Mark
Saint Mark Ch'adąąntł'oo
1
John Chųų Gwats'an Ąhtsii Gwaandak
Matthew 3.1-12; Luke 3.1-18; John 1.19-28
Jii t'ee Vit'eegwijyąhchy'aa Vidinji' Jesus Christ nilii ąįį Vagwandak Nizįį t'inchy'aa. Jii t'ee yeenaa dąį' Isaiah Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii nilii tr'ookit John deezhit gwadąąntł'oo:
“Jii dinjii t'ee gwaandak shi'įį eegwahaandak t'inchy'aa. K'iindaa nits'ii hał'aa, k'eegwiichy'aa datthak nikįh shrigweheelyaa geenjit.” Nangwinjir gwa'an tr'azhral gwigwiitth'ak ts'ą' jyaa digwinyąą, “K'eegwaadhat vits'ii tąįį gwinjik shrigwinlii ts'ą' k'iindaa tąįį k'igwąą'ee heekhaa veenjit nagwiintthaii!”
Ąįįts'ą' t'ee John chųų gwats'an ąhtsii nilii nangwinjir gwa'an vigwiilkįį ts'ą' chųų gwats'an ąhtsii ts'ą' jyaa nyąą ts'ą' geech'ǫąąhtan, “Nakhwatr'agwaanduu gwats'an łihts'eedǫǫ'ee ts'ą' chųų nakhwats'an ilii, ąįįtł'ęę t'ee Vit'eegwijyąhchy'aa nakhwatr'agwaanduu nakhweenjit oo'an gweheelyaa.” dinjii nąįį jyaa dakhwa'yaa goo'aii ahnyąą ts'ą' gwaandak. Judea nahkat ts'ą' Jerusalem kwaiik'it gwachoo gwizhit gwats'an dinjii lęįį nąįį John giheetth'ak eenjit giits'ą' haajil. Diitr'agwaanduu gwanlii ginyąą ts'ą' t'ee Jordan han gwinjik gwizhit chųų goots'an iłtsąįį.
John, nin Camel, ąįį vaghai' haa gwach'aa iłtsąįį naazhii, ts'ą' ch'adhah haa tthah iłtsąįį dazhrak tł'an giłchaa, ąįįts'ą' chan ch'ahahsak ts'ą' ch'ineendzit soongąįį kwaii shih a'ii, ąįį kwaii a'aa. Dinjii nąįį ts'ą' khaginkhee, ts'ą' jyaa nyąą, “Dinjii ch'ihłee shatąįį heekhaa łahchy'aa shandaa veegoo'aii ts'ą' jiintsii t'inchy'aa it'ee shrit jiintsii ts'ąįį. Zhat nikiigwihihtthal ts'ą' vakwaiitryaa, dineehih'at geenjit sheegoo'aii kwaa t'ihnyąą. Shįį ąįį chųų haa chųų nakhwats'an ałtsii, gaa adan ąįį Ch'anky'aa Shroodiinyąą haa nakhwats'an chųų hahtsyaa t'inchy'aa,” gavahnyąą.
Jesus, Chųų Vats'an Dhidlit ts'ą' Vik'eegwarandaii
Matthew 3.13; 4.11; Luke 3.21-22; 4.1-13
Ąįįtł'ęę niighyuk gwahaadhat kwaa ts'ą' Jesus, Galilee nahkat gwizhit kwaiik'it Nazareth gwats'ą' haazhii ts'ą' Jordan han gwinjik gwats'ą' haazhii ts'ą' John yats'an chųų iłtsąįį. 10 Ts'ą' nijin Jesus chųų ts'an khaneezhii gwagwahkhan zheekat nihky'aa t'igwiizhit ts'ą' Ch'anky'aa Shroodiinyąą, dziitsal dove k'it t'inchy'aa yeedaa gwats'an yak'aa needaanąįį gwąąh'in. 11 Ąįįtł'ęę gwideezhuh, zheekat gwats'an jyaa nyąą, “Nan Shidinji', łi'haa neet'iihthan inlii ts'ą' łyaa nashoo ahłįį!” gwinyąą.
12 Gwagwahkhan łąą nangwinjir gwa'an gwats'ą' Ch'anky'aa Shroodiinyąą haazhii yiłtsąįį. 13 Ts'ą' drin 40 gwiteegogwąąnchy'aa datthak zhat nangwinjir t'inchy'aa. Izhit zhat dąį' Satan yik'eegwandaii tr'agwaanduu t'ihee'yaa ji' geenjit. Izhit gwa'an nin iizųų gwanlii tee gwa'an t'inchy'aa gaa zheekat gwich'in nąįį giits'ą' haajil ts'ą' giits'iinya'.
