Ephesians
Saint Paul, Ephesus gwizhit Gwik'injiighit Nąįį ts'ą' Ch'adąąntł'oo
1
Tr'iinin ts'ą' Ch'iyehghan Haa Deegihee'yaa Goo'aii
Shįį Paul t'ihchy'aa, Christ Jesus veenjit Tr'ihił'e' ihłii, Vit'eegwijyąhchy'aa jyaa doo'ya' shoonyąą geh'an. Ephesus kwaiik'it gwachoo gwizhit Vit'eegwijyąhchy'aa k'injiighit nąįį, nakhwats'ą' ch'adanoihtł'oo. Jesus Christ vaa ch'ihłak ǫhłįį ts'ą' nakhwadrii datthak haa vik'injuhkhit.
Vit'eegwijyąhchy'aa Gwiti' ts'ą' K'eegwaadhat Jesus Christ haa ch'eegoonzhrįį ts'ą' tsinehdan nakhwantł'eegoo'aa.
Vit'eegwijyąhchy'aa Digii Nąįį Ts'ą' Gwinzii Tr'agwah'ya'
Vit'eegwijyąhchy'aa ąįį Diik'eegwaadhat Jesus Christ Viti' ąįį vats'ą' mahsį' dohnyąą. Christ vaa ch'ihłak tr'iinlii geh'an zheekat gwats'an jidii nizįį datthak, Vit'eegwijyąhchy'aa, Ch'anky'aa Shroodiinyąą k'iighai' diits'an iłtsąįį. Jii nan gweheelyaa gwehkįį dąį' Vit'eegwijyąhchy'aa vigii tr'iheelyaa geenjit gwitee tr'idiinąhchįį, Christ vaa ch'ihłak tr'iheelyaa, ts'ą' diitr'agwaanduu heekwaa ts'ą' shroodiinyąą tr'iheelyaa geenjit.
Vich'eet'igwiniidhan eh'an, Vit'eegwijyąhchy'aa ch'adąį' hee Jesus Christ dee'ya' k'iighai' vigii tr'iheelyaa gwiłtsąįį, jii t'ee shoo haa gwik'it gooli' niindhan. Vit'eegwijyąhchy'aa diits'ą' ch'eegoonzhrįį eenjit viyinjiihtr'ahoh'e'. Diits'ą' gwintł'oo ch'eegoonzhrįį tr'agwah'ya', Didinji' gwintł'oo eet'iindhan k'iighai' t'ee'ya'.
Christ vadaa k'iighai' diinoonkwat, diitr'agwaanduu oo'an gwahaadlii geenjit. Jyąhts'ą' t'ee Vit'eegwijyąhchy'aa vich'eegoonzhrii diits'ą' gwintsii gwagwahkįį ts'ą', Vit'eegwijyąhchy'aa łyaa diits'ą' nizįį. Vit'eegwijyąhchy'aa vigwizhi' gwanlii ts'ą' deegwii'in datthak gaandaii geh'an, Vit'eegwijyąhchy'aa deehee'yaa niindhan gwik'it t'iizhik, ąįį deehee'yaa dinjii ch'ihłak gaa gaandaii kwaa, ch'adąį' hee Christ k'iighai' t'iizhik diits'ą' gwizhrįh nigwiin'ąįį. 10 Nijin gwik'it goo'aii nagwaatth'at ji', zheekat ts'ą' jii nankat haa datthak Christ adah zhrįh gwats'ą' k'eedeegwahaadhat, ts'ą' kheihłak gwahahtsyaa.
11 Tr'ookit dąį' gwats'an Christ vaa ch'ihłak tr'iinlii, Vit'eegwijyąhchy'aa vigii tr'iheelyaa eenjit gwitee tr'idiiniinlii. Niighit dąį', jyaa diheenjyaa eenjit gwiłtsąįį, ąįįts'ą' jii datthak gwik'it t'iindhan geh'an gwik'it goodlit. 12 Diikhwan Jews tr'iinlii ts'ą' tr'ookit Christ vit'injarahchy'aa, ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa vich'eegwąhndit geenjit viyinjirihoh'ee.
