याकूबइ
प्‍ह्रिबै प्ह्रिछ्या
प्‍ह्रिबै म्‍हि: याकूब। चु कुल्मिंबै चेला चिबमैं न्होंर्बै घ्रि मुँल। चु याकूब प्रभु येशूए अलि ग (गलाती १:१९)। च यरूशलेम सहरर्बै परमेश्‍वर म्हाँदिब्मैं न्‍होंर्बै चिब मुँल (चेला चिब्मैंए केमैं १२:१७; १५:१३-२१)।
प्‍ह्रिबै क्‍ल्‍ह्‍यो: यरूशलेम सहर।
प्‍ह्रिबै त्हे: ई. सं. ६० साल, बि. सं. ११७ साल जरे।
प्‍ह्रिबै ताँ: चु प्ह्रिछ्यार याकूबइ ह्‍युल तिगोंन् मुँबै परमेश्‍वर म्हाँदिब्मैंइ छ्ह खैले थोल् त्हुमुँ, चमैंइ लल् त्हुबै के तो-तो जा, चमैंइ लल् आतबै केमैं तो-तो जा बिबै ताँमैं प्ह्रिइमुँ। धै दु:खर सैं च्योंब् आलदु, सुखर आमत्तिदु, म्हि ङ्ह्‍योसि के आलदु, खाबलासे आफेलदु, ताँनने क्ह्रिदु, आगुए फिर छ्याब आल्हैदिदु, प्होंब्-नेब आलदु, थेब आप्हैंनु, बरु खैबै त्हेर्न बिले परमेश्‍वरनेन् प्राथना लरिद् बिसेया याकूबइ चु प्ह्रिछ्यार प्ह्रिइमुँ।
छले चु प्ह्रिछ्यार याकूबइ येशूए फिर बिश्‍वास लब्मैंइ छ्याँबै केमैं लल् त्हुम् बिबै ताँमैं प्ह्रिइमुँ।
चु प्ह्रिछ्यार मुँबै ताँमैं
ओंसोंबै ताँ १:१
परमेश्‍वरए फिर क्वेंब नेरो ह्रब्-सेबै ताँ १:२-८
ङ्हाँदु नेरो प्लब १:९-११
दुष्‍टए ङोमैं १:१२-१८
ताँ थेसि म्हाँदिब १:१९-२७
म्‍हि ङ्ह्‍योसि आफेलब २:१-१३
परमेश्‍वर म्हाँदिब नेरो छ्याँबै के लब २:१४-२६
खैले पोंल् त्हुम् बिब ३:१-१८
येशू म्हाँदिब्मैंइ ह्‍युलर खैले छ्ह थोब ४:१—५:६
ल्हें खालर्बै लोदा सैंदा लबै ताँमैं ५:७-२०
1
परमेश्‍वर नेरो प्रभु येशू ख्रीष्‍टए के लबै म्‍हि याकूबउँइँले 1:1 मत्ती १३:५५; मर्क ६:३; चिब्मैं १५:१३; गला १:१९ चु ह्‍युल तिगोंन् प्हुँइ टिबै च्युसे ङ्हिं कुललाइ* 1:1 चु ह्‍युल तिगोंन् प्हुँइ टिबै च्युसे ङ्हिं कुललाइ ओंसों इस्राएल ह्रेंए शत्तुरमैंइ चमैंए कुल च्युसे ङ्हिंलाइ हिन-बिना लवासि खन्तोदोंन् ल्हावाइ। याकूबए मतलब, प्रभु येशूए लिलि प्रब्मैं च इस्राएलीमैंलाइ धोंले खन्तोदोंन् प्हुँवाइमुँ। जय मसीह मुँ।
 
परमेश्‍वर म्हाँदिब नेरो ह्रब्-सेबै ताँ
ओ ङए अलि-अङाँमैं, क्‍हेमैंए फिर ल्हें खालर्बै दुःख खमा बेल्‍ले सैं तोंन्। तलेबिस्याँ क्हेमैंए बिश्‍वासए जाँच लबर छाबै दु:ख तमा क्हेमैंइ झन् सैदिल् खाँबै भों योंम् बिसि क्हेमैंइ सेइमुँ। छले सैदिल् खाँबै भों योंबइले खैबै दु:खर्न बिलै क्हेमैं बिश्‍वासर भोंब तसि ढुक्‍काले टिद्।
क्‍हेमैंए न्‍होंर खाबलाज्यै बुद्धि चैदिस्याँ ह्रिस आखल्‍ले सैं तों-तोंदै पिंबै परमेश्‍वरने ह्रिरिगे। छले ह्रिस्याँ खीजी पिंब्‍मुँ। छले ह्रिमा चइ तिफुँइ संका आलल्‍ले “ह्रोंसइ ह्रिबै सै परमेश्‍वरजी क्ह्रोंसेंन पिंम्” बिबै सैं मैंरिगे। संका लबै म्हि थेबै खैंइ छाइ-माइ लबै मा ङ्युँइर्बै क्‍युए भेल्‍गा धों तब्मुँ। छाबै संक लबै म्हिइ प्रभुउँइँले तोइ योंम् उ बिसि अमैंलै तम्। तलेबिस्याँ सैं ङ्हिंरि लबै म्हि तो सैरै या केर आफेब् तम्।
 
