2 Timothy
Saint Paul, Timothy ts'ą' Neech'adąąntł'oo
1
Jii t'ee Paul vats'an,
Vit'eegwijyąhchy'aa doo'ya' shoonyąą eenjit Christ Jesus veenjit Tr'ihił'e' (Apostle) ihłii, Christ Jesus vik'iighai' ąįį gwandaii ndaanąą'ąį' kwaa geenakhwaagwahaldak eenjit Vit'eegwijyąhchy'aa nakhwats'ą' shihił'e'.
Timothy, K'eegwaadhat zhit shidinji' inlii, łyaa neet'iihthan:
Vit'eegwijyąhchy'aa Gwiti' chan ts'ą' Christ Jesus Diik'eegwaadhat haa ch'eegoonzhrįį, neeshraahchy'aa niindhan chan ts'ą' tsinehdan haa naa oolį'.
Nigwik'iinjigwiighit Eenjit Vit'eegwijyąhchy'aa Mahsį' Vaihnyąą Ąįį Gwinzii K'ąąhtii
Vit'eegwijyąhchy'aa mahsį' vaihnyąą, shigwitr'it gwiizųų gweheelyaa gwits'į' gwizhrįh ninjich'ihthat ts'ą' vaa nihthat, ąįįt'ee yeenii vats'an dihtthaa nąįį gook'it. Tǫǫ, drin haa khadigihjii gwizhit nanaldaii ąįį geenjit mahsį' vaihnyąą. Timothy nihłee shahoozhii dąį', intree ganaldaii ts'ą' łyaa nooł'ya' noihnyąą, izhit ji' łyaa shizhit shoh hee'aa. Gwik'iinjiighit łi'didlii ni'įį nanaldaii, nitsųh Lois chan ts'ą' neek'aii Eunice gwik'iinjigiighit gii'įį chy'aa gwik'it. Ąįįts'ą' nan chan jyaa diinchy'aa gaashandaii. Vit'eegwijyąhchy'aa vigwitr'it t'agwahah'yaa geenjit nakat naaljik dąį' nantł'eegwiin'ąįį ąįį kwaii gweedhaa datthak vaa tr'agwah'in. Vit'eegwijyąhchy'aa Ch'anky'aa Shroodiinyąą diits'an iłtsąįį t'ee vaa dinjii akwat k'eegwiichy'aa datthak vaa garaanjat kwaa geenjit. Gaa Ch'anky'aa Shroodiinyąą ąįį t'aih, ch'eet'igwiniindhan, deegwii'in akwat deegwiindhan gwizhit datthak idik'eerahaantyaa eenjit diits'an yiłtsąįį.
Ąįįts'ą' t'ee, dinjii nąįį Diik'eegwaadhat eegoovaagwahandak eenjit oozhii oinlį' shrǫ'. Shįį chan sheenjit oozhii oinlį' shrǫ', K'eegwaadhat veenjit zheegwaazhrąįį dhiidii. Gaa Gwandak Nizįį eenjit khaiinjich'inighit datthak zhyąą gwąąh'in, Vit'eegwijyąhchy'aa izhit geenjit t'aih nats'an ąh'įį t'oonchy'aa. Neediinahshii ts'ą' gwandaii shroodiinyąą eenjit diinoozhrii, diigwitr'it akwat deegwee'ya' eenjit nakwaa gaa diits'ą' ch'eegoonzhrįį agwaahchy'a' niindhan geh'an. Ye'eenaa tr'ookit dąį' gwats'ą' hee gwats'an, gwanaa jii ch'eegoonzhrįį, t'ee Christ Jesus vik'iighai' diinantł'eeyin'ąįį. 10 Gaa juk ąįį Christ Jesus oodaa nankat gwats'ą' haazhii neediinahshii gwandaii ndaanąą'ąį' kwaa diits'ą' gwigweełkįį. Adan t'ee ch'ichį' gaiiyii'iłtsąįį ts'ą' Gwandak Nizįį zhit khit gwarandaii diits'an iłtsąįį ąįį diits'ą' gwigweełkįį.
11 Vit'eegwijyąhchy'aa viginjik eegiihkhii chan ts'ą' Tr'ihił'e' (Apostle) haa hihłyaa ts'ą' Gwandak Nizįį eech'oohaałchyaa eenjit gwitee tr'ashąąhchįį. 12 Izhit geh'an t'ee khaiinjich'ashadhat. Gaa Jesus veenjit oozhii ihłii kwaa, juu vik'injihkhit gaashandaii ts'ą' ąįį gwįįhdaii gwizhit veenjit gwitr'it t'agwał'ya' vantł'eegwii'ąįį ąįį kwaii Izhit Drin ji' sheenjit khagwahaazhyaa gaashandaii geh'an. 13 Zhit ginjik łi'didlii ganagooł'ee kwaii gwantą', ts'ą' Christ Jesus zhit ch'eet'igwiniindhan chan ts'ą' gwik'iinjigwiighit haa khit eenjit geech'ǫąąhtan. 14 Zhit łi'didlii akwat jidii nantł'eegwirinlii kwaii vik'eehąąhtyaa eenjit goodhinjik ąįįt'ee Ch'anky'aa Shroodiinyąą vat'aii k'iighai' diizhit gwandaii!
15 Asia nahkat gwizhit juu dinjii shaa neehiidal nąįį khaiinjii datthak akhashagoonyąą gaanandaii, dinjii neekwaii Phygelus ts'ą' Hermogenes ąįį nąįį chan akhashagoonyąą.
16 Jii dinjii Onesiphorus vizheh k'ąą nąįį K'eegwaadhat gooveenjit neeshraahchy'aa oihnyą', gwinlęįį shizhit shoo nigiin'ąįį geh'an. Zheegwaazhrąįį dhiidii eenjit sheenjit oozhii nilii kwaa. 17 Gaa nijin Rome kwaiik'it gwachoo k'idik Googwahkhan shagwahah'aa gwats'ą' datthak shankantii. 18 Ephesus kwaiik'it gwachoo gwizhit deegwiłsu' sheenjit t'iizhik vaanandaii. Ch'aroahkat Drin zhit ji' K'eegwaadhat neeshraahchy'aa yuuheenjyaa.