13 Nakhwan Jews nilii kwaa nąįį, zhit Jews nąįį k'it, nakhwant'ee nakhweenjit gwik'it t'igwiizhik. Gwandak Nizįį łi'didlii ąįįt'ee neenakhwahahshii. Christ vik'injuhkhit ts'ą' vaa ch'ihłak dhoodlit. Ąįį geh'an Vit'eegwijyąhchy'aa, deenyąą gwik'it Ch'anky'aa Shroodiinyąą nakhwantł'eiin'ąįį. Ch'anky'aa Shroodiinyąą t'ee Vit'eegwijyąhchy'aa vigii ǫhłįį eenjit nakhwagwaahkįį.
14 Ch'anky'aa Shroodiinyąą tr'ii'įį eenjit Vit'eegwijyąhchy'aa jidii diinantł'eegwehee'aa nyąą tr'ooheendal gaagwiindaii. Yeendaa ji' Vit'eegwijyąhchy'aa vigii tr'inlii geh'an Christ k'iighai' diineenjit neegwahookwat. Jii geenjit t'ee dinjii nąįį Vit'eegwijyąhchy'aa vich'eegwąhndit eh'an gwintsii giiyinjihił'ee.
Ephesus Gwik'injiighit Nąįį Tr'ookit Gooveenjit Khadigiinjii Dąį'
15 Jii geh'an nijin Vit'eegwijyąhchy'aa vigii nąįį datthak eet'ohthan, ts'ą' K'eegwaadhat Jesus vik'injuhkhit nakhweegwihtth'ak dąį', 16 khadigihjii datthak nakhwanaldaii t'oonchy'aa, Vit'eegwijyąhchy'aa nakhweenjit mahsį' vaihnyąą. 17 Vit'eegwijyąhchy'aa, Diik'eegwaadhat Jesus Christ Viti' łyaa gwintsii veegoo'aii, Ch'anky'aa Shroodiinyąą nakhwantł'eegwehee'aa, ts'ą' gwandaa vaakhwandaii eenjit vigwizhi' khwa'yaa ts'ą' nakhwats'ą' gwagwahahkyaa geenjit, vats'a' khadigihihjyaa. 18 Jii deegwinyąą t'igwinyąą gaakhwandaii eenjit nakhweenjit khadigihjii. Vit'eegwijyąhchy'aa vigii hohłyaa geenjit nakhoozhrii ts'ą' jii jidii gwinzii nakhweenjit gwii'įį ąįįt'ee łyaa nakhwats'an hahtsyaa, jii łyaa gwintsii digii nąįį antł'eehih'aa nyąą ąįį deegwahtsii t'ahnyąą vaakhwandaii eenjit nakhweenjit khadigihjii. 19 Diikhwan vik'injiriighit deegwahtł'oo niint'aii vaakhwandaii geenjit nakhweenjit khadigihjii.
Jii Dęhtły'aa T'ee Ndaanaa'ąį'
20 Nijin Christ ineegwiłdaii dąį', ąįį t'aih t'ee t'aahchy'aa, Vit'eegwijyąhchy'aa zheekat Christ dishriits'ąįį niyąąhchįį.* Nijin dinjii shriits'ąįį nahchik dąį', ąįįt'ee hil'ee t'oonchy'aa. 21 Zheezhit jidii ch'anky'aa niint'aii nąįį datthak andaa gaa Christ k'eegwaadhat. Juu gwintsii veegoo'aii ts'ą' khaihkwaii nilii nąįį datthak gaa goovandaa Christ voozhri' daatł'oo, juk akwat yeendaa ji' gaa jyaa diheechy'aa. 22 Christ jidii datthak ts'ą' k'eegwahaadhat eenjit Vit'eegwijyąhchy'aa t'aih yantł'eiin'ąįį. Ąįįts'ą' tr'igiinkhii zheh gwik'injiighit nilii nąįį datthak gwakhaihkwaii yiłtsąįį. 23 Tr'igiinkhii zheh t'ee Christ vatthąį' k'it t'inchy'aa, ąįį gwik'it diikhwan t'ee diikhaihkwaii nilii ts'ą' vigii tr'iinlii. Tr'igiinkhii zheh, Christ vat'aii haa goo'aii, Christ t'ee jidii datthak akwat nijin datthak gwinzii gwiłtsąįį.

*1:20 Nijin dinjii shriits'ąįį nahchik dąį', ąįįt'ee hil'ee t'oonchy'aa.