148
तोन्दोंरि सैमैंइ याहवेहए मिं थेब् लरिगे
हल्‍लेलूयाह!
 
स्वर्गउँइँले याहवेहए मिं क्वेद्;
मुउँइँले खीलाइन थेब् लद्!
ओ ताँन् स्वर्गदूतमैं, खीलाइन थेब् लद्;
ओ खीए स्वर्गर्बै सिपाइमैं, खीलाइन थेब् लद्!
 
ओ त्हिंयाँ नेरो लयाँ, खीलाइन थेब् लद्,
ओ मुर्बै चारबै मुसारमैं, खीलाइन थेब् लद्!
ओ नुबै मु
नेरो मुए फिर्बै क्युमैं, खीलाइन थेब् लद्! 148:4 उत १:६-७
 
चमैंइ याहवेहए मिंन् थेब् लरिगे!
तलेबिस्याँ खीए सुँइ पोंमा च सैमैं तयाइ।
चमैं खोंयोंन् बिलै तरिगे बिसि खीजी लमिंइ;
झाइले खोंयोंइ आम्हबै ठिम चमैंए ल्हागिरि खीजी पिंथेंइ।
 
ह्‍युलउँइँले याहवेहए मिं क्वेद्!
ओ थेबै मा ङ्युँइ न्होंर टिबै सो प्ह्‍याबै सैमैं,
नेरो ताँन् गैरु मा ङ्युँइ,
धै काम्‍लि-तिम्‍लि, तिस्यु, क्लिं नेरो न्हाँम्स्यो,
धै खीजी बिबै ताँ ङिंबै नाँ-खैंज्यै या खीलाइन थेब् लद्!
 
क्लिंक्हाँ नेरो ताँन् कोंमैं,
रो-रोबै सिंधुँमैं नेरो ताँन् थे-थेबै देवदारुमैं,
10 क्ह्‍योंर टिबै खेदोमैं नेरो म्ये-क्ल्यामैं,
फोइ क्ल्याँबै सो प्ह्‍याबै सैमैं नेरो मुर प्हुरबै नमेमैंज्यै या याहवेहलाइन थेब लद्!
 
11 ओ, ह्‍युलर्बै म्रुँमैं, ताँन् ह्रेंर्बै म्हिमैं,
क्रथे मिंथेमैं नेरो ह्‍युलर्बै ताँन् हग मुँब्मैं,
12 फ्रेंसि-छमिमैं
खेब्मैं नेरो कोलोमैंज्यै या याहवेहलाइन थेब लद्!
 
13 चुमैं ताँनइ याहवेहए मिं थेब् लरिगे,
तलेबिस्याँ खीए मिं मत्‍त्रे थेब मुँ;
पृथ्बी नेरो मु भन्दा याहवेह थेब मुँ।
14 खीजी बेल्‍ले खोबै खीए इस्राएलर्बै म्हिमैंइ
खीलाइन थेब् लल् खाँरिगे बिसि
खीजी चमैंलाइ भोंबै ह्रें लमिंइमुँ।
 
हल्‍लेलूयाह! याहवेहए मिं थेब् लद्!

148:4 148:4 उत १:६-७