Galatians
Saint Paul, Galatia Nahkat Gwa'an Gwik'injiighit Nąįį ts'ą' Ch'adąąnt'tł'oo
1
Shįį t'ee Paul, Tr'ihił'e' ihłii ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa gwitee tr'ashąąhchįį dinjii shihił'e' kwaa gaa Jesus Christ, Vit'eegwijyąhchy'aa Gwiti' nilii haa yineegwahdaii ąįį shigihił'e' t'ishi'in. Dząą gwik'injiighit nąįį izhit Galatia nahkat gwizhit nakhwatr'igiinkhii zheh kwaii, nakhwadiveegweheezyaa eenjit nakhwats'ą' nich'idigiin'ąįį.
Vit'eegwijyąhchy'aa, Gwiti', Diik'eegwaadhat Jesus Christ haa vich'eegoonzhrii nakhoonyaa ts'ą' tsinehdan haa nakhwantł'ooh'aa.
Juk gweendaa gwitr'it gwiizųų gwanlii ąįįt'ee tr'iheelyaa kwaa eenjit Christ diitr'agwaanduu eenjit gwintł'ee adaachįį. Diiti', Vit'eegwijyąhchy'aa ąįį jyąhts'ą' k'eegwiłthat. Vit'eegwijyąhchy'aa khit ts'ą' khit geenjit viyinjiirahoh'e'! Amen!!
Łyaa geegoihłii kwaa t'akhwa'in! Deegwiłkhan Christ vich'eegoonzhrii nakhoonyaa ts'ą' gwik'injahohkhit nakhwiłtsąįį ąįį akhoonyąą ts'ą' ch'adanh chan Gwandak Nizįį nohthan izhit chan gaanagoh'ąįį dhoodlit. Geeghaih ch'adanh chan Gwandak Nizįį kwaa t'oonchy'aa, dinjii lat nąįį Christ Vagwandak Nizįį ch'ijuk neegohtsik gwik'eegogwandaii izhit ch'ijuk ninjich'ahohthat gaashandaii geh'an t'ihnyąą. Zheekat gwich'in ch'ijuk Gwandak Nizįį eenakhwaagwaandak gaa diikhwan chan ch'ijuk Gwandak Nizįį eenakhwaagwaraandak ji', jyaa nyąą eenjit Tr'agwaanduu nahkat gwats'ą' tr'ahohchyaa! Gwehkįį chan jyaa nakhwaraiinyą', juk chan hee jyaa nakhwaahaihjyaa, juu Gwandak Nizįį ch'ijuk eech'ǫąąhtan ji', jyaa nyąą eenjit Tr'agwaanduu nahkat gwats'ą' tr'ahahchyaa!
10 Dinjii nąįį haa shoozhri' nizįį ałtsii t'ihnyąą kwaa, jyaa dishi'in ji' t'ee Christ vitsyaa ihłii kwaa! Gaa Vit'eegwijyąhchy'aa ąįį vandah gwinzii geech'oołchya' nihthan.
Paul Nats'ąą Vitsyaa Dhidlit
11 Shachaa nąįį, jii nakhwaagwahaldak, Ąįį Gwandak Nizįį eech'oaałtan t'ee dinjii yiłtsąįį t'inchy'aa kwaa. 12 Dinjii ch'ihłak gaa shintł'eeyiin'ąįį kwaa akwat ch'ihłak gaa yeeshoołtin kwaa. Gaa Jesus Christ, adan yeenjit shats'ą' gwizhrįh nigwiin'ąįį.
13 Israel gootr'igiinkhii zheh geetr'agwał'in dąį' nats'ąą gwįhdaii sheegoohtth'ak, Vit'eegwijyąhchy'aa k'injiighit nąįį neeshraahchy'aa aihnyąą ts'ą' an goohałtsyaa gwik'eegwįhdaii kwaa. 14 Israel nąįį gootr'igiinkhii zheh geetr'agwah'in nąįį shagwahthaa gaa goovandaa hool'ee ihłii. Yeenii diitsii gwik'injigiighit nąįį k'it gwik'eegwįhdaii.
15 Gaa Vit'eegwijyąhchy'aa vich'eegoonzhrii shoonyąą gwizhit shigweheelyaa gwats'ą' dąį' hee tr'agwahaał'yaa eenjit gwiteetr'ashąhchįį. 16 Ąįįts'ą' nijin Vit'eegwijyąhchy'aa Didinji' shats'ą' gwizhrįh nąąhchįį gwiłtsąįį dąį', Israel Gwich'in nilii kwaa nąįį ts'ą' Jesus Vagwandak Nizįį eech'oohaałchyaa ji' eenjit t'ishinlik, izhit dąį' ch'ihłak gaa shits'iheenjyaa ąįį eenjit oałkat kwaa, 17 Jerusalem gwizhit shehkii Tr'ihił'e' (apostles) nilii nąįį chan geenjit naał'ya' kwaa. Arabia nahkat izhit ts'ąįį Googwahkhan gwats'ą' hoiizhii, ąįįtł'ęę Damascus kwaiik'it gwachoo gwits'eehooshizhii. 18 Tik daatin (3 years) gwiindhat tł'ęę dohju' hee Peter oohaałkat eenjit Jerusalem nineeshozhii, drin 14 datthak vaa gwiich'į'. 19 Ch'izhii Tr'ihił'e' nąįį nał'ya' kwaa gaa Diik'eegwaadhat vachaa James zhrįh naał'ya'.
20 Juk dząą jidii dįhtł'oo łyaa łi'didlii haa t'ihnyąą. Oihts'it t'ihnyąą kwaa. Vit'eegwijyąhchy'aa oihts'it kwaa ts'ą' shaandaii!
21 Ąįįtł'ęę t'ee Syria chan ts'ą' Cilicia nahkat gwats'ą' hoiizhii. 22 Nijin Judea nahkat gwizhit k'eeshozhii dąį' zhit juu gwik'iinjiighit zhat gwich'įį nąįį ch'ihłak gaa gwinzii shaandaii kwaa. 23 Ch'izhii nąįį deeshagahnyąą izhit gwizhrįh gwik'iinjigiighit: “Yaagha' dinjii gwehkįį gwintł'ee diinahchik ts'ą' diigwik'iinjigwiighit an hahtsyaa gwik'eegoonjik chy'aa juk chan geediinǫąąhtan t'ii'in!” 24 Ąįįts'ą' t'ee shęh'an Vit'eegwijyąhchy'aa deegihiił'ee gaadlit.