2 Thessalonians
Saint Paul, Thessalonica gwizhit Gwik'injiighit Nąįį ts'ą' Neech'adąąntł'oo
1
Jii t'ee Paul, Silas, ts'ą' Timothy nąįį haa Thessalonica kwaiik'it gwachoo gwizhit juu tr'igiinkhii zheh gwizhit gwik'injiighit nąįį, juu Vit'eegwijyąhchy'aa Diiti' ts'ą' K'eegwaadhat Jesus Christ ts'an nilii nąįį nakhwats'ą' ch'adaraantł'oo.
Vit'eegwijyąhchy'aa Diiti' ts'ą' K'eegwaadhat Jesus Christ haa, tsinehdan ts'ą' ch'eegoonzhrįį nakhwats'an gohtsyaa.
K'eegwaadhat Nineeheedyaa Ts'ą' Digii Nąįį Jidii Gaiiyiigiłtsąįį Goovantł'eehee'aa.
Shijyaa nąįį, nakhweh'an gweedhaa datthak Vit'eegwijyąhchy'aa mahsį' varahaanjyaa gwizhrįh, jyaa digwin'in ts'ąįį gwinzii, K'eegwaadhat Jesus Christ gwintł'oo k'injuhkhit ǫhłįį geh'an, ts'ą' ch'eet'igwiniindhan nihłeenjit akhwa'įį ąįį chan nitsii ilii. Jyąhts'ą' geh'an nijin datthak Vit'eegwijyąhchy'aa vigii nąįį nakhwashoo tr'ahłįį haa goovaagwaraandak, dinjii nąįį gwik'injuhkhit geh'an deegwahtł'oo khaiinjich'anakhwagahkhit googaa nihk'it khadhoochį' kwaa haa Jesus k'injuhkhit.
Vit'eegwijyąhchy'aa juu iizųų akwat nizįį haa nihłihk'it oohaahkat, ts'ą' nats'ahts'ą' dinjii ginlii k'iighai' Vit'eegwijyąhchy'aa Veegwinii'ee gwagwahah'yaa, Vit'eegwijyąhchy'aa k'injuhkhit geh'an khaiinjich'anakhwagahthat t'oonchy'aa. Vit'eegwijyąhchy'aa khit gwinzii t'ii'in t'inchy'aa ąįį geh'an juu khaiinjich'inakhwagahthat nąįį khaiinjich'ahahthat t'inchy'aa. ts'ą' dinjii nąįį khaiinjich'akhwaghit nakhwagahtsii ąįį jyaa digii'in kwaa goohahtsyaa ts'ą' diikhwan chan khaiinjich'idiigahkhit kwaa goohahtsyaa. Jii nijin K'eegwaadhat Jesus zheekat gwats'an dizheekat gwich'in nąįį haa kǫ' ak'an k'it t'aih jiintsii haa vigweelkįį ji' jyaa digweheenjyaa. Juu Vit'eegwijyąhchy'aa haashoondaii niindhan kwaa nąįį, ts'ą' K'eegwaadhat Jesus Vagwandak Nizįį k'eegwahthat kwaa nąįį kǫ' haa agwahąhshii t'inchy'aa. K'eegwaadhat Jesus ndaagwąą'ąį' kwaa gwats'ą' googwantrii haa khaiinjich'agoohahthaa ts'ą' K'eegwaadhat vich'eegwąhndit vat'aii jiintsii duuyeh gwagwaah'in t'oonchy'aa. 10 Nijin K'eegwaadhat Jesus neeneezhii ji' juu gwik'injiighit nąįį datthak giihaah'aa gooveenjit dee'ya' ąįį geenjit, ts'ą' juu yik'injiighit nąįį łyaa gooveechii t'igwiizhit haa shoo giheelyaa. Nakhwan chan gwitee hooky'aa, deenakhwarahnyąą gwik'injiighit geh'an.
11 Jii gineegwaandaii geh'an khit nakhweenjit kharigidiinjii, t'oonchy'aa, nijin Jesus nineezhii ji' Vit'eegwijyąhchy'aa dinjii vatr'agwaanduu kwaa oolį' nakhwaa haanjyaa geenjit, ts'ą' khit nakhwagwik'injigwiighit zhit gwinzii zhrįh t'akhwa'ya' hǫǫhkhyaa geenjit. 12 Jii geenjit kharigidiinjii, K'eegwaadhat Jesus nakhweenjit deezhik geh'an dinjii nąįį deegiihah'aa, ts'ą' nakhwan chan deenakhwahah'aa, ts'ą' Diivit'eegwijyąhchy'aa ts'ą' K'eegwaadhat Jesus Christ haa gooch'eegoonzhrii zhit diigoohahky'aa geenjit kharigidiinjii.