धाँसे ओंसोंबै ताँमैं
(उत्पत्ति)
ओंसों बिल् त्हुबै ताँमैं
धाँसे ओंसों परमेश्‍वरजी तोन्दोंरि सैमैं बनेइ। खीजी च सैमैं खैले बनेइ बिसि चु धाँसे ओंसोंबै कितबर प्ह्रिइमुँ। स ने मु नेरो मा ङ्युँइ, धै ताँन् सिधुँमैं, छि नेरो रा-रोमैं झाइले नमेमैं, स्योंजरेबै ताँगामैं, मा ङ्युँइ न्होंर्बै थे-थेबै सैमैं धै स्यो-स्योबै सो प्ह्‍याबै सैमैं खीजी ओंसों खैले बनेइ बिसि प्ह्रिइमुँ। झाइले लिउँइ परमेश्‍वरजी म्हि या बनेइ। चए मिं आदम थेंइ।
लिउँइ म्हिमैं परमेश्‍वर ङाँइँले खैले फ्रेयाइ धै फ्रेयाबै लिउँइ चमैंए छ्ह खैब तइ बिसि चु कितबर ङ्योइ खेल् खाँम्।
चु कितबर भाग ङ्हिं मुँ:
१. अध्याय १-११ समा चु ह्‍युल नेरो ह्‍युलर्बै तोन्दोंरि सैमैं बनेबै ताँ धै ताँन् भन्दा ओंसोंबै म्हिमैंए बारेर्बै ताँमैं मुँ। आदम चए प्ह्रेंस्यो हब्बा, चइ फिबै च्हमैं ङ्हिं कयिन नेरो हाबिलने बिबै ताँमैं नेरो नोआने परमेश्‍वरजी ल्हैदिबै के नेरो थेबै नाँ बाडिए ताँमैं मुँ।
२. अध्याय १२-५० समा स्योंम्बै इस्राएली बिबै ह्रेंर्बै खेमैंए ताँ मुँ। चमैंए ओंसोंबै खे अब्रहाम मुँल। परमेश्‍वरजी बिब् धोंलेन् चइ छ्ह थोमल। च लिउँइ चए च्ह इसहाक नेरो क्वें याकूबए ताँमैं खेल् योंम्। याकूबए च्हमैं च्युसे ङ्हिं मुँल। चमैंउँइँले इस्राएल ह्रेंर्बै कुलमैं तखइ। चु कितबर चमैंए ताँमैं या मुँ। चमैंए त्येमैं न्होंर योसेफए ताँ ल्हें मुँ। योसेफइ ल्हें दुःख योंलेया इस्राएली ह्रेंमैंलाइ अङ्गलउँइँले जोगेमिंइ।
परमेश्‍वरजी तो-तो लल् खाँम् बिसि चु कितबर प्ह्रिइमुँ। झाइले परमेश्‍वरजी ओंसों ओंनोंन् तोन्दोंरि सै लमिंइ बिसि उँइँमुँ। धै परमेश्‍वरजी ह्रोंसए म्हिमैंए फिर बेल्‍ले ल्हयो खम् बिसि प्ह्रिइमुँ। चु कितब न्होंर्बै ताँमैंर परमेश्‍वर खैब मुँ बिसि ङ्योइ सेल् खाँम्। खीजी दुष्‍टमैं सजैं पिंम्। दिलेया खीए ताँ ङिंब्मैं छ्याँब् तसि “ल्हें तदै ह्‍याद्” बिसि आशिक पिंइमुँ।
चु कितबर मुँबै ताँमैं
ह्‍युलर्बै तोन्दोंरि सैमैं नेरो म्हि बनेब १:१—२:२५
म्हिमैंए पाप नेरो दुःख तब ३:१-२४
आदमउँइँले नोआ समा ४:१—५:३२
नाँ बाडि ६:१—१०:३२
क्युइमैं स्यो-स्यो तयाब ११:१-९
शेमउँइँले अब्राहाम समा ११:१०-३२
इस्राएल ह्रेंर्बै खेमैं अब्राहाम, इसहाक नेरो याकूब १२:१—३५:२९
एसावए सन्तानमैं ३६:१-४६
योसेफ नेरो चए त्येमैं ३७:१—४५:१८
इस्राएलीमैं मिश्र ह्‍युलर ह्‍याब ४८:१—५०:२६
 
