2
बुद्धिउँइँले योंबै छ्याँबै ताँमैं
ओ ङए च्ह, ङए ताँ क्हिइ छेनाले थेइ बिस्याँ,
ङइ बिबै ताँमैं क्हिए सैं न्होंर थेंइ बिस्याँ,
क्हिए न्हेमेइ बुद्धिए ताँ थेइ बिस्याँ,
क्होल् त्हुबै ताँमैंउँइ क्हिए सैं छेनाले ल्हैदिस्याँ,
बुद्धिए ताँमैं क्होबै ल्हागिर क्हिइ ङने ह्रिस्याँ,
क्होल् खाँबै शक्‍ति योंबै ल्हागिर थेबै कै तेसि ह्रिस्याँ,
चाँदि धोंले क्हिइ च म्हैस्याँ,
लोथेंबै सै न्होर म्हैब् धोंले चलाइ म्हैस्याँ,
क्हिइ याहवेहने खैले ङ्हिंल त्हुमुँ बिबै ताँमैं छेनाले क्होब्मुँ,
धै परमेश्‍वरए ज्ञान योंब्मुँ।
तलेबिस्याँ याहवेहजीन् म्हिमैंलाइ बुद्धि पिंम्,
खीए सुँउँइँले ज्ञान बुद्धिए ताँमैं त्होंम्;
सोजो म्हिमैंलाइ खीजी ट्होगो लमिंम्;
धै स्योर आतेल्‍ले प्रब्मैंलाइ रक्षा लम्।
तलेबिस्याँ खीजी ठिक के लब्मैंलाइ छ्याँबै घ्याँर डोरेब्मुँ,
धै खीए फिर भर थेंब्मैंलाइ रक्षा लम्।
छतसि खीजी बिबै ताँ ङिंब्मैंइ ठिक के खैले लब, खाबलाज्यै या आफेलल्‍ले ठिक निसाफ खैले लब,
छ्याँबै केमैं तो जा बिसि क्होब्मुँ;
10 तलेबिस्याँ बुद्धि क्हिए खों न्होंर खब्मुँ,
धै ज्ञानइ क्हिए सैं प्लिंसि छिं ङ्‍हाँब्मुँ,
11 छले च्हैंब्-मैंब् लल् खाँबइले आछ्याँबै केउँइँले क्हि फ्रेब्मुँ,
ह्रब-सेब तल् खाँसि क्हि दुष्‍टमैंउँइँले जोगेब्मुँ।
 
12 दुष्‍ट म्हिमैंइ लबै केउँइँले
नेरो स्योलिबै ताँ पोंबै म्हिमैंउँइँले बुद्धिइ क्हिलाइ जोगेमिंब्मुँ।
13 दुष्‍ट म्हिमैं छ्याँबै घ्याँर प्रब् पिसि
मिछु खैबै घ्याँर प्रम्।
14 आछ्याँबै केमैं लमा चमैं सैं तोंमुँ,
धै आगुए न्होह्रों लल् योंमा चमैं छिं ङ्‍हाँम्।
15 चमैं प्रबै घ्याँमैं ख्यद-ख्योदे मुँ,
धै चमैंए प्रब-टिबै चाल आछ्याँब मुँ।
 
16 फ्रें क्ल्योंप्रबै च्हमिरिउँइँले नेरो
आछ्याँबै के लबै म्रिंस्योइ वाँबै ताँउँइँले बुद्धिइ क्हिलाइ जोगेमिंब्मुँ।
17 च च्हमिरिइ ह्रोंसए प्युँ पिवासि
परमेश्‍वरए उँइँर फैबै बाछा म्‍लेयाइमुँ।
18 चए धिं न्होंर होंबै म्हि कालइ क्युरु-क्यरु बोमुँ
धै चए घ्याँर प्रबै म्हिए प्ल्ह नर्गर फेनेम्;
19 छाबै च्हमिरि ङाँर ह्‍याब्मैं खाबै एइरि आख,
चमैंइ खोंयोंइ आखाँबै छ्ह योंबै घ्याँ आयों (च्ह्‍योल् आखाँ)।
 
20 छतसि छ्याँबै के लसि छ्ह थोबै म्हिइ धोंले क्हिज्यै या छ्ह थोद्।
धै ठिक के लब्मैंए घ्याँर प्रद्।
21 तलेबिस्याँ ठिक लब्मैं परमेश्‍वरए ग्याल्सर टिल् योंब्मुँ,
छले तोइ छ्याब् आरेबै म्हिमैं चर टिब्मुँ,
22 दिलेया दुष्‍टमैं बिस्याँ परमेश्‍वरजी छाइले स्योवाब्मुँ,
धै बिश्‍वास घात लब्मैंलाइ नो धोंले स्युसि भ्योंवाब्मुँ।