ङ्हाँदु नेरो प्लब
परमेश्‍वर म्हाँदिबै म्‍हि ङ्हाँदु मुँलेया “परमेश्‍वरजी ङलाइ थेब लमिंइमुँ!” बिसि चइ सैं थेब लरिगे। 10 छलेन प्लबै म्‍हि ङ्हाँदु तयालेया सैं च्योंब् आलरिगे, तलेबिस्याँ म्हि प्ललैया ङ्हाँदु तलैया ट धोंलेन् ङ्योंलोंयाब्मुँ। 11 तलेबिस्याँ त्‍हिंयाँ सार्ले प्रेमा प्हो ङ्योंलोंवाम्, धै ट खारयासि केर आफेब् तयाम्। च धोंलेन् प्लबै म्‍हि या छ लस्यो छु लस्यो ङ्हाँन-ङ्हाँन् सियाम्। 1:10-11 यशै ४०:६-७
 
दुष्‍टइ चुबै ङोमैं
12 खैबै दुःख तलेया तोइ आङ्हाँन्ले ढुक्‍काले टिबै म्हिइ आशिक योंब्मुँ, तलेबिस्याँ बिश्‍वासए जाँच तमा सैदिल् खाँबै म्हिइ लिउँइ खोंयोंइ आखाँबै छ्ह योंब्मुँ। चु छ्ह परमेश्‍वरजी खीलाइ म्हाँया लब्मैंलाइ पिंम् बिसि बाछा फैइमुँ। 13 जाँच लबर दुःख तमा खाबज्यै या “परमेश्‍वरजी ङलाइ पापर च्होबर दु:ख पिंइ” आबिरिगे, तलेबिस्याँ आछ्याँबै केउँइँले परमेश्‍वरए जाँज तल् आखाँ, खीजी खाबलाज्यै या जाँच आल। 14 दिलेया ह्रोंसए आछ्याँबै सैंइ लमा म्हिमैं पापर च्होम्। 15 छले आछ्याँबै सैंइ म्हिमैंलाइ पाप के लबर ल्हैदिम्। पाप केमैंइ लमा ङ्यो सिल् त्हुम्।
16 छतसि ओ ङए खोबै अलि-अङाँमैं, फाकर्बै ताँ आक्वेंन्: 17 तलेबिस्याँ ताँन् छ्याँबै दान बरदानमैं त्हिंयाँ नेरो लयाँ बनेबै परमेश्‍वरउँइँले युम्। तलेबिस्याँ खी खोंयोंइ ङ्हरि कुरि आत। 18 खीजी बनेबै ताँन् सैमैं न्‍होंर ङ्यो ओंसोंबै रो धों तरिगे बिसि खीए सैंर मैंब् धोंले खीए क्‍ह्रोंसेंन्‍बै ताँउँइँले ङ्यो खीए प्‍हसेमैं तल् पिंइ।
 
ताँ थेसि म्हाँदिब
19 ओ ङए खोबै अलि-अङाँमैं, क्हेमैं ताँनइ चु ताँ सेल् त्हुम्, ताँन् म्हिमैं छिट्ले ङेब, क्हैल्‍ले पोंल् त्हुम्, धै युनन् ह्रिस खल् आत। 20 तलेबिस्याँ ह्रिस खबै म्हिइ परमेश्‍वरए के छेनाले लल् आखाँ। 21 छतसि ताँन् आछ्याँबै ताँ नेरो दुष्‍ट केमैं लब पिवाद्, बरु परमेश्‍वर म्हाँदिसि खीए छ्वेर बिबै ताँ क्हेमैंए सैंर थेंसि च्योंने तद्। छलस्याँ क्‍हेमैं जोगेब्मुँ।
22 दिलेया परमेश्‍वरए छ्वेर बिबै ताँ थेइरि मत्‍त्रे ह्रोंसलाइ आलुद्, चइ बिब् धोंले प्रद्। 23 परमेश्‍वरए छ्वेर प्ह्रिबै ताँ थेलेया चइ बिब् धोंले आप्रबै म्‍हि दर्बनर लि ङ्ह्‍योबै म्‍हि धोंन् तब् ग। 24 तलेबिस्याँ च म्‍हिइ दर्बनर ह्रोंसए लि ङ्योसि ह्‍याम्, दिलेया ह्रोंसए लि खैबै मुँ बिसि चइ म्‍लेयाम्। 25 दिलेया परमेश्‍वरए ठिमर्बै ताँमैं छेनाले थेसि चर बिब् धोंलेन् प्रबै म्‍हिइ आशिक योंब्मुँ। तलेबिस्याँ ठिमइ छ्याँबै छ्ह खैले थोल् त्हुम् बिबै ताँमैं लोमिंम्, धै ठिमर्बै ताँमैं आम्‍लेबै म्हि ठिमइ बिब् धोंलेन् लरिम्।
26 खाबज्यै या ङइ ठिक के लइमुँ बिमुँ, दिलेया ह्रोंसए सुँइ तो योंमुँ चन् पोंम् बिस्याँ चइ ह्रोंसलाइन लुम्। छाबै म्हिइ ठिक के ललैया चइ लबै के फाकर्न तम्। 27 बरु ङ्योए परमेश्‍वर आबाजी खोबै केमैं चुन् ग: टार-टोरमैं नेरो म्हरेस्योमैंए दुःखर ल्होमिंब, धै ह्रोंसै या चु ह्‍युलर्बै पाप केउँइँले ह्रेंगो टिब।

1:1 1:1 मत्ती १३:५५; मर्क ६:३; चिब्मैं १५:१३; गला १:१९

*1:1 1:1 चु ह्‍युल तिगोंन् प्हुँइ टिबै च्युसे ङ्हिं कुललाइ ओंसों इस्राएल ह्रेंए शत्तुरमैंइ चमैंए कुल च्युसे ङ्हिंलाइ हिन-बिना लवासि खन्तोदोंन् ल्हावाइ। याकूबए मतलब, प्रभु येशूए लिलि प्रब्मैं च इस्राएलीमैंलाइ धोंले खन्तोदोंन् प्हुँवाइमुँ।

1:11 1:10-11 यशै ४०:६-७