Jesus, Dinjii Łuk Kee'in Dǫǫ Nąįį Aanaii Shatąįį Hohjyaa Goovahnyąą
Matthew 4.12-22; Luke 4.14-15; 5.1-11
14 Nijin John, zhee gwaazhrąįį nagąąhchįį dąį', ąįįtł'ęę t'ee Jesus, Galilee nahkat gwats'ą' haazhii ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa Vagwandak Nizįį eech'ǫąąhtan. 15 “Juk drin t'ee zhat nigwiindhat! Vit'eegwijyąhchy'aa Veegwinii'ee ąįį gwats'ą' juk nahgwan t'oonchy'aa ts'ą' nakhwatr'agwaanduu ts'į' łihts'eedǫǫ'ee ts'ą' Gwandak Nizįį k'injuhkhit.” goovahnyąą. 16 Jesus, Galilee van vee gwa'an neehidik gwiizhit Simon ts'ą' dachaa Andrew haa chihvyaa zhit łuk goonjii goovąąh'in. Łuk goonjii haa dagwagwaandaii.
17 Ąįįts'ą' Jesus t'agoovahnyąą, “Shaa hoh'oo, nats'ahts'ą' dinjii nąįį tee goohohdal, geenakhwahałchyaa.” 18 Jyaa nyąą googwahkhan digichihvyaa akhagoonyąą ts'ą' giiyaahaa'oo.
19 Ąįįtł'ęę Jesus k'iindaa tth'aii hee teeghaii ahaa akhai' Zebedee vidinji' neekwaii, James ts'ą' vachaa John haa tr'ihchoo zhit digichihvyaa shrigilii goovah'in. 20 Jesus goovah'in gwagwahkhan goovoozhrii; zhat tr'ihchoo zhit dinjii gooveenjit tr'agwah'in nąįį haa digiti' Zebedee akhagoonyąą ts'ą' Jesus haa gahaa'oo.
Dinjii Ch'anky'aa Iizųų Vizhit Dhidii
Luke 4.31-37
21 Jesus, ditsyaa nąįį haa Capernaum kwaiik'it k'eegiidal ts'ą' Neegwaazhii Drin (Saturday) zhit nagwaanąįį dąį' Israel nąįį tr'igiinkhii zheh nihdeiinzhii ts'ą' geech'ǫąąhtan. 22 Dinjii nąįį giiyiitth'ak dąį' gooveenjit geegwaroolii kwaa gwiky'aa geech'ǫąąhtan. Law eech'ǫąąhtan nąįį (Scribes) k'it łyaa t'inyąą kwaa, dinjii viginjik nint'aii haa geech'oohtan k'it geech'ǫąąhtan.
23 Izhit gwizhit dinjii ch'anky'aa iizųų vizhit t'inchy'aa dhidii, 24 ts'ą' azhral ts'ą' jyaa nyąą, “Jesus Nazareth kwaiik'it gwats'an inkhaa, jidii diinanh niindhan? An diihahtsyaa lee t'ini'in? Juu t'iinchy'aa naashandaii! Vit'eegwijyąhchy'aa vats'an Shroodiinyąą t'iinchy'aa!”
25 Jesus gwint'aii ch'anky'aa iizųų idiikhagiinkhee, “Deegwahtsai' kwaa ts'ą' ąįį dinjii vizhit tr'iinkhaii!” yahnyąą.
26 Ch'anky'aa iizųų k'iighai', vatthąį' gwint'aii daatrat naanaii ts'ą' gwint'aii azhral, gwiizhit ąįį ch'anky'aa iizųų yats'an khaiinzhii. 27 Dinjii nąįį datthak gooveenjit geegwaroolii kwaa t'igwiizhit ts'ą' nihłagwaakat ts'ą' t'iginyąą, “Nats'ahts'ą' yeenjit ginjik di'įį t'inyąą? Geech'arǫąąhtan k'eejit haa geech'ǫąąhtan lee t'ii'in? Jii dinjii łyaa vat'aii gwanlii haa ch'anky'aa iizųų nąįį ts'ą' k'eedeegwaadhat ts'ą' giik'eegwahthat!” jyaa ginyąą.
28 Ąįįts'ą' Jesus deezhit ąįį vagwandak, khants'ą' Galilee nahkat gwa'an datthak gwintł'oo giiyeeginkhii.
