1 Timothy
Saint Paul Tr'ookit Timothy ts'ą' Ch'adąąntł'oo
1
Jii t'ee Paul vats'an, nats'ą' dęhtły'aa dįhtł'oo, Vit'eegwijyąhchy'aa neediinahshii ąįįts'ą' chan Christ Jesus vit'injiraahchy'aa nilii ąįį gwats'ą' shagah'ee eenjit yihił'e' ihłii.
Timothy, gwik'injigwiighit łi'didlii gwizhit shidinji' inlii, Diiti' Vit'eegwijyąhchy'aa chan ts'ą' Diik'eegwaadhat Jesus Christ haa vich'eegoonzhrii, neeshraahchy'aa yiindhan akwat tsinehdan haa nats'an ohtsyaa. Łi'didlii Kwaa Haa Geech'ǫąąhtan Nąįį Ts'į' Idik'oontii.
Łi'didlii Kwaa Haa Geech'ǫąąhtan Nąįį Ts'į' Idik'oontii
Ephesus kwaiik'it gwachoo oiindi' noihnyąą, Macedonia nahkat gwats'ą' ihshyaa dąį' jyaa naiinyą'. Zhat dinjii lat nąįį łi'didlii kwaa haa geech'agǫąąhtan ąįį jyaa digiheenjyaa kwaa goovahtsii.
Zhyaa gwandak ginilih kwaa chan ts'ą' yeenii juu nihzhyaaneedijii nąįį oozhri' ąįį kwaii akhagohnyąą goovaiinyąą. Ąįį kwaii geh'an t'ee nihłit'injigaa'ee. Vit'eegwijyąhchy'aa vik'injigwiighit zhit tr'iheedaa diineenjit gwiłtsąįį ąįį gwik'it t'igii'in kwaa ts'ą' izhit ąįį geenjit geech'agwąąhtan goovahtsii. Jii deekhwa'in nakhwaihnyąą t'ee łi'didlii haa nakhwadrii zhit gwats'an akwat nakhwayinji' zhit ąįįts'ą' nakhwagwik'injigwiighit kwaii ts'an ch'eet'igwiniindhan tr'ahaatth'aa ąįį kwaii gwik'it dinjii gooli' nihthan. Dinjii lat nąįį jii kwaii gwinehts'į' dinjii ginlii ts'ą' zhyaa k'ii'an gwintł'oo geegiginkhii. Vit'eegwijyąhchy'aa va-law eenjit geech'ǫąąhtan oihłi' giindhan gaa zhit deeginyąą ąįį idigiitth'ak kwaa ts'ą' jidii eenjit geech'agǫąąhtan t'iginyąą gaagiindaii kwaa.
Zhit Moses va-law łyaa nizįį gaagwiindaii, nats'ąą vit'eegwaahchy'aa goo'aii gwik'it vit'eegwaahchy'aa dąį'. Gaa jii law dinjii nizįį nąįį zhrįh eenjit t'inchy'aa kwaa ąįį łyaa gineegwaandaii ji' gweheezyaa, zhit juu law-łaahnaii, juu dinjii iizųų nąįį, Vit'eegwijyąhchy'aa nehts'į' nilii nąįį, vigwitr'it gwiizųų nąįį, gwik'iinjiighit kwaa nąįį, juu dahan, diti' haa diłkhwąįį nąįį, juu dinjii ęhdaa tr'agwa'ak nąįį, 10 goo'at akwat gookai' nilii kwaa haa gaahchįį nąįį, dinjii gook'it t'iiyinchy'aa haa dhichįį nąįį, dinjii gan'įį ts'ą' zhyaa khagildii nąįį, dinjii oots'it nąįį, ch'aroahkat zheh gwizhit oots'it haa ch'eeginkhii nąįį, yee'at k'ii'an tr'agwah'in nąįį, jii nąįį datthak chan eenjit law nilii t'inchy'aa. 11 Jii geech'ǫąąłtan t'ee Dęhtły'aa Choh zhit gwadanakhwatł'oo ąįį eech'oohaałchyaa eenjit shats'an goodlit, ąįįt'ee Vit'eegwijyąhchy'aa viyinjiihil'ee ts'ą' ch'eegwąhndit nilii ts'an Gwandak Nizįį t'inchy'aa.
Vit'eegwijyąhchy'aa Neeshraahchy'aa Niindhan Geenjit Mahsį' Tr'oonyą'
12 Christ Jesus Diik'eegwaadhat veenjit mahsį' nihthan, jii shigwitr'it eenjit t'aih shats'an iłtsąįį. Gwitee tr'ashąąhchįį ts'ą' veegwitr'it t'agwahał'yaa eenjit shoonjik eenjit mahsį' yiihthan. 13 Yeenii gwįhdaii gwizhit Vit'eegwijyąhchy'aa gwiizųų veegiihkhe' ts'ą' gwik'injiighit nąįį ninjitsałthat googaa reh. Gaa Vit'eegwijyąhchy'aa sheenjit neeshraahchy'aa yiindhan ąįįt'ee gwik'iinjigwiighit shi'įį kwaa ts'ą' deeshi'in gaashandaii kwaa geh'an. 14 Ąįįts'ą' K'eegwaadhat dich'eegoonzhrįį shak'aa t'inli' ts'ą' gwik'injigwiighit ts'ą' ch'eet'igwiiniindhan haa shantł'eiin'ąįį, ąįį t'ee nijin Christ Jesus vaakhaihłak tr'iinlii dąį' diits'an nilii t'inchy'aa.
15 Jii łi'haa deegwidlii t'oonchy'aa, Vit'eegwijyąhchy'aa vantł'eedahanchyaa ts'ą' gwik'iinjigwiighit hini'yaa eenjit. Christ Jesus jii nankat dinjii vigwitr'it iizųų nąįį neehahshii eenjit gwats'ą' haazhii. Shįį t'ee ch'andaa gootee shigwitr'it gwiizųų gwanlii, 16 Gaa jii geh'an Vit'eegwijyąhchy'aa shich'eiinzhrii, jyąhts'ą' gwik'iighai' deegwahtł'oo Christ Jesus shįį, ch'andaa tr'agwaanduu gwanlii haa khalchį' kwaa haa shits'inyąą gwagwahahchy'aa geenjit. Ąįįts'ą' gęhdaa gwandaa ji' juu yik'injiindhat nąįį ts'ą' gwagwahahchy'aa ts'ą' gwandaii ndaanąą'ąį' kwaa gihee'yaa eenjit. 17 Jii nahkat datthak gwik'eegwaadhat, vagwaahkįį kwaa ts'ą' khit gwandaii hee'yaa, adan zhrįh Vit'eegwijyąhchy'aa nilii ts'ą' viiyeenji' tr'ahoh'e' ts'ą' ch'eegwąhndit khit ts'ą' khit geenjit vats'an oolį'! Amen!!
18 Shigii Timothy, jii geech'ǫąąłtan shats'an gwiriłtsąįį nantł'eegwihih'aa. Niighit dąį' yeenii Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii nąįį neenjit giiyeeginkhe', ąįį googinjik kheeghan an'įį ts'ą' gwinzii vaa nich'itsahthat, 19 ąįįts'ą' nigwik'iinjigwiighit chan ts'ą' gwinzii khit niinch'ich'iindhat ąįį gwantą'. Dinjii lat nąįį jyaa dinchy'aa kwaa ts'ą' gwiizųų gwitr'it t'agwah'in gaagiindaii gaa nihk'it t'igii'in. 20 Gootee Hymenaeus chan ts'ą' Alexander haa, Satan antł'eegavałchįį, Vit'eegwijyąhchy'aa gwiizųų eegiginkhii ąįį geenjit googwahąhshii ts'ą' akhagagooheenjyaa eenjit.