पावलइ फिलिप्‍पीमैंए ल्हागिर प्‍ह्रिबै प्ह्रिछ्या
प्‍ह्रिबै म्‍हि: पावल।
प्‍ह्रिबै क्‍ल्‍ह्‍यो: एफिसीस सहर्र्बै झेलर मुँमा।
प्‍ह्रिबै त्हे: ई. सं. ङ्हच्युसे ङ्ह (५५) साल जरे, बि. सं. प्रसे च्युसे ङ्हिं (११२) साल जरे।
प्‍ह्रिबै ताँ: १. फिलिप्‍पीर्बै बिश्‍वासीमैंइ पिमिंबै मुइ योंबइले चमैं धन्‍यबाद पिंबर पावलइ चु प्ह्रिछ्या प्‍ह्रिब् ग। पावलइ चमैंने बेल्‍ले म्हाँया लमल। चमैं नेरो पावलए फिर दुःख तनाबिलेया पावलइ चमैंए सैं भोंन् लमिंइमुँ, धै थेब् आप्हैंनु, ह्रोंसल् मत्‍त्रे छ्याँब तरिगे बिबै सैं आमैंनु, अरूमैंलाइ छ्याँब तरिगे बिबै सैं मैंनु, धै प्रभु येशूए सैं धों तब क्हेमैए सैं या तरिगे बिब् ग।
२. चु प्ह्रिछ्यार चइ बिल् म्हैबै ताँ ङ्यो येशू ख्रीष्‍टने घ्रिन् तबइले ङ्यो सैं तोंल् त्हुम्, ङ्यो सन्‍तोक तल् त्हुम्, झाइले ताँनने सैं फो क्‍ह्रिसि येशूए फिर बिश्‍वास लसि छ्याँबै छ्ह थोल् त्‍हुम् बिब् ग।
३. पावल झेलर मुँमा फिलिप्‍पी सहरर्बै बिश्‍वासीमैं न्होंर स्‍योलिबै ताँ लोमिंब्‍मैं खब् सेसि पावलए सैं नइ। चए फिरै या अरू ख्रीष्‍टियान चिबनाँब्मैंइ बिरोध लबइले झन् चए सैं बेल्‍ले नइ। छतसि च स्योलिबै ताँ क्वेंसि चमैंए लिलि आप्ररिगे बिसि पावलइ चु प्ह्रिछ्या प्ह्रिइ। दिलेया चु प्ह्रिछ्या पावलइ सैं तोंन्लेन् प्‍ह्रिइ, तलेबिस्याँ चइ प्रभु येशूए फिर थेबै बिश्‍वास लमल।
चु प्ह्रिछ्यार मुँबै ताँमैं
धन्यवाद पिंबै ताँमैं १:१-११
पावलए छ्ह १:१२-२६
प्रभु येशूने घ्रिन् तबै छ्ह १:२७—२:१८
तिमोथी नेरो इपाफ्रोडिटस २:१९-३०
छ्याँब लद् बिबै ताँमैं ३:१—४:९
मुइ योंसि धन्‍यबाद पिंब ४:१०-२०
आखिरि ताँ ४:२१-२३
1
ङि ख्रीष्‍ट येशूए केब्छैंमैं पावल नेरो तिमोथीउँइँले फिलिप्‍पी सहरर्बै बिश्‍वासीमैं नेरो छैं लबै चिबनाँब्मैं धै ल्होमिंबै डिकनमैंलाइ जय मसीह मुँ। क्हेमैं ख्रीष्‍ट येशूने घ्रिन् तसि टिब्मैं ग। 1:1 चिब्मैं १६:१२ ङ्योए परमेश्‍वर आबा नेरो प्रभु येशू ख्रीष्‍टउँइँले क्‍हेमैंइ दयाम्हाँया नेरो शान्‍ति योंरिगे।
पावलइ फिलिप्‍पीथेंमैंए ल्हागिर प्राथना लमिंब
