1 Peter
Saint Peter Tr'ookit Dęhtły'aa Dąąntł'oo
1
Shįį t'ee Peter t'ihchy'aa, Jesus Christ neeyahah'ak ihłii, Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia nahkat gwik'injiighit nąįį nakhwats'ą' ch'adįhtł'oo t'ishi'in. Vit'eegwijyąhchy'aa, dinjii gweendih gwa'an gwigwich'įį nąįį gwitee tr'inlii eenjit. Vit'eegwijyąhchy'aa Gwiti' k'eegwiichy'aa eenjit gwitee tr'anakhweiinlii t'oonchy'aa, ąįįts'ą' nakhwayinji' Ch'anky'aa Shroodiinyąą zhit shroodiinyąą nakhwiłtsąįį. Jesus Christ vik'eegahohthat ts'ą' nakhweenjit niindhat ąįį vadaa k'iighai' chan nakhwaagwandaii, shroodiinyąą heelyaa.
Vich'eegoonzhrii, tsinehdan haa lęįį nakhwats'an oolį'!
Gandaii Ndaanąą'ąį' Kwaa Eenjit Vit'eegwijyąhchy'aa Vit'injiraahchy'aa
Vit'eegwijyąhchy'aa ąįį Diik'eegwaadhat Jesus Christ Viti' ąįį vats'ą' mahsį' goonyą'. Gwandaii k'eejit tr'ihee'yaa geenjit Jesus Christ eeneegwiłdaii. Neeshraahchy'aa diinoonyąą ts'ą' gwandaii k'eejit diitł'eiin'ąįį. Ąįį gwik'iighai' gwandaii tr'ihee'yaa gaagwiindaii. Ąįįts'ą' jidii Vit'eegwijyąhchy'aa gwinzii lęįį diineenjit khagwilzhii ts'an hǫǫh'yaa, eenjit zheezhit khagwilzhii zheekat gwizhit duuyeh an ilii ąįįts'ą' duuyeh ch'ijuk t'ineenjii, izhit nakhweenjit yiłdlii. Jii kwaii t'ee nakhwats'an nilii, nakhwak'injigwiighit k'iighai' Vit'eegwijyąhchy'aa vat'aii ts'an neehohshii, nijin ndaagwąą'ąį' ji' gwizhrįh nagwahaatth'aa eenjit.
Ąįį kwaii gwats'ąnh shoo ǫhłįį, geetee hee tr'agohdii gwilik ts'ą' khaiinjich'akhwadhat ji' gaa. Khaiinjich'ahohkhit gwik'iighai' nakhwak'injigwiighit zhit K'eegwaadhat vit'injihohchy'aa. Gold gaa khan an heelyaa. Gold kǫ' zhit tr'ahk'an k'iighai' vakat shrąįh kwaa, ąįį gwik'it khaiinjich'ahohkhit gwik'iighai' nakhwagwik'injigwiighit shroodiinyąą heelyaa. Nakhwagwik'injigwiighit gold gaa andaa veegoo'aii ts'ą' duuyeh an ilii. Nijin Jesus Christ vineegwaakįį ji' Vit'eegwijyąhchy'aa gwinzii nakhweegiheekhyaa gwiizhit gwihil'ee ts'ą' vich'eegwąhndit nakhwats'an hahtsyaa. Nǫh'in kwaa gaa nihk'it veet'ohthan, ts'ą' vik'injuhkhit, gaa ąįį veet'ohthan ts'ą' vik'injuhkhit geh'an nakhwazhit shoh nitsii dha'aii. Łi'didlii haa Jesus k'injuhkhit geh'an nakhwazhin neehahshii.
10 Jii neenakhwahahshii gwiinyą' t'ee Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii nąįį yeenaa dąį' datthak gwinzii gwik'eegahaandal googwahtsii, vich'eegoonzhrii nǫh'in ąįįt'ee adan t'inchy'aa. Gwik'iighai' jidii nakhweenjit Vit'eegwijyąhchy'aa di'įį goovaagogwahaandak eenjit. 11 Nijin ji' zhat nats'ahts'ą' nigweheedhaa gaageheendaii eenjit gwik'eegogwandaii. Jii t'ee Christ vik'iighai' Ch'anky'aa Shroodiinyąą goozhit t'inchy'aa, Christ khaiinjich'iheeghit, ąįįtł'ęę vatąįį ch'eegwąhndit gwehee'aa. 12 Ąįį Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii nąįį ts'ą' gwigweelkįį, ideenjit t'igwii'in kwaa gaa nakhweenjit. Gwandak Nizįį eenjit geech'ǫąąhtan nąįį geegiginkhe', zheekat gwats'an Ch'anky'aa Shroodiinyąą Vat'aii haa, zheekat gwich'in nąįį googaa jii deegwinyąą t'igwinyąą gaagoondaii giindhan.
