योनाए बारेर्बै ताँ
योनाए अर्थ “ढुकुर” ग। योना इस्रएल ह्‍युलर्बै (उत्तरि राज्य) क्होइ पट्टिबै ह्‍युलर जबूलून कुलए सहर गात-हेपर बिबै क्ल्ह्‍योर टिब मुँल (२ म्रुँ १४:२५)। चर यारोबाम म्रुँ मुँल (२ म्रुँ १४:२३-२५)। च त्हेर यारोबामइ इस्राएलए साँद-सिमाना थेब् लब्मुँ बिसि योनाइ परमेश्‍वरए ताँ पोंला। योना होशे ने आमोसए त्हेर भबिष्‍यबक्ता मुँल। चु कितबर्बै भबिष्‍यबाणी इस्राएल अश्शुरीमैंए न्होंर तब् भन्दा ओसों (७२२ ई.पू.) ने अश्शूरी राजधनि निनबे, बेबिलोनए न्होंर तब् भन्दा ओसों (७१२ ई.पू.) योनाइ पोंल।
चु कितबर मुँबै ताँमैं
योना परमेश्‍वरइ हुइब नेरो योनाइ पोंबै ताँमैं १:१-१७
योनए प्रार्थना २:१-१०
परमेश्‍वरइ योना धबै हुइमा योना खीए ताँ बिइ प्रब ३:१-१०
परमेश्‍वरजी दयाम्हाँया लमुँ बिसि खीजी योनालाइ लोमिंब ४:१-११
1
योना याहवेह ङाँइले न्हेह्‍याब
याहवेहए ताँ अमित्तैए च्ह योना ङाँर युइ: 1:1 २ म्रुँ १४:२५ “रेद्, च निनवे बिबै थेबै सहरर ह्‍याद, धै चर्बै म्हिमैंए बिरोध ङए ताँ बिइ प्रद्, तलेबिस्याँ चर्बै म्हिमैंइ आछ्याँबै के लब ङइ म्रोंइमुँ।”
दिलेया योना याहवेहजी बिब् आङिंसि तर्शीश बिबै सहरउँइ ह्‍याइ। छले ह्‍यामा योप्पा सहरर फेखइ, चर चइ तर्शीशउँइ ह्‍याँबै क्यु झाज घ्रि स्याइ। याहवेहउँइँले भौदिबर झाजए भारा फोसि च तर्शीशउँइ ह्‍याबै झाजर क्रेइ।
दिलेया याहवेहजी झाजन् फुवाल् म्हैबै थेबै नाँ-खैं मा ङ्युँइर खल् पिंइ। छतमा झाज ओलेब्मैं ङ्हिंसि ह्रों-ह्रोंसए देवतामैंए ग्वार ह्रिइ। धै झाज योंरिगे बिसि चर्बै ताँन् सैमैं मा ङ्युँइर भ्योंवाँइ।
दिलेया योना बिस्याँ झाजए ताँन् भन्दा न्हों तलर न्हरु च्हुइरिल। छाब् म्रोंमा झाजर्बै कप्‍तान खसि योनाने बिइ, “कति रोल् खाँल? रेसि ह्रोंसए परमेश्‍वरने ग्वार ह्रिद्! ङ्यो खाबै नास आतरिगे बिसि खीजी जोगेमिंम् उ?”
झाजर्बै म्हिमैंइ खेंमैंए न्होंर बिइ, “खाबइ पाप लसि च्हौ थेबै दु:ख ङ्योए फिर तखगे बिसि था सेबर ङ्यो चिट्ठा झोंले।” छ बिसि चमैंइ चिट्ठा झोंमा योनाए मिंर चिट्ठा फेइ।
छतसि चमैंइ योनाने बिइ, “खाबइ पाप लसि ङ्योए फिर छाबै दु:ख तखइ? क्हिइ तो के लम्? क्हि खनिउँइँले खल? क्हिए ह्‍युल खनिर जा? क्हि खाब् ह्रेंर्बै जा? ङिने बिद्।”
योनाइ चमैंने बिइ, “ङ मा ङ्युँइ नेरो स बनेबै स्वर्गर्बै याहवेह परमेश्‍वरलाइ म्हाँदिबै हिब्रू घ्रि ग।”
10 छबिमा चमैं बेल्‍ले ङ्हिंसि योनाने बिइ, “क्हिइ तले चु लल?” (ओंसोंन् चइ ह्रोंसए ताँ बिल् खाँल, छतसि “च याहवेहउँइँले भौदिसि खन!” बिब चमैंइ था सेइ।)
11 “मा ङ्युँइर नाँ-खैं झन् ल्हें तबर होंइ। छतसि तारे ङिइ क्हिलाइ खै लस्याँ मा ङ्युँइ च्याँ तम् दि?” बिसि चमैंइ ङ्योएइ।
12 धै योनाइ चमैंने बिइ, “ङइ लमा चु नाँ-खैं तब् ग बिब ङइ सेइमुँ। छतसि ङ क्वेसि मा ङ्युँइर भ्योंवान्, धै मा ङ्युँइ च्याँ तब्मुँ।”
13 दिलेया चमैंइ क्यु झाज खाँन् समा क्यु आरेबै क्ल्ह्‍योउँइ पखबर भों लइ, दिलेया आखाँल, तलेबिस्याँ मा ङ्युँइर बेल्‍ले थेबै नाँ बाडि खसेन् मुँल, धै चमैंए बिरोदर च नाँ बाडि झन्-झन् बेल्‍ले ल्हें तदै ह्‍याइ। 14 छतसि चमैंइ याहवेहने ग्वार ह्रिसि बिइ, “ओ याहवेह, ङिइ क्हिने यो छ्युँ लसि बिमुँ, चु म्हइ लबै आच्याँबै केउँइँले ङि नास आतरिगे, धै चुलाइ भ्योंवाबै पापए छ्याब् ङिए फिर आल्हैदिरिगे, तलेबिस्याँ ओ याहवेह, क्हिए सैंर मैंबै केन् क्हिइ लइमुँ।” 15 झाइले चमैंइ योनालाइ क्वेसि मा ङ्युँइर भ्योंवाबै तोदोंन मा ङ्युँइ च्याँ तयाइ। 16 छतमा च म्हिमैं याहवेहने बेल्‍ले ङ्हिंइ। धै याहवेहए मिंर ख्रो पिंसि “तारे ङि क्हिलाइन फ्योम्” बिइर बाछा फैइ।
17 धै योनालाइ क्ल्ह्‍योंबर याहवेहजी बेल्‍ले थेबै ताँगा कुलइ। धै च ताँगाए फो न्होंर योना त्हिंइ सोंरो म्हुँइँस सोंरो टिइ। 1:17 मत्ती १२:४०

1:1 1:1 २ म्रुँ १४:२५

1:17 1:17 मत्ती १२:४०