Titus
Saint Paul, Titus ts'ą' Ch'adąąntł'oo
1
Saint Paul, Titus ts'ą' Dęhtły'aa Daantł'oo
Shįį Paul, Vit'eegwijyąhchy'aa vi-slave ts'ą' Jesus Christ eenjit Tr'ihił'e' ihłįį jii dęhtły'aa nats'ą' dįhtł'oo.
Shįį t'ee Vit'eegwijyąhchy'aa gwiteetr'ashąhchįį, Vit'eegwijyąhchy'aa dinjii nąįį gwiteetr'iinlii gook'injigwiighit gwint'aii gwahałtsyaa geenjit Gwandak Nizįį eegoohałchyaa ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa shoo gahtsii zhit gwigweheendaii geenjit. Vit'eegwijyąhchy'aa, ch'ihłok gaa oots'it kwaa haa deenaadąį' nan gweheelyaa gwehkįį gwats'an deeshi'yaa nyąą gwik'it t'iizhik. Vidinji' Jesus Christ, k'iighai' neediihahshii ts'ą' gwandaii ndaanąą'ąį' kwaa haa vaa t'igweheechy'aa geenjit gwiłtsąįį. Nijin Vit'eegwijyąhchy'aa gwinzii nindhan izhit t'ee Gwandak Nizįį, eegwahaaldak eenjit shrigweheelyaa. Vit'eegwijyąhchy'aa neediinahshii ąįįt'ee jii gwitr'it t'agwahał'yaa gwizhrįh shahnyąą.
Titus, jii dęhtły'aa nats'ą' dįhtł'oo, gwik'injigwiighit zhit shidinji' łi'didlii inlii.
Gwiti', Vit'eegwijyąhchy'aa ts'ą' Diik'eegwaadhat neediihahshii Jesus Christ haa ch'eegoonzhrįį, akwat tsinehdan haa nats'an gohtsyaa.
Titus, Crete Njuu Kat Goo'aii gwizhit Tr'agwah'in
Nijin Crete njuu kat goo'aii, izhit gwats'an nihłishahoozhii, dąį' zhit gwa'an kwaiik'it goodlii kwaii tr'igiinkhii zheh, shrineegwihinlyaa ts'ą' ch'anjaa nąįį gwitee tr'ihiinlyaa, ąįįts'ą' tr'igiinkhii zheh gwiteegwaanchy'aa kįh nagoovihinlyaa geenjit, ts'ą' jii deenaihnyąą datthak gwinzii gineehaandaii yuu. Zhit juu ch'anjaa gwik'injiighit kįh dilk'ii nąįį tee googwitr'it heezyaa ts'ą' goo'at ch'ihłak zhrįh gweheelyaa. Ąįį eeninjigwagwahaashyaa kwaa, ąįį k'it t'inchy'aa nąįį zhrįh kįh haaky'aa gwahahtsyaa. Juu k'įh dilk'ii dhąhtsąįį nąįį googii gwik'injiheeghit gwizhrįh, ts'ą' tr'agwaanduu googwitr'it gwanlii akwat gwik'eegwagwahthat kwaa goorahnyąą haa gooveegareheekhyaa kwaa. Tr'igiinkhii zheh gwizhit dinjii ndak khii nilii Vit'eegwijyąhchy'aa gwitr'it t'agwah'in geenjit khit gwiizųų vigwitr'it gweheelyaa, khaiinjigihil'ee kwaa, ch'anakhwanį' heelyaa kwaa, khan vik'iigwahaadhak chan kwaa ts'ą' dee'in, deenyąą haa datthak gwinzii gwik'eehaahtyaa, ch'ahaahkhwaa kwaa ts'ą' laraa hahtsyaa geenjit ch'ihzhii dinjii nąįį eeninjigwahaazhii kwaa. Dizheh gwizhit aakin haandaii kwaa ji' nihk'it nihdeehahchik, jidii gwinzii datthak geenjit ch'eet'igwiniindhan hee'yaa, digwizhi' chan k'eehahtyaa ts'ą' juu nąįį datthak ts'ą' gwinzii ninjich'iheedhat. Dinjii yeek'ii'an tr'agwah'in heelyaa kwaa, ts'ą' dinjii nąįį datthak ts'ą' gwinzii t'ihee'yaa ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa chan gwinzii tąįį heekhaa. Izhit chan shroodiinyąą heelyaa ts'ą' gwiizųų t'ihee'yaa gwits'į' gwik'eehaahtyaa. Jesus Christ, Gwandak Nizįį zhit veegirinkhii ąįį gwik'injiheeghit ts'ą' gwint'aii gwahoontą'. Ąįį deegwinyąą datthak łi'didlii haa dinjii lat nąįį t'aih goots'an hahtsyaa ts'ą' juu diigwik'injigwiighit ts'į' t'inchy'aa nąįį łi'deegwidlii zhit Gwandak Nizįį geegoogąąhtan kwaa goots'ą' gwagwahahchy'aa geenjit.
