मत्तीइ
प्‍ह्रिबै येशू ख्रीष्‍टउँइँले खबै सैं तोंबै ताँ
प्‍ह्रिबै म्‍हि: च्युसे ङ्हिं कुल्मिंबै चेला चिब्मैं न्‍होंर्बै मत्ती।
प्‍ह्रिबै त्हे: ई. सं. ७० साल जरे, अथवा बि. सं. १२७ साल जरे।
प्‍ह्रिबै ताँ: परमेश्‍वरजी खीजी त्‍हाँबै यहूदी ह्रेंमैंने स्‍योंम्‍बै ठिमर बाछा फैइ। च बाछामैं येशूउँइँले क्ह्रोंसेंन्लेन् तइमुँ बिसि मत्तीइ चु कितबर प्‍ह्रिइमुँ। येशू यहूदी ह्रेंर्बै म्‍हि तलेया खीउँइँले च बाछामैं यहूदीमैंए ल्हागिर मत्‍त्रे आङिं, ताँन् ह्‍युलर्बै म्‍हिमैंए ल्हागिर ग।
येशू छ्याँबै ताँ लोमिंबै म्‍हि ग बिसि मत्तीइ खीए बारेर ल्‍हें ताँमैं प्‍ह्रिथेंइमुँ:
क. मत्ती ५:१ उँइँले ७:२७ समा येशूजी खैबै म्हिमैंइ आशिक योंसि स्वर्ग ग्याल्सर होंल् योंमुँ धै खैबै म्हिमैं स्वर्गर्बै ग्याल्सर होंल् आयों बिबै ताँ प्ह्रिइमुँ।
ख. मत्ती १० र येशूजी खीए कुल्मिंबै चेला चिब्मैं च्युसे ङ्हिंने सैं तोंबै ताँ बिमिंबै बारेर प्ह्रिइमुँ।
ग. मत्ती १३ र येशूजी स्‍वर्गर्बै ग्याल्सए बारेर्बै ताँमैं अहानउँइँले प्ह्रिइमुँ।
घ. मत्ती १८ र येशूए चेला तदा ङ्हाँब्मैंइ खैबै के लल् त्‍हुम् बिबै ताँ प्ह्रिइमुँ।
ङ. मत्ती २४ नेरो २५ चु जुगए लिउँइँबै त्हे नेरो स्‍वर्गर्बै ग्याल्स तखबै त्हेए बारेर येशूजी बिबै ताँमैं प्ह्रिइमुँ।
चु कितबर मुँबै ताँमैं
येशूए खेमैं नेरो फिबै त्हे १:१—२:२३
बप्‍तिस्‍मा पिंबै यूहन्‍नाइ लबै के ३:१-१२
येशूजी बप्‍तिस्‍मा किंबै लिउँइ दुष्‍टइ जाँच लब ३:१३—४:११
गालील ह्‍युलर येशूजी लबै के ४:१२—१८:३५
येशू गालीलउँइँले यरूशलेमउँइ ह्‍याब १९:१—२०:३४
यरूशलेम सहरर येशूजी सिबै त्हे समा पोंबै ताँमैं नेरो लबै केमैं २१:१—२७:६६
सिसि सोगों तबै लिउँइ येशू धबै चेलामैंने त्‍होब २८:१-२०
 