क्हेमैंए साँ खब्रें लमा खोंयोंन् बिलै ङए परमेश्‍वरलाइ ङइ धन्‍यबाद पिंम्। बेल्‍ले सैं तोंदै ङइ खोंयोंन् बिलै क्‍हेमैंए ल्हागिर प्राथना लमुँ, तलेबिस्याँ येशूउँइँले खबै सैं तोंबै ताँ बिप्रबै ल्हागिर ओंसोंउँइँले तोगो समा क्‍हेमैंइ ङलाइ ल्होसिन् मुँ। चु ताँर ङइ धन्यबाद पिंम्। परमेश्‍वरजी क्हेमैंए न्होंरि छ्याँबै के तों लइ, खीजीन् येशू ख्रीष्‍ट युबै त्हिंइ समा च के नुमिंब्मुँ बिसि ङइ बिश्‍वास लइमुँ। ङइ क्‍हेमैंलाइ खोंयोंन् बिलै ह्रोंसए सैंर थेंइमुँ। ङइ क्हेमैं ताँनए ल्हागिर छले मैंब ठिक मुँ, तलेबिस्याँ परमेश्‍वरजी दयाम्हाँया लसि खीउँइँले खबै सैं तोंबै ताँ जोगेबै के ङलाइ पिंइ, धै ङ झेलर मुँमा बैरु मुँमा क्हेमैं चु केर ङने बालुन् प्रल। क्‍हेमैंए फिर ख्रीष्‍ट येशूजी खैले म्हाँया लमुँ, छलेन ङज्यै या क्‍हेमैं ताँनए फिर म्हाँया लसि साँ खम्। चु ताँ परमेश्‍वरज्यै सेइमुँ।
क्‍हेमैंए ल्हागिर ङए प्राथना चुन् मुँ: क्‍हेमैंए म्हाँया बेल्‍ले बडिदै ह्‍यारिगे, धै ज्ञान नेरो छेनाले क्‍होबै बुद्धि बेल्‍ले ल्‍हें योंरिगे। 10 छले क्हेमैंइ ज्ञान नेरो बुद्धि योंसि छ्याँबै ताँ सेल् खाँरिगे, धै येशू ख्रीष्‍ट युबै त्हिंइर क्‍हेमैंने तोइ छ्याब् आम्रोंरिगे। 11 झाइले परमेश्‍वरलाइ मान लसि खीए मिं थेब लबै ल्हागिर येशू ख्रीष्‍टउँइँले योंबै छ्याँबै बानि क्हेमैंने तरिगे।
पावल झेलर मुँमा फायदा तब
12 ओ अलि-अङाँमैं, क्‍हेमैंइ चु ताँ सेरिगे बिसि ङए सैंर ङ्हाँइमुँ: तो ताँ बिस्याँ, ङइ योंबै दुःखमैंइ लमा सैं तोंबै ताँ खन्तोंदोंन् फेनेबै के तइमुँ। 13 येशू ख्रीष्‍टए सैं तोंबै ताँ ङइ बिप्रबै लमा ङ झेलर च्युवाब् ग बिसि दरबारर्बै सिपाइमैं नेरो ताँन् म्हिमैंइ सेइमुँ। 1:13 चिब्मैं २८:३० 14 छले ङ झेलर च्युवासेरो ल्‍हें अलि-अङाँमैं प्रभुए फिर बिश्‍वास लबर भोंब् तइमुँ, धै चमैंइ आङ्हिंनले परमेश्‍वरए ताँ पोंल् खाँइमुँ।
15 दिलेया को-कोइ ङए फिर सैं आससि ह्रिस लसि येशूए सैं तोंबै ताँ बिप्रम्। को-कोइइ बिस्याँ छ्याँबै सैं मैंसिन् येशूए सैं तोंबै ताँ बिप्रम्। 16 सैं तोंबै ताँ बिप्रबै ल्हागिर्न परमेश्‍वरजी ङ कुल्मिंब् ग बिब् सेब्मैंइ सैं तोंन्लेन् चु के लम्। 17 दिलेया ङए फिर सैं आससि ह्रिस लब्मैंइ बिस्याँ, ङलाइ झेलर अझै ल्हें दुःख पिंरिगे बिब् मैंसि आछ्याँबै सैंइ येशूए सैं तोंबै ताँ बिप्रम्। 