1 Corinthians
Saint Paul, Corinth gwizhit Gwik'injiighit Nąįį Tr'ookit ts'ą' Ch'adąąntł'oo
1
Jii dęhtły'aa t'ee Paul ts'ą' diichaa Sosthenes haa nakhwats'ą' daraantł'oo, Vit'eegwijyąhchy'aa gwik'it t'iindhan geh'an gwiteetr'ashąhchįį, Christ dinjii neehahshii nilii Jesus veenjit Tr'ihił'e' ihłii.
Corinth kwaiik'it gwachoo gwizhit Vit'eegwijyąhchy'aa vitr'igiinkhii zheh nąįį nakhwats'ą' ch'adaraantł'oo, Vit'eegwijyąhchy'aa k'injiighit Shroodiinyąą nąįį gwitee tr'iinlii. Juu Christ Jesus haa kheihłak nilii nąįį, datthak ts'ą' Diik'eegwaadhat Christ Jesus t'injigaahchy'aa, diikhwan chan vit'injiraahchy'aa.
Vit'eegwijyąhchy'aa Diiti' ts'ą' Diik'eegwaadhat Jesus Christ nakhwats'ą' ch'eegoonzhrįį, gwizhit tsinehdan nakhwats'an hahtsyaa eenjit nakhweenjit khadigariinjii t'oonchy'aa.
Jidii T'araahchy'aa Christ Diinintł'eiin'ąįį
Christ Jesus k'iighai' ch'eegoonzhrįį nakhwats'an iłtsąįį geenjit Shivit'eegwijyąhchy'aa khit mahsį' vakhaihjyaa. Christ vaa ǫhłįį ts'ą' veenjit tr'agoh'in geh'an jidii t'oohchy'aa datthak nakhwantł'eegwiin'ąįį, gwizhit deehohjyaa datthak chan gaakhwandaii, ts'ą' ch'izhii dinjii nąįį Vit'eegwijyąhchy'aa Viginjik eegoovaagahoondak eenjit, Ąįį gwik'iighai' Christ Viginjik łyaa gwiint'aii oodhoojik gwigweech'in. K'eegwaadhat Jesus Christ vineegwahaakyaa gwats'ą' khyų' nagooril'in gwiizhit jidii vat'oohchy'aa datthak Ch'anky'aa Shroodiinyąą k'iighai' vakhwa'yaa. Nakhwak'injigwiighit akhagahohjyaa gwits'į', nakhohthaa gwats'ą' datthak Jesus nakhwahoontą', nakhwatr'agwaanduu hee kwaa geenjit Diik'eegwaadhat Jesus Christ nineezhii drin ji' neenakhwahahshii t'oonchy'aa. Vit'eegwijyąhchy'aa ąįį Vidinji' Jesus Christ shoo haa vaahohłyaa geenjit gwitee tr'inikhwinlii, Vit'eegwijyąhchy'aa, Diik'eegwaadhat nakhweenjit deeshi'yaa nyąą ąįįt'ee łyaa gwik'it t'ihee'yaa.
Tr'igiinkhii Zheh Nihłeezheedagaa'ee
10 Shachaa nąįį, K'eegwaadhat Jesus Christ vat'aii k'iighai' nakhwats'ą' giihkhii shoodǫǫhk'įį, datthak ts'ą' nihłihk'it ninjich'ǫhthat ts'ą' kheihłak ǫhłįį, nihłeezheedahoo'ee gwits'į' jyaa dohchy'aa. 11 Shachaa nąįį, tr'injaa Chloe oozhii vizheh k'ąą lat nąįį nihłeezheedǫǫ'ee nakhwagahnyąą. 12 Nakhwatee gwagwaanchy'aa ts'ą' ch'ijuk goohkhii, nakhwalat nąįį Paul vatąįį ihshyaa dohnyąą, ts'ą' nakhwalat nąįį chan dinjii Apollos vatąįį ihshyaa dohnyąą, nakhwalat nąįį Peter vatąįį ihshyaa dohnyąą gwiizhit nakhwalat nąįį chan Christ vatąįį ihshyaa dohnyąą. 13 Nats'ahts'ą' zhyaa nakhwatee khaihłak gwanlii kwaa, jyąhts'ą' Christ k'injohkhit lee t'akhwa'in? Nakwaa! Shįį lee dachan nihk'ataa'ee (Cross) kat nakhweenjit gishiriłtsak? Nakwaa! Shitsyaa hohłyaa geenjit chųų nakhwats'an dhałtsąįį kwaa t'oonchy'aa!
14 Nakhwatee lęįį nąįį chųų goots'an dhałtsąįį kwaa geenjit Vit'eegwijyąhchy'aa mahsį' oihnyąą, gaa dinjii neekwaii Crispus ts'ą' Gaius zhrįh goots'an chųų dhałtsąįį. 15 Ąįįts'ą' ch'ihłee gaa duuyeh shitsyaa hohłyaa geenjit chųų nakhwats'an dhałtsąįį nyąą. 16 Aahą', Stephanas ts'ą' vizheh k'ąą nąįį chan chųų goots'an dhałtsąįį, gaa geeghaih ch'ihłee gaa chųų ts'an dhałtsąįį gaanaldaii kwaa. 17 Christ veenjit gweedhaa datthak chųų gwats'an hałtsyaa geenjit shihił'e' kwaa, gaa Vagwandak Nizįį ąįį eegwahaaldak geenjit shihił'e'. Jii nankat gwigwizhi' ąįį haa geech'oohaałchyaa geenjit t'ihnyąą kwaa. Jyaa t'ishi'in ji' Christ diineenjit giltsak ts'ą' vat'aii kwaa k'it t'inchy'aa.
