: चिब्मैं २२:३

1:16 1:15-16: चिब्मैं ९:३-६; २२:६-१०; २६:१३-१८

*1:18 1:18 ग्रिक क्युइरि, केफास

1:18 1:18: चिब्मैं ९:२६-३०