1
येशूए खेमैंए मिं
(लूका ३:२३-३८)
चु येशूए खलकर्बै ताँ ग। येशू खीए खे, दाऊद म्रुँए हाँगउँइँले फिब् ग। दाऊद स्‍योंम्‍बै खे अब्राहामए हाँगउँइँले फिब् ग। च हाँगर्बै खेमैंए मिं छाब् मुँल:
अब्राहामए च्‍हए मिं इसहाक मुँल।
इसहाकए च्‍ह याकूब मुँल।
याकूबए च्‍हमैं यहूदा नेरो चए आघें-अलिमैं मुँल।
यहूदाए च्‍ह ङ्हिंए मिं फारेस नेरो जाहेर मुँल। (चमैंए आमाए मिं तामार मुँल।)
फारेसए च्‍ह हेस्रोन मुँल।
हेस्रोनए च्‍ह आराम मुँल।
आरामए च्‍ह अम्‍मीनादाब मुँल।
अम्‍मीनादाबए च्‍ह नहशोन मुँल।
नहशोनए च्‍ह सल्‍मोन मुँल।
सल्मोनए च्ह बोअज मुँल। बोअजए आमा राहाब मुँल।
बोअजए च्‍ह ओबेद मुँल। (ओबेदए आमा रूथ मुँल।)
ओबेदए च्‍ह यिशै मुँल।
यिशैए च्‍ह दाऊद म्रुँ मुँल।
दाऊद म्रुँए च्‍ह सोलोमन मुँल। सोलोमनए आमा बतसेबा मुँल। बतसेबाए ब्ह्‍या ओंसों उरियाहने तल।
सोलोमनए च्‍ह रहबाम मुँल।
रहबामए च्‍ह अबिया मुँल।
अबियाए च्‍ह आसा मुँल।
आसाए च्‍ह यहोशापात मुँल।
यहोशापातए च्‍ह यहोराम मुँल।
यहोरामए च्‍ह उज्‍जियाह मुँल।
उज्‍जियाहए च्‍ह योताम मुँल।
योतामए च्‍ह आहाज मुँल।
आहाजए च्‍ह हिजकिया मुँल।
10 हिजकियाए च्‍ह मनश्‍शे मुँल।
मनश्‍शेए च्‍ह आमोन मुँल।
आमोनए च्‍ह योसिया मुँल।
11 योशियाहए च्‍हमैं यकोनियास नेरो चए अलिमैं मुँल।
चमैं शत्तुरमैंइ ट्होवासि बेबिलोन ह्‍युलउँइ बोयाबै त्हे भन्दा ओंसोंन् फिबै म्हिमैं मुँल। 1:11 २ म्रुँ २४:१४,१५; २ इति ३६:१०; यर २७:२०
12 क्हाइ बोयाबै लिउँइ फिब्मैं यकोनियासए च्‍ह शालतिएल मुँल।
शालतिएलए च्‍ह यरुबाबेल मुँल।
13 यरुबाबेलए च्‍ह अबिउद मुँल।
अबिउदए च्‍ह एल्‍याकीम मुँल।
एल्‍याकीमए च्‍ह आजोर मुँल।
14 आजोरए च्‍ह सादोक मुँल।
सादोकए च्‍ह आखिम मुँल।
आखिमए च्‍ह एलिउद मुँल।
15 एलिउदए च्‍ह एलाजार मुँल।
एलाजारए च्‍ह मत्तान मुँल।
मत्तानए च्‍ह याकूब मुँल।
16 याकूबए च्‍ह योसेफ मुँल।
योसेफए प्ह्रेंस्यो मरियम मुँल। मरियम परमेश्‍वरजी कुल्मिंबै म्रुँ ख्रीष्‍ट येशूए आमा मुँल।
17 छले खे अब्राहामए पलोसेरो दाऊद म्रुँए पलो समा च्युसे प्लि पुस्‍ता तल। दाऊद म्रुँए पलोसेरो यहूदीमैंलाइ बेबिलोन ह्‍युलउँइ बोयाबै त्हे समा अर्को च्युसे प्लि पुस्‍ता तल। झाइले च त्हेसेरो परमेश्‍वरजी कुलबै म्रुँ ख्रीष्‍ट फिबै त्हे समा च्‍योमा अर्को च्युसे प्लि पुस्‍ता तल।
 
येशू ख्रीष्‍ट फिब
(लूका २:१-७)
18 येशू ख्रीष्‍ट छले फिइ। खीए आमा मरियम योसेफ बिबै म्हिने ब्ह्‍या लब् बिसि ह्रिथेंल। चमैं ब्ह्‍या लब् भन्दा ओंसों मरियमइ परमेश्‍वरए पबित्र प्ल्हए शक्‍तिउँइँले प्‍हसे नोना बिसि योसेफइ था सेइ। 1:18 लूक १:२७ 19 दिलेया योसेफ धर्मि म्‍हि मुँल। छतसि चइ मरियम फा पिन् आलल्‍ले खाबज्यै था आसेन्‍ले वाबै सैं लइ।
20 दिलेया योसेफइ सैं न्‍हों-न्हों चु ताँ मैंरिमा परमेश्‍वरउँइँले युबै स्‍वर्गदूतजी चए म्‍होंडर म्रोंयुसि चने बिइ, “ओ दाऊदए खलकर्बै योसेफ, क्हिए प्ह्रेंस्यो मरियमलाइ तोइ आङ्हाँन्‍ले ब्ह्‍या लद्। तलेबिस्याँ चइ पबित्र प्ल्हउँइँले प्‍हसे नोइमुँ। 21 चइ च्‍ह घ्रि फिब्‍मुँ। क्हिइ खीए मिं येशू थेंब्मुँ। तलेबिस्याँ खीजी ह्रोंसए म्‍हिमैंलाइ चमैंए पापउँइँले जोगेमिंब्‍मुँ।” 1:21 लूक १:३१
22 अगमबक्‍ताइ* 1:22 अगमबक्‍ता परमेश्‍वरए ताँ बिमिंबै म्हि बिबै ताँ पूरा तबै ल्हागिर्न छले तब् ग:
23 “ङ्ह्‍योद्! कन्ये घ्रिइ प्हसे नोसि च्ह घ्रि फिब्मुँ।
धै म्हिमैंइ खीए मिं इम्मानुएल थेंब्मुँ” 1:23 यशै ७:१४
इम्मानुएल बिब परमेश्‍वर ङ्योने टिमुँ बिब् ग। 24 योसेफ न्हरुउँइँले छोरसि परमेश्‍वरए स्‍वर्गदूतइ बिब् धोंलेन् चइ ह्रोंसए प्ह्रेंस्यो मरियम ह्रोंसनेन् थेंइ। 25 दिलेया मरियमइ प्हसे आफिन् समा योसेफ ह्रोंसए प्‍ह्रेंस्‍यो मरियमने बालु आरो। झाइले च्‍ह फिबै लिउँइ योसेफइ च्हए मिं “येशू” थेंइ। 1:25 लूक २:२१

1:11 1:11 २ म्रुँ २४:१४,१५; २ इति ३६:१०; यर २७:२०

1:18 1:18 लूक १:२७

1:21 1:21 लूक १:३१

*1:22 1:22 अगमबक्‍ता परमेश्‍वरए ताँ बिमिंबै म्हि

1:23 1:23 यशै ७:१४

1:25 1:25 लूक २:२१