Jesus, Dinjii Lęįį Nąįį Shrineiinlik
Matthew 8.14-17; Luke 4.38-41
29 Jesus vitsyaa nąįį ts'ą' James ts'ą' John nąįį haa Israel tr'igiinkhii zheh gwats'an chineegiijil, gwagwahkhan datthak Simon, ts'ą' Andrew haa goozheh nihdeegiinjil. 30 Simon va'at ąįį vahan ts'ik nindhaa haa iłts'ik ts'ą' ndaka'ee gwiizhit nihdeegiinjil gwagwahkhan Jesus haa gwagwaandak. 31 Ąįįts'ą' yats'ą' haazhii ts'ą' yanli' oonjik ts'ą' ndak nineeyiłjin, ts'ą' ts'ik nindhaa dii'įį kwaa naanaii, gwagwahkhan gooveegwitr'it t'igwihił'ya' ts'ą' shih goovęhdaa niinlii.
32 Zhat khaa gwik'ich'a'ąįį gwiizhit, dinjii iłts'ik nąįį ts'ą' juu ch'anky'aa iizųų vizhit nąįį datthak Jesus ts'ą' nihdeegiinlii. 33 Zhat kwaiik'it gwats'an dinjii nąįį datthak, zhit zheh nihdeegweedii gwa'an łigeeljil. 34 Dinjii lęįį nąįį ts'ik nihłehts'į' t'iichy'aa haa iłts'ik nąįį shrineiinlik, ąįįts'ą' ch'anky'aa iizųų vizhit nąįį chan goots'an tr'ininlii ts'ą' ch'anky'aa iizųų nąįį gigiheehkhyaa geenjit goots'an gwahtsii kwaa, juu t'inchy'aa giiyaandaii geh'an.
Jesus, Galilee Nahkat Gwa'an Gwaandak
Luke 4.42-44
35 Jesus, vanh dąį' tth'aii hee tǫǫ goo'aii gwiizhit khakee'ąįį ts'ą' zheh chyahaazhii ts'ą' oo'ok tthan goo'aii gwa'an gwats'ą' haazhii, zhat khadigiheejyaa geenjit. 36 Gaa Simon ts'ą' juu vaa t'inchy'aa nąįį giiyankeegwah'in. 37 Nijin giigwąh'ąįį dąį', “Juu nąįį datthak nankeegwaah'in!” giiyahnyąą.
38 Jesus t'agoovahnyąą, “Dzaa gwa'an kwaiik'it goodlii kwaii datthak gwats'ą' tr'ahoojyaa, izhit gwa'an chan Gwandak Nizįį eegwahaaldak goo'aii, jyąhts'ą' geh'an dzaa gwats'ą' hoiizhii t'ishi'in.”
39 Zhat gwats'an Galilee nahkat datthak k'eekhwazhii ts'ą' Israel nąįį tr'igiinkhii zheh kwaii gwizhit Gwandak Nizįį eegwaandak ts'ą' ch'anky'aa iizųų nąįį chan dinjii zhit ts'an khaneegoovinzhit.
Jesus, Dinjii Shrininlik
Matthew 8.1-4; Luke 5.12-16
40 Ts'ą' dinjii ch'ihłak vatthąį' ahjat (leprosy) haa iłts'ik haa khaiinjich'iighit yats'ą' nikiigwiintthaii ts'ą' t'iiyahnyąą,
“Gwik'it t'iindhan ji', shatthąį' shrineiinlii!”
41 Jesus, dinjii, veenjit neeshraahchy'aa ts'ą' danli' haa yakat naanjik ts'ą' t'iiyahnyąą, “Gwik'it t'iihthan t'oonchy'aa, shranąąnjii!” 42 Jyaa nyąą gwagwahkhan vakat ts'ik datthak hiljii naanaii ts'ą' shranaazhik. 43 Ąįįtł'ęę Jesus, ginjik nint'aii haa yits'ą' khaginkhee, ts'ą' khan t'ohłii neeyahah'ak. 44 “Giinkhih nahah'yaa geenjit vats'a' hinkhaii. Ąįįtł'ęę jidii Vit'eegwijyąhchy'aa ts'ą' gwantł'ee hin'aa ąįį ginkhii vantł'eiin'ąįį, ąįįt'ee Moses va-law zhit juu ts'ik leprosy ts'an shranaazhik nąįį jyaa dihee'yaa gwinyąą gwik'it.” Jesus yahnyąą.
45 Gaa ąįį dinjii yiłeehoozhii dąį', zhat gwagwahkhan deegwiizhit nijuk datthak geegwaandak it'ee łi' gwintł'oo geegwaandak ts'ąįį Jesus zhat kwaiik'it gwa'an k'eeheedik geenjit gaa veegoo'aii kwaa. Geh'an geeghaih tthan gwa'an gwats'ą' haazhii googaa nihk'it, dinjii lęįį nąįį nijuk datthak gwa'an gwats'an giits'eehiidal.