1 John
Saint John Tr'ookit Dęhtły'aa Dąąntł'oo
1
Dinjii Khik Geenjit Gweheendaii Eenjit
Nijin nan goodlit dąį' Ginjik gwandaii eenjit nakhwats'ą' ch'adarąąntł'oo. Diikhwan tthak diinindee haa tr'ąąh'ya' ts'ą' chan diits'ą' ginkhii. Ąįįts'ą' chan diinanli' haa vakat naraanjik ts'ą' łyaa dinjii k'it t'inchy'aa. Ginjik, khik vaagwireheendaii voozhri' oozhii. Jii Ginjik, juk gweendaa gwireheendaii eenjit vigwiilkįį. Datthak jidii tr'ąąh'ya' ts'ą' jidii veenjit gwiriitth'ak, ąįį kwaii tthak geenjit nakhwaa gwaraandak. Gwehkįį dąį' Diiti', Vit'eegwijyąhchy'aa oaazhii, haa nilii. Ąįįtł'ęę diinaa vigweech'in dhidlit. Datthak ch'ihłak diinaa ǫhłį' gwiindhan. Izhik geh'an jii jidii tr'ąąh'ya', jidii tr'iitth'ak datthak nakhwaa gwaraandak t'igwinyąą. Izhik ji' Diiti' Vit'eegwijyąhchy'aa ts'ą' Vidinji', Jesus Christ haa ch'ihłak tr'iheelyaa. Ąįį ji' datthak diihaa shrigweheechy'aa. Izhik chan geh'an nakhwats'ą' ch'adarantł'oo.
Vit'eegwijyąhchy'aa Ch'ąhdit Nilii
Jii Ginjik Jesus Christ ts'an tr'igwiitth'ak nakhwaa gwaraandak, “Vit'eegwijyąhchy'aa shree k'it t'inchy'aa. Tǫǫ łąą gąą vadraii gwakwaa,” jyaa dinyąą. Nijin Vit'eegwijyąhchy'aa vaa ch'ihłak k'it t'oonchy'aa, gąą nihk'it tǫǫ gwizhit gwarandaii k'it t'oonchy'aa dąį', jidii tr'agwaanduu t'igwii'in ts'ą' chan deegwinyąą datthak tr'oots'it t'igwii'in. Nijin gwarandaii gwizhit Vit'eegwijyąhchy'aa vik'it ch'arąhndit k'it t'oonchy'aa ji', ch'izhii diinaa gwik'injighit nąįį haa gwinzii nihłaa gwiree'aa ts'ą' chan Vidinji' Jesus vadaa k'iighai' diitr'agwaanduu datthak oo'an gweheelyaa.
“Datthak diitr'agwaanduu gwakwaa,” gwinyąą ji', adats'ą' tr'oots'it ts'ą' Jesus Christ łyaa diidrii zhit t'inchy'aa kwaa. Gąą Vit'eegwijyąhchy'aa, diitr'agwaanduu vaa gwaraandak ji' deegwehee'yaa nyąą gwik'it t'ihee'yaa ts'ą' gwinzii neegwahahtsyaa haa diitr'agwaanduu diits'an oo'an gweheelyaa gwizhrįh. 10 Gwarandaii gwizhit tr'agwaanduu gwitr'it t'aragwąh'ya' kwaa, gwinyąą ji', Vit'eegwijyąhchy'aa ąįį oots'it tr'ahtsii ts'ą' Viginjik chan diizhit t'inchy'aa kwaa.