7
Che rɨvɨreta, che rembiaɨsu, co Tũpa remimombehu imboavɨyepɨrã yandeu. Sese yande yamoingatu tuprɨra yande recocuer chupe yarecoẽhɨ ãgua yande retecuer iyavei yande espíritu mbahe tẽi pɨpe. Iyavei Tũpa mboeteisa pɨpe yasecara yande reco catuprɨ ãgua chupe nara güeraño ité.
Corinto pendar ava recocuer recuñarosa resendar
¡Che pɨsɨ peye pe pɨha pɨpe! Ndoroyapoi niha mbahe tẽi que ava upe, ndoromomarai eté que ava recocuer, ndoroporombopai avei. Ndahei pe recocuer rese che ñehe raisave aipo ahe pẽu. Supi eté yɨpɨndar, “Che pɨhave ité opoaɨsu, pẽu nara avei aicove, amano aveira pẽu” ahe acoi pẽu cuese. Ayeroya ité pe rese, pe rese avei avɨharete. Che paraɨsu pãhuve ayemonguerẽhɨ iyavei ayembovɨhareteño.
Ore yepotasa suive rumo Macedonia ve, ndopɨtuhui eté mbahe tẽi ore sui; oime vɨteño ité rumo mbahe-mbahe tẽi oreu opacatu rupi: oime ore amotarẽhɨmbar iyavei oime ore yepɨhamondɨisa. Tũpa rumo, ava ndoyemonguerẽhɨi vahe, omonguerẽhɨ iri yepi. Ahe ore monguerẽhɨ catu iri Tito yepotase. Ndahei rumo Tito yepotaseño orovɨharete, ahe avei oyembovɨha guasu pe rese. Ahe aipo ehi oreu pe aipo che repia pota ité peye yepi; omombehu avei che rese pe vɨharẽhɨ agüer cheu, pemahenduhaño ité aipo che rese pe che raɨsusave yepi. Aipo nungar renduse ayembovɨhá catu.
Yepe che ñehe aicuachía vahecuer imondo pẽu ndape mbovɨhai viña, cheu rumo avɨyeño cũritei. Yɨpɨndar rumo ayepɨhamboasɨ aicuase che ñehe tasɨ́ iteanga vahe pẽu; chĩhi rupi tẽi rumo ndapevɨhai peyeroquɨ pare sese. Cũritei che avɨhareté. Ndahei rumo pe vɨharẽhɨsa rese ẽgüe ahe. Esepia, co pe vɨharẽhɨsa sui pemboasɨ pe angaipa Tũpa upe pe yevɨ ãgua, evocoi nungar Tũpa oipota. Evocoiyase ore ñehe ndoyapoi mbahe naporai vahe pẽu. 10 Esepia, co nungar vɨharẽhɨsa Tũpa oipota vahe yande angaipa mboasɨ uca, chupe yande yevɨ ãgua. Ipɨpe sui niha yañepɨsɨro yande pɨhañemoñeta rerovaẽhɨsa pɨpe. Co ɨvɨ pɨpendar tẽi vɨharẽhɨsa rumo manosa tẽi vɨreco yandeu. 11 Pe rumo peñemosaño pe vɨharẽhɨsa upe; ahe avɨye Tũpa upe. ¡Pesepia ru co mbahe avɨye vahe pe recocuer pɨpe oime vahe evocoi Tũpa remimbou pe vɨharẽhɨsa sui cute! Supi eté rumo, peyapɨsaca iyavei pe querẽhɨsa pɨpe peyoepɨ, pemboasɨ pe pɨha pɨpe ité co mbahe tẽi oimese pe pãhuve, iyavei peyembosɨquɨye peico. Ichui che repia pota ité peye, iyavei pequerẽhɨ ité mbahe moingatu ãgua. Sese pemboyepepɨ ité evocoi mbahe tẽi aposar peyesui. Che aicua cute pẽu ndahei pe pɨha rupi co nungar mbahe tẽi oimese. 12 Cuese aicuachiase evocoi che ñehe imondo pẽu, ndahei ava mbahe tẽi aposar reseño, ndahei avei mbahe tẽi oiporara vahe reseño, che rumo aipota catu peicua pe ore raɨsusa pereco vahe oreu nara Tũpa rovaque. 13 Co rese ore oroyembovɨharete.
Iyavei orovɨha catu Tito yembovɨhasa repiase. Esepia, pe avei niha opacatu pembovɨha catu ité pe