2 Corinthians
Saint Paul, Corinth gwizhit Gwik'injiighit Nąįį ts'ą' Neech'adąąntł'oo
1
Jii dęhtły'aa t'ee Paul ts'ą' gwik'injigwiighit zhit diichaa Timothy haa nakhwats'ą' daraantł'oo, shįį Vit'eegwijyąhchy'aa k'iighai', Christ Jesus veenjit Tr'ihił'e' ihłii. Corinth kwaiik'it gwachoo gwizhit Vit'eegwijyąhchy'aa vitr'igiinkhii zheh nąįį ts'ą' Achaia (Greece) nahkat gwik'injiighit nąįį datthak chan.
Vit'eegwijyąhchy'aa Diiti' nilii ts'ą' K'eegwaadhat Jesus Christ haa k'iighai' ch'eegoonzhrįį ts'ą' tsinehdan nakhwaa oolį'.
Paul, Vit'eegwijyąhchy'aa ts'ą' Mahsį' Nyąą.
Vit'eegwijyąhchy'aa, K'eegwaadhat Jesus Christ Viti' vats'a' viyinjiirahoo'ee, Gwiti' juu neeshraahchy'aa oonyąą nąįį ts'inyąą nilii. Khaiinjich'iriighit dąį' diits'inyaa, ąįį gwik'it Vit'eegwijyąhchy'aa juu nihłehjuk khaiinjich'iighit nąįį ts'ireheenjyaa geenjit. Christ, khaiinjich'iindhat gwik'it diikhwan chan gwintł'oo khaiinjich'iriighit, gaa Christ k'iighai' Vit'eegwijyąhchy'aa gwintł'oo gwits'inyaa vaat'igwii'in. Neehohshii ts'ą' nakhwaa gwiizųų dąį' nakhwat'aii gweheelyaa geenjit khaiinjich'iriighit t'igwii'in, diits'igwinyaa dąį' nakhwan t'ee nakhwats'igweheenjyaa, ąįįts'ą' khai'gwidlii khaiinjich'iriighit zhit nakhwat'aii gweheelyaa geenjit diikhwan t'ee khaiinjich'iriighit t'oonchy'aa. Nakhwan chan khaiinjich'ahohkhit dąį' Vit'eegwijyąhchy'aa nakhwats'inyąą gaagwiindaii, ąįį gwik'it diikhwan chan diits'inyaa t'inchy'aa, ąįį geh'an akhagahohjyaa kwaa gaagwiindaii
Diichaa gwik'injiighit nąįį, Asia nahkat diinaa gwiizųų chy'aa izhit gaaneenakhwarąhdaii t'igwinyąą. Łyaa zhyaa gwintsii diinaa gwiizųų ts'ąįį gwarandaii gaa gitr'igwii'ee, niriindhat ji' gaa gwiindhan. Łyaa diidrin ndaanaan'ąį' gweheelyaa gwiindhan. Gaa Vit'eegwijyąhchy'aa juu niindhat nąįį ineegwiłdaii, adan zhrįh vit'injirahahchy'aa geenjit jyąhts'ą' goodlit. 10 Gwiizųų gwak'ǫǫdiiniłchįį ts'ą' juk akwat yeendaa ji' diits'iheenjyaa geenjit vit'injirahahchy'aa, 11 diineenjit khagadǫhjii haa diits'ohnyaa. Juu diineenjit khagidiinjii lęįį nąįį eh'an Vit'eegwijyąhchy'aa diits'ą' ch'eegoonzhrįį heelyaa ts'ą', dinjii lęįį nąįį mahsį' giheenjyaa.
Paul, Deehee'yaa Goo'aii ąįį Ch'ijuk T'ihee'yaa Neegwiłtsąįį.