18 तो तलेया थेबै ताँ चुन् ग: खैबै सैं मैंसि येशूए सैं तोंबै ताँ बिलेया येशू ख्रीष्‍टए सैं तोंबै ताँ बिमिंरिगे, चु ताँर्न ङए सैं बेल्‍ले तोंइमुँ। 19 ओं, ङ तोंब्मुँ, तलेबिस्याँ क्हेमैंए प्राथना नेरो येशू ख्रीष्‍टए प्ल्हजी ल्होमिंबइले युनन् ङ झेलउँइँले त्होंल् योंब्मुँ बिब ङइ सेइमुँ। 20 ङए थेबै इच्छा नेरो आशा चु मुँ: ङ खोंयोंइ फापिल् त्हुरिब् आरे। ङ बेल्‍ले भोंसि तब्मुँ, सिल् त्हुलेया, सोल् योंलेया ओंसोंबै धोंले तोगो या ङउँइँले येशू ख्रीष्‍टए मान तरिगे। 21 तलेबिस्याँ ङए ल्हागिर सोब बिब येशू ख्रीष्‍टने प्रब् ग। धै सिस्‍याँ ख्रीष्‍टने टिसि झन् बेल्‍ले छ्याँब तम्। 22 दिलेया सोरिस्याँ केर फेबै के लल् योंब्मुँ। छान् तलेया ङइ खाब् घ्याँ क्हाब च ङइ बिल आखाँ। 23 ङए सैं ङ्हिरि तइमुँ। चु ङ्हिरोबै छ्ह पिसि ख्रीष्‍टने बालु टिब ङए थेबै सैं मुँ, ङए ल्हागिरि च ताँ बेल्‍ले छ्याँब तमल। 24 दिलेया क्‍हेमैंए ल्हागिर ङ अझै सोल् त्हुम्।
25 च ताँ क्ह्रोंसेंन ङइ सेइमुँ: क्हेमैंए बिश्‍वास भोंसि ततै ह्‍यासि क्हेमैं सैं तोंन् लबर ङ अझै सोम्। 26 ङ धबै क्‍हेमैं ङाँर खमा ख्रीष्‍ट येशूए मिं थेब लबै ताँमैं ङउँइँले तइमुँ बिब् सेसि क्‍हेमैं सैं तोंल् योंब्मुँ।
येशू ख्रीष्‍टउँइँले खबै सैं तोंबै ताँइ बिब् धोंले छ्ह थोद्।
27 येशू ख्रीष्‍टउँइँले खबै सैं तोंबै ताँइ बिब् धोंले छ्ह थोद्। ङ क्हेमैं ङाँर खलै आखलै क्हेमैंए सैं फो घ्रिन् तसि खोंर थेबै बिश्‍वास लसि सैं तोंबै ताँ म्हिमैंने बिप्रबर भों लइमुँ बिबै ताँ ङइ थेदा ङ्हाँइमुँ। 28 क्हेमैंए फिर तो तखलेया क्हेमैंए शत्तुरमैंने तिफुँइ आङ्हिंन्। खोंयोंइ बिलै प्रभुए फिर बिश्‍वास लबर भोंब् तरिद्। छतस्याँ शत्तुरमैंइ क्हेमैं ट्होल आखाँ, बरु क्‍हेमैंइ ट्होब्‍मुँ, तलेबिस्याँ परमेश्‍वरजी क्‍हेमैं जोगेमिंब्मुँ। 29 क्हेमैंइ ख्रीष्‍टए फिर बिश्‍वास लब मत्‍त्रे आङिं, खीए ल्हागिर दुःख नोसि खीए सेवा लबर दयाम्हाँया योंइमुँ। 30 ङइ ओंसों दुःख योंब क्‍हेमैंइ म्रोंइमुँ, अझै छाबन् दुःख योंरिइमुँ बिब क्हेमैंइ थेइमुँ। छले ङइ योंब् धों तबै दुःखरै या क्‍हेमैं ङने बालु प्रइन मुँ। 1:30 चिब्मैं १६:१९-४०

1:1 1:1 चिब्मैं १६:१२

1:13 1:13 चिब्मैं २८:३०

1:30 1:30 चिब्मैं १६:१९-४०