Christ t'ee Vit'eegwijyąhchy'aa Vigwizhi', Vat'aii Haa Nilii
18 Christ nihk'ataa'ee (Cross) kat giltsak ts'ą' niindhat ąįį zhit juu vaatr'igweendaii ts'ą' gwik'injiighit kwaa nąįį zhyaa t'iginyąą diigoonyaa, gaa diikhwan ąįį neediihahshii gwik'injiighit nąįį łyaa deegwahtł'oo Vit'eegwijyąhchy'aa vat'aii jiintsii haa gwitr'it t'agwah'in gaagwiindaii. 19 Yeenaa dąį' Vit'eegwijyąhchy'aa Dęhtły'aa Choh kat gwadąąntł'oo ts'ą' jyaa nyąą,
“Juu goiinzhii niindhan nąįį gwagoonzhii kwaa łee goots'ą' gwagwahałkyaa.
Łyaa shigwizhi' gwanlii giindhan gaa nihk'it gaiigoovaahałtsyaa.”
20 Akwaa ji' zhit vigwizhi' gwanlii nąįį ts'ą' Moses va-law geech'ǫąąhtan nąįį ts'ą' zhit dinjii vigwizhi' gwanlii niindhan nąįį nihzheedagąąn'ee datthak nijuk giilk'ii? Vit'eegwijyąhchy'aa zhyaa k'ii'an ninjich'agadhat łee goots'ą' gwigweełkįį.
21 Vit'eegwijyąhchy'aa gwik'it t'iindhan geh'an vigwizhi' k'iighai' jii nankat gwigwizhi' haa vaagwiindaii kwaa, ąįį geh'an Vit'eegwijyąhchy'aa zhit juu Gwandak Nizįį eech'aroahtan zhyaa t'igwinyąą niindhan nąįį gwik'injyąhjik kwaa gaa ch'izhii nąįį gwik'injigeheeghit ts'ą' neegeheezhii. 22 Jews nąįį gwinlęįį geegwaroolii kwaa t'igwii'in t'ee Vit'eegwijyąhchy'aa gwitr'it t'agwah'in t'igwii'in gaagoondaii giindhan, ts'ą' gwik'injigeheeghit gwehkįį Jews nilii kwaa (Greek) nąįį chan dzaa nankat gwigwizhi' nitsii keegwagwąh'in. 23 Gaa diikhwan ąįį jaghaii Christ neek'ataa'ee (Cross) kat giltsak eech'oorahtan, ts'ą' ąįį jidii eech'oorahtan Jews nąįį gitr'igii'ee, Jews nilii kwaa nąįį izhyaa t'igwinyąą giindhan. 24 Jews akwat Jews nilii kwaa nąįį tee gwats'an gwik'injigweheeghit geenjit gwitee tr'agoovinlii nąįį t'ee jii Christ vagwaandak eech'oorahtan gwigwiitth'ak, geh'an Vit'eegwijyąhchy'aa gootee tr'agwah'in gwik'iighai' deegwahtł'oo niint'aii ts'ą' vigwizhi' gwanlii nilii giiyaandaii. 25 Łyaa Vit'eegwijyąhchy'aa vigwizhi' zhyaa k'it t'agoonyąą, gaa dinjii nąįį andaa vigwizhi' gwanlii t'inchy'aa. Ąįįts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa vat'aii kwaa ginyąą, gaa nihk'it dinjii andaa t'ąąht'aii t'inchy'aa.
26 Shachaa nąįį, nijin Vit'eegwijyąhchy'aa gwitee tr'anakhweiinlii gwats'ą' dąį', dinjii nąįį tee nakhwagwizhi' gwanlii kwaa, ts'ą' nakhwat'aii chan gwanlii kwaa, gwiizhit dinjii hil'ee chan ǫhłįį kwaa gaanoondaii. 27 Ąįįts'ą' jii nankat dinjii zhyaa t'agoonyąą nąįį Vit'eegwijyąhchy'aa shroondaii gwitee tr'agoovinlii, ts'ą' juu vat'aii kwaa ohnyąą nąįį chan gwitee tr'iinlii, zhit shigwizhi' ts'ą' shat'aii gwanlii niindhan nąįį oozhii giheelyaa geenjit. 28 Zhehk'aa gwizhit juu hil'ee kwaa nąįį ts'ą' zhyaa k'it t'agoovoonyąą nąįį ts'ą' juu nąįį giilį' ohnyąą nąįį Vit'eegwijyąhchy'aa gwitee tr'agoovinlii, jii nankat gwidinjii nąįį juu gooveenjit hil'ee nąįį gooveenjit hil'ee kwaa goohahtsyaa geenjit. 29 Jii t'ee Vit'eegwijyąhchy'aa gwitee tr'idiiniinlii ts'ą' vandah ideech'irehee'yaa kwaa geenjit t'igwinyąą. 30 Christ Jesus vaa kheihłak khohłyaa geenjit Vit'eegwijyąhchy'aa gwitee tr'inikhwinlii, jyąhts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa vigwizhi' diits'ą' gwigweełch'in. Vik'iighai' Vit'eegwijyąhchy'aa vaa diinaa gweheezyaa, diitr'agwaanduu diineenjit oo'an gweheelyaa ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa vigii shroodiinyąą tr'iheelyaa. 31 Ąįįts'ą' Dęhtły'aa Choh zhit jyaa digwinyąą,
“Juu ideech'ǫǫl'ya' niindhan ji' K'eegwaadhat dee'ya' ąįį geech'ihee'yaa goo'aii.”