1
परमेश्‍वरजी स नेरो मु बनेबै ताँमैं
ताँन् भन्दा ओंसों परमेश्‍वरजी मु नेरो पृथ्बी बनेइ।
पृथ्‍बी छाबन् मुँ बिब था आसेल धै तोइ आरेल। मा ङ्युँइए फिर मिछु खैरिमल। धै परमेश्‍वरए प्ल्ह क्‍युए फिर स्‍युररिमल।
झाइले परमेश्‍वरजी “मि म्रोंयाँरिगे” बिमा मि म्रोंयाँइ। 1:3 २ कोर ४:६ धै परमेश्‍वजी मि म्रोंबलाइ ङ्‍ह्‍योमा च बेल्‍ले छ्याँब मुँल। खीजी मि म्रोंब नेरो आम्रोंब स्‍यो-स्‍यो लइ। परमेश्‍वरजी मि म्रोंबने “त्‍हिंइ” बिइ, धै मिछु खैबने “म्‍हुँइसा” बिइ। ङेसा तइ धै न्‍हाँग तइ, च ओंसोंबै त्हिंइ मुँल।
झाइले परमेश्‍वरजी बिइ, “क्‍युए म्‍हाँजोर क्ल्‍ह्‍यो घ्रि तरिगे, धै चइ क्‍यु ङ्हिंबाँ लरिगे,” बिमा परमेश्‍वरजी बनेसि च क्ल्‍ह्‍योए न्‍होंर्बै नेरो फिर्बै क्यु स्‍यो-स्‍यो लमिंमा छान् तयाइ। परमेश्‍वरजी च फिर्बै क्ल्‍ह्‍योने “मु” बिइ। ङेसा तइ धै न्‍हाँग तइ, च ङ्हिरोबै त्हिंइ मुँल। 1:6-8 २ पत्र ३:५
झाइले परमेश्‍‍वरजी बिइ, “मुए न्‍होंर्बै क्यु क्ल्‍ह्‍यो घ्रिर खागु तयाद् धै ओबानो क्ल्‍ह्‍यो म्रोंयाद्।” बिमा छान् तयाइ। 10 परमेश्‍वरजी ओबानो क्ल्‍ह्‍योने “पृथ्‍बी” बिइ, धै खागु तबै क्‍युने “मा ङ्युँइ” बिइ। धै परमेश्‍वरजी ङ्ह्‍योमा च छ्याँब मुँल। 11 झाइले परमेश्‍वरजी बिइ, “सइ ट्हा-ट्हुमैं प्‍लु तबै रो-रोबै धुँमैं नेरो खें-खेंमैंन् पाह्रसि प्लु तबै सिंधुँमैं म्‍लोरिगे,” बिमा छान् तयाइ। 12 सइ ट्हा-ट्हुमैं प्‍लु तबै धुँमैं खें-खेंमैंन् पाह्रबै ल्हें खालर्बै प्लु तबै सिंधुँमैं म्‍लोमिंइ। धै परमेश्‍वरजी ङ्ह्‍योमा च छ्याँब मुँल। 13 ङेसा तइ धै न्‍हाँग तइ, च सोंरोबै त्हिंइ मुँल।
14 परमेश्‍वरजी धबै बिइ, “मुर त्‍हिंइ नेरो म्‍हुँइस फेलबर चारबै सैमैं तरिगे। चमैंइ चाडमैं, त्हिंइमैं, बर्षमैं फेलबै केमैं लरिगे, 15 धै पृथ्बीर मि म्रोंल् लमिंबर च सैमैं मुर तरिगे,” बिमा छान् तयाइ। 16 झाइले परमेश्‍वरजी बेल्‍ले थेबै चारबै सै ङ्हिं बनेइ। थेबै चारबै सै त्हिंइर प्रेबै ल्हागिर नेरो च्‍योंबै चारबै सै म्हुँइँसर प्रेबर बनेइ। धै खीजी मुसारमैं या बनेइ। 17 झाइले पृथ्बीर मि म्रोंन् लमिंबर 18 त्हिंइ नेरो म्‍हुँइँसए फिर क्‍ल्‍हे तबर, धै मि म्रोंब नेरो मिछु खैब स्यो-स्यो लबर परमेश्‍वरजी च चारबै सैमैं मुर थेंमिंइ। खीजी ङ्ह्‍योमा च छ्याँब मुँल। 19 ङेसा तइ धै न्‍हाँग तइ, च प्लिरोबै त्हिंइ मुँल।