Shroodiinyąą Haa Gwireheendaii Gwizhrįh!
13 Jii datthak geenjit gwintł'oo nakhwayinji' ohtą', Jesus Christ vineegwiilkįį ji' ch'eegoonzhrįį nakhwantł'eehee'aa izhit gwizhrįh khit ts'ą' gǫhtą'. 14 Vit'eegwijyąhchy'aa vik'it t'akhwa'in, ts'ą' nijin nakhwagwizhi' kwaa ts'ą' gwiizųų zhrįh t'akhwa'ya' nohthan chy'aa chan gwik'it t'akhwa'ya' shrǫ'! 15 Ąįįts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa shroodiinyąą noonyąą gwik'it shroodiinyąą zhrįh ǫhłįį. 16 Dęhtły'aa Choh zhit deegwinyąą gwik'it, “Shroodiinyąą ihłii gwik'it nakhwan t'ee shroodiinyąą ǫhłįį.”
17 Vit'eegwijyąhchy'aa vats'a' khadagohjii dąį' Shiti' vohnyąą. Juu dinjii nizįį nilii nąįį nats'ąą dinjii ginilii gwik'it gwitee tr'agooviheelyaa. Ts'ą' dzaa nankat gǫhdaii ndaagwahąą'aa gwats'ą' datthak geenjit khadhoh'ee. 18 Yeenii nakhwalak googwitr'it gwiizųų nąįį k'it gǫhdaii gwats'an tr'ineenakhwiilii ąįį kii daatł'oo (silver, gold) khan an ilii haa goiinkwat kwaa t'inchy'aa. 19 Christ vagwandaii akwat vadaa hil'ee ts'ą' daatł'oo, Juu Vit'eegwijyąhchy'aa vidivii gii vatr'agwaanduu gwakwaa nilii haa goiinkwat t'inchy'aa. 20 Vit'eegwijyąhchy'aa, jii nan hahtsyaa gwehkįį dąį' gwitee tr'iiyąąhchįį, juk Khaiinkǫǫ Drin zhit nakhwats'ą' gwizhrįh nagwaatth'at ts'ą' jii datthak nakhweenjit t'iizhit t'inchy'aa. 21 Vik'iighai' Vit'eegwijyąhchy'aa vik'injuhkhit dhoodlit. Vit'eegwijyąhchy'aa t'ee yineegwiłdaii ts'ą' ch'eegwąhndit yintł'eegwiin'ąįį ąįįts'ą' nakhwak'injigwiighit yeendaa ji' Vit'eegwijyąhchy'aa t'injihahchy'aa geenjit.
22 Łi'didlii k'eegohthat geh'an nakhwatr'agwaanduu akhagoonyąą ts'ą' zhit juu gwik'injiighit nąįį eet'ohthan. Ts'ą' nakhwadrii datthak haa nihłeenjit ch'eet'igwiniindhan khwa'įį. 23 Vit'eegwijyąhchy'aa viginjik gwandaii ts'ą' khit geenjit gwandaii eh'an ch'iyehghan khit geenjit gweheendaii ts'an nakhwagoodlit t'oonchy'aa. 24 Jii t'ee Dęhtły'aa Choh kat gwadanakhwatł'oo:
“Dinjii nąįį tł'oo nahshii k'it t'iginchy'aa,
googihił'ee ąįį zhit nankat gwanzhįh gwinzii vigweech'in nahshii k'it t'inchy'aa.
Ąįį flowers ts'ą' tł'oo haa nahshii
ąįį gwats'ąnh tr'aadhak ts'ą' nihłaa agąįį,
25 gaa K'eegwaadhat viginjik ąįį khit geenjit dha'aii.”
Jii Ginjik kwaii t'ee Gwandak Nizįį zhit gwadanakhwatł'oo, ąįį nakhweenjit t'inchy'aa.