10 Ąįį geh'an jyaa dihnyąą t'ihnyąą, dinjii lęįį nąįį tr'igiinkhii zheh gwizhit juu kįh dilk'ii nąįį k'eegwarohthat kwaa giindhan, jii nąįį zhyaa k'ii'an giginkhii haa geech'agwahtan, ts'ą' ch'izhii nąįį gook'injigiheeghit goorohtsyaa googoonyąą. Jii nąįį tee Jews lęįį gwik'injiighit nąįį, Moses va-law zhit gwik'it datthak gootthąį' gihłeerahaht'ii gwizhrįh gwinyąą. 11 Juu gwinzii geech'ǫąąhtan adaa'įį nąįį gwik'injiighit nąįį ts'ą' jyąhts'ą' geech'ǫąąhtan zhyaa goovoh'in kwaa. Nijin jyąhts'ą' geech'agwaatan dąį' zhehk'aa gwizhit juu gwik'injiighit nąįį datthak Jesus k'injiighit kwaa gahtsii t'igii'in. Dinjii nąįį ts'an laraa gooheendal geenjit gwizhrįh goots'it haa geech'agwąąhtan t'igii'in. 12 Yeenaa dąį' Crete njuu kat goo'aii gwats'an, gootee dinjii ch'ihłak gihił'ee ts'ą' goonzhįį ąįį t'agoovahnyąą, “Cretans nąįį gweedhaa datthak goots'it, nin iizųų k'it zhyaa k'ii'an gwitr'it t'agoogwah'in ts'ą' zhyaa gwintł'oo chan ch'aga'aa ts'ą' gęhdaa kwaa chan tr'agoodigiinjik.” 13 Ąįį dinjii jyaa nyąą łyaa oots'it kwaa ts'ą' t'iginyąą giiyahnyąą. Gwint'aii goots'ą' gookhii gwiizųų t'iginyąą gaageheendaii geenjit. Jyąhts'ą' gwik'injiighit nąįį gwinzii Jesus deenyąą gwik'it giheedaa ts'ą' googwik'injigwiighit heent'aii geenjit, 14 Jews nąįį zhyaa gwandak gahtsii k'injuhkhit shrǫ', ts'ą' goo-law kwaii zhit juu Jesus Vagwandak Nizįį łi'didlii k'injiighit kwaa nąįį t'ii'in. 15 Dinjii gwik'injiighit nąįį Vit'eegwijyąhchy'aa ts'ą' shroodiinyąą ginlii, jidii datthak gooveenjit shroodiinyąą nilii, gaa dinjii tr'agwaanduu gwitr'it t'agwah'in ts'ą' Jesus k'injiighit kwaa nąįį deegii'in datthak tr'agwaanduu gwizhrįh t'igii'in. Tr'agwaanduu gwizhrįh ninjich'agadhat ts'ą' jidii gwiizųų akwat gwinzii gaa gaagiindaii kwaa. 16 Geech'ǫąąhtan adaa'įį nąįį Vit'eegwijyąhchy'aa vaagwiindaii t'oonchy'aa ginyąą, gaa googwitr'it ąįį Vit'eegwijyąhchy'aa vigwitr'it nilii kwaa ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa haagiindaii kwaa gwigweech'in. Vit'eegwijyąhchy'aa k'eegwagwahthat kwaa gwiizhit dinjii nąįį ts'į' t'iginchy'aa, ts'ą' gwinzii ch'ihłak gaa googwitr'it gwanlii kwaa.