20 परमेश्‍वरजी बिइ, “क्‍युर सो प्ह्‍याबै सैमैंइ प्‍लिंरिगे धै नमेंमैं मुर प्‍हुररिगे।” 21 छतसि मा ङ्युँइर थे-थेबै क्युर टिबै सैमैंइ प्लिंइ धै सर प्रबै स्यो-स्योबै सो प्ह्‍याबै ताँन् सैमैं नेरो प्ह्‍या प्‍ह्‍याबै नमेमैं या परमेश्‍वरजी बनेइ। झाइले परमेश्‍वरजी ङ्ह्‍योमा चमैं बेल्‍ले छ्याँब मुँल। 22 झाइले परमेश्‍वरजी चमैंने “प्हारदै रोदै ल्हें तदै मा ङ्युँइर प्‍लिंदै ह्‍याद्। छलेन नमेंमैं या पृथ्बीर ल्हें तदै ह्‍यारिगे,” बिसि आशिक पिंइ। 23 ङेसा तइ धै न्‍हाँग तइ, च ङ्‍हरोबै त्हिंइ मुँल।
24 परमेश्‍वरजी बिइ, “पृथ्‍बीइ स्यो-स्योबै धिंर न्‍हबै खेदोमैं, सर फोइ क्ल्याँसि प्रबै प्हँलाँ-प्हुँलुँमैं नेरो क्ह्‍योंर्बै खेदोमैं या तरिगे,” बिमा छान् तयाइ। 25 परमेश्‍वरजी स्यो-स्योबै क्ह्‍योंर्बै खेदोमैं, स्यो-स्योबै धिंर न्‍हबै खेदोमैं नेरो स्यो-स्योबै फोइ क्ल्याँसि सर प्रबै प्हलाँ-प्हुलुँमैं बनेइ। धै परमेश्‍वरजी ङ्ह्‍योमा च छ्याँब मुँल।
26 धबै परमेश्‍वरजी बिइ, “तारे म्‍हि ङ्यो धोंन् तब ङ्यो धोंन् ब्योंब बनेले। चमैंइ मा ङ्युँइर्बै ताँगमैं मुर्बै नमेंमैं, क्ह्‍योंर्बै खेदोमैं नेरो सर प्रबै ताँन् सैमैं फिर क्‍ल्‍हे लरिगे।” 1:26 १ कोर ११:७
27 छतसि परमेश्‍वरजी म्हिलाइ ह्रोंस् धोंन् तब बनेइ,
खीजी चमैं ह्रोंस धोंन् ब्योंब बनेइ।
छले मुँयुँ नेरो च्हमिरि ङ्हिंना-ङ्हिंन् खीजी बनेइ। 1:27 मत्ती १९:४; मर्क १०:६
28 परमेश्‍वरजी चमैंने आशिक पिंसि बिइ, “प्हारदै रोदै ल्हें तदै ह्‍याद्। पृथ्बीर प्लिंदै चए फिर क्‍ल्‍हे लदै ह्‍याद्। मा ङ्युँर्बै ताँगमैं, मुर्बै नमेमैं नेरो ह्‍युलर्बै ताँन् सो प्ह्‍याबै सैमैं फिर्बै क्ल्हे तद्।” 1:27-28 उत ५:१-२
29 झाइले परमेश्‍वरजी बिइ, “ङ्‍ह्‍योद्! क्हेमैंए चबै सै तरिगे बिसि पृथ्‍बीर्बै ताँन् प्‍लु पिंबै धुँमैं नेरो रोर्न प्‍लु तबै ताँन् सिंधुँमैं ङइ पिंम्। 30 पृथ्‍बीर्बै ताँन् खेदोमैं, मुर्बै ताँन् नमेमैं नेरो सर प्रबै ताँन् सो प्ह्‍याबै सैमैंइ चबै ल्हागिर ङइ प्याँ पिंमैं पिंम्,” बिमा छान् तयाइ। 31 ह्रोंसजी बनेबै तोन्दोंरि सै परमेश्‍वरजी ङ्ह्‍योमा बेल्‍ले छ्याँब मुँल। ङेसा तइ धै न्‍हाँग तइ, च टुरोबै त्हिंइ मुँल।

1:3 1:3 २ कोर ४:६

1:8 1:6-8 २ पत्र ३:५

1:26 1:26 १ कोर ११:७

1:27 1:27 मत्ती १९:४; मर्क १०:६

1:28 1:27-28 उत ५:१-२