12 Vit'eegwijyąhchy'aa vik'eegwarahthat ts'ą' vaatr'eedaa gwashootr'ahłįį. Dinjii nąįį datthak ts'ą' łi'deegwiridlii, Corinth kwaiik'it gwich'in nąįį nakhwan t'anakhwaihnyąą. Dinjii vigwizhi' ąįį kwaa gaa Vit'eegwijyąhchy'aa vat'aii ts'ą' vich'eegoonzhrii zhit t'agwarahnyąą. 13-14 Jidii gwinzii gwahoh'yaa ts'ą' gwahohtth'ak zhrįh nakhwats'ą' ch'adarantł'oo t'igwii'in. Juk gwinzii diinohtth'ak kwaa gaa yeendaa ji' gwinzii diinohtth'ak nakhwaroonyąą, nijin Diik'eegwaadhat Jesus nineezhii ji' diishoohahłyaa gwik'it nakhwashoo tr'ahahłyaa.
15 Jii datthak shoohohłyaa gaagwiindaii geh'an nakhweenihihshyaa gwadhałtsąįį, neekwat nakhweenihihshyaa haa neekwat nakhwats'ihihjyaa. 16 Macedonia nahkat nihihshyaa gwats'ą' nakhweenihihshyaa ąįįtł'ęę k'iinjik neehihdyaa ji' chan hee nakhweenineehihdyaa, Judea nahkat neehihdyaa geenjit jidii t'aałchy'aa haa shats'ahohjyaa. 17 Nijin nakhweenihihshyaa dihnyąą dąį' gwik'it t'ishi'yaa nihthan t'ihnyąą, gaa shaa gwik'it goodlit kwaa. Jii nankat gwidinjii nąįį jyaa dishi'yaa ginyąą gaa gwik'it t'igii'in kwaa ąįį nąįį k'it t'ishi'in t'ihnyąą kwaa.
18 Vit'eegwijyąhchy'aa łi'didlii haa ginkhii gwik'it shant'ee aahą' ts'ą' nakwaa haa dihnyąą t'ihnyąą kwaa. 19 Shįį, Silas, ts'ą' Timothy haa Vit'eegwijyąhchy'aa Vidinji' Jesus Christ eenakhwaagwaraandak t'ee duuyeh aahą' nyąą gwiizhit gwik'it t'ii'in kwaa gaa Christ, t'ee khit deeshi'yaa nyąą gwik'it t'ii'in t'ii'in. 20 Juu nąįį datthak eenjit Vit'eegwijyąhchy'aa deenyąą gwik'it gweheelyaa geh'an Jesus yeenjit aahą' nilii. Ąįį geh'an Jesus Christ vik'iighai' Vit'eegwijyąhchy'aa vats'a' “Amen!” gwinyąą dąį' viyinjirihił'ee t'igwinyąą. 21 Christ vaa gwarandaii gwizhit kheihłak tr'iheelyaa geenjit, Vit'eegwijyąhchy'aa t'ee nakhwan, ts'ą' diikhwan geenakhwaroołtin haa gwiteetr'idiiniinlii. 22 Diidrii zhit Ch'anky'aa Shroodiinyąą, diits'an iłtsąįį ąįįt'ee gwik'iighai' vats'an tr'iinlii gaagwiindaii. Jii Ch'anky'aa Shroodiinyąą diidrii zhit t'inchy'aa t'ee jidii zheezhit diinantł'eegweheelyaa nyąą ąįį gwalat t'inchy'aa.
23 Vit'eegwijyąhchy'aa vandah oihts'it kwaa, ts'ą' shidrii zhit doonchy'aa gaandaii! Nakhwagwahaałshii nihthan geh'an Corinth gwats'ą' hihshyaa nihthan, gaa nakhweh'an akhagoihnyąą. 24 Jyąhts'ą' gwik'injahohkhit ąįį nakhwarahnyąą t'igwinyąą kwaa. Gaa, nakhwagwik'injigwiighit zhit noht'aii nakhwaa gwiindaii, ts'ą' nakhwaa shrigweheechy'aa geenjit Gwandak Nizįį zhit geenakhwaraahtan t'igwii'in.