तीतसए ल्हागिर
पावलइ प्‍ह्रिबै प्ह्रिछ्या
प्‍ह्रिबै म्‍हि: पावल।
प्ह्रिबै त्हे: ई. सं. ६२ साल, बि. सं. ११९ साल जरे।
प्‍ह्रिबै ताँ: तीतस प्रभु येशू ख्रीष्‍टए फिर बिश्‍वास लसि पावलने बालु प्रभु येशू ख्रीष्‍टउँइँले खबै सैं तोंबै ताँ बिप्रबै म्हि मुँल। क्रेट बिबै ह्‍युलर्बै येशू ख्रीष्‍टए फिर बिश्‍वास लबै म्हिमैंलाइ ङ्ह्‍योबर पावलइ तीतस खटिदिइ। छतसि पावलइ तीतसलाइ प्ह्रिबै चु प्ह्रिछ्यार मुख्य ताँ सों मुँ।
ओंसोंबै ताँ, क्रेट बिबै ह्‍युलरि आछ्याँबै बानि मुँबै म्‍हिमैं ल्‍हेन् मुँल। छतसि बिश्‍वासीमैं न्‍होंर्बै चिबए बानि ब्योर खैब तल् त्‍हुम् बिबै ताँ प्ह्रिल।
अर्को ताँ, बिश्‍वासीमैंलाइ खैले लोमिंल् त्‍हुम् बिसि तीतसलाइ सल्‍ला पिंइमुँ।
अर्को ताँ तो मुँ बिस्‍याँ, येशू ख्रीष्‍टए फिर बिश्‍वास लब्‍मैंए बानि ब्योरए बारेर पावलइ सल्‍ला पिंइमुँ। तो सल्‍ला पिंइमुँ बिस्याँ ताँनलाइ म्हाँया लसि ताँनने क्‍ह्रिदु, प्होंगि लब्मैं, आक्ह्रिब्‍मैं नेरो आछ्याँबै बानि मुँब्‍मैं बिश्‍वासीमैं न्होंउँइँले स्‍यो लवाद् बिइमुँ।
चु प्ह्रिछ्यार मुँबै ताँमैं
ओंसोंबै ताँ १:१-४
बिश्‍वासी न्‍होंर्बै चिब्मैं १:५-१६
बिश्‍वासी न्होंर्बै म्‍हिमैंइ ललन् त्‍हुबै केमैं २:१-१५
अर्थमैं ङिंसि न्ह क्रों मि क्रोंले टिद् बिबै ताँमैं ३:१-११
आखिरि ताँमैं ३:१२-१५
1
परमेश्‍वरए के लबै म्हि, येशू ख्रीष्‍टजी कुल्मिंबै चेला चिब ङ पावलउँइँले तीतसलाइ जय मसीह मुँ। परमेश्‍वरजी त्‍हाँबै म्‍हिमैंए बिश्‍वास भोंब् लमिंबर नेरो खीए उँइँर खैले छ्याँबै छ्ह थोल् त्‍हुम् बिबै क्ह्रोंसेंन्बै ताँ लोमिंबर खीजी ङ कुलब् ग। खोंयोंन् बिलै स्योर आतेबै परमेश्‍वर आबाजी सृष्‍टि लब् भन्दा ओंसोंन् खोंयोंइ आखाँबै छ्ह चमैंलाइ पिंम् बिबै बाछा खीजी लल। छतसि ठिक त्हेर ङ्योलाइ मुक्‍ति पिंबै परमेश्‍वर आबाजी खीउँइँले खबै सैं तोंबै ताँ सेल् पिंसि चु ताँ बिप्रबै जिम्मा ङलाइ पिंइ। छतसि ङइ चु सैं तोंबै ताँ ताँनने बिप्रम्।
क्हि नेरो ङए बिश्‍वास घ्रिन् तसेरो क्हि ङए च्‍ह धोंन् तइमुँ। परमेश्‍वर आबा नेरो ङ्योलाइ जोगेमिंबै येशू ख्रीष्‍टए दयाम्हाँया नेरो शान्ति क्हिए फिर तरिगे। 1:4 २ कोर ८:२३; गला २:३; २ तिमो ४:१०
तीतसइ क्रेट ह्‍युलर लल् त्हुबै के
क्रेट ह्‍युलर लल् त्हुबै केमैं क्‍हिइ पूरा लरिगे बिसि ङइ क्‍हि चर वाथेंइ। ङइ बिब् धोंले क्हिइ नाँ-नाँसर बिश्‍वासीमैं न्‍होंर चिब्मैं त्हाँसि खटिदिद्। क्हिइ त्हाँबै चिब्मैं तोइ छ्याब् आरेब, प्ह्रेंस्यो घ्रि मत्‍त्रे मुँब तल् त्‍हुम्। चए प्‍हसेमैं या बिश्‍वासीमैं मुँल् त्‍हुम्, चमैं बिब् आङिंब, आछ्याँबै बानि ब्योर मुँब आत। 1:6 १ तिमो ३:२-७ तलेबिस्याँ परमेश्‍वरए के लल् त्हुबै म्‍हि तबइले च छ्याब् आरेब तल् त्‍हुम्। च सैं सारो नेरो युनन् ह्रिस खब, प्हा थुँब, प्‍होंगि मिब, मारा-मुइए लोब लल् आत। बरु प्‍ह्रेंमैं मान लब, अरूमैं छयाँब्-क्ह्‍युब् तरिगे ङ्हाँब, ह्रोंसलाइ अधीनर थेंल् खाँब, ताँनइ पदेवा, पबित्र, नेरो आछ्याँबै केमैं आल बिसि ह्रोंसए सैं फैल् खाँबै म्‍हि तल् त्‍हुम्। चलाइ लोमिंबै क्ह्रोंसेंन्बै ताँर च भोंसि तल् त्हुम्, धै चइ क्ह्रोंसेंन्बै ताँ छेनाले लोमिंल् खाँरिगे, खाबज्यै खिइ लोमिंबै ताँ थोसि खेंमैंए स्योलिबै ताँमैं लोमिंल् म्हैस्याँ चइ “क्हेमैंए ताँ स्योर ग” बिसि बिल् खाँरिगे।
10 तलेबिस्याँ ल्‍हें म्‍हिमैं आगुए न्होंर टिदा आङ्हाँब, केर आफेबै ताँमैं ल्हें लब धै स्योर तेब्मैं तम्। चु छाबै केमैं ज्युर चिनु लब्मैंइ झन् ल्हें लम्।* 1:10 ज्युर चिनु लब्मैंइ झन् ल्हें लम् चमैंइ स्योलिबै ताँ लोमिंमा बिमुँ, “म्‍हिमैंइ प्रभु येशूए फिर बिश्‍वास लब मत्‍त्रे आङिं, चए फिरै या ज्युर चिनु लल् त्‍हुम्। छलस्याँ मत्‍त्रे परमेश्‍वर उँइँर ठिक ठर्दिम्।” 11 छतसि चमैंए सुँर क्हा झोंल् त्‍हुम्, तलेबिस्याँ चमैंइ खेंमैंइ मुइ योंबै ल्हागिर म्हिमैंए धिं-धिंर होंसि स्योलिबै ताँमैं बिप्रसि चमैंए सैं भाँडिदिवाइमुँ। छाबै ताँमैं चमैंइ लोमिंल् आतमल। 12 क्रेटथेंमैं न्‍होंर्बै ह्रब् सेबै म्‍हि घ्रिज्‍यै या बिइमुँ, “क्रेटर्बै म्‍हिमैं खोंयोंइ बिलै स्‍योर ताँ पोंरिम्, चमैं क्ह्‍योंर्बै सिंह भालु धों तब्मैं, केर आफेबै अल्छि चफोमैं ग।” 13 चु क्‍ह्रोंसेंन्बै ताँ ग। छतसि चमैंलाइ बेल्‍ले हौदिद्। छले हौदिमा चमैं बिश्‍वासर भोंसि तरिगे, 14 झाइले परमेश्‍वरजी बिब् आङिंब्मैंइ बिबै ताँ नेरो यहूदीमैंए स्योंम्बै स्‍योलिबै कथामैंर चमैंए सैं आह्‍यारिगे। 15 छ्याँबै सैं प्ह्‍याब्मैंए ल्हागिर ताँन् सै चोखो तम्। दिलेया आछ्याँबै सैं प्ह्‍याब्मैं नेरो येशूए फिर बिश्‍वास आलब्मैंए ल्हागिर तोइ सैया चोखो आत, तलेबिस्याँ चमैंए खों नेरो सैं ङ्हिंना ङ्हिन् आछ्याँब् मुँ। 16 चमैंइ परमेश्‍वर ङो सेइमुँ बिम्, दिलेया चमैंइ परमेश्‍वरजी आखोबै केमैं लम्, तलेबिस्याँ चमैंइ छेरन् तबै बानि प्ह्‍याब्मैं, परमेश्‍वरजी बिब आङिंब्मैं, झाइले छ्याँबै केए ल्हागिर तोइ केरै आफेब्मैं तम्।

1:4 1:4 २ कोर ८:२३; गला २:३; २ तिमो ४:१०

1:6 1:6 १ तिमो ३:२-७

*1:10 1:10 ज्युर चिनु लब्मैंइ झन् ल्हें लम् चमैंइ स्योलिबै ताँ लोमिंमा बिमुँ, “म्‍हिमैंइ प्रभु येशूए फिर बिश्‍वास लब मत्‍त्रे आङिं, चए फिरै या ज्युर चिनु लल् त्‍हुम्। छलस्याँ मत्‍त्रे परमेश्‍वर उँइँर ठिक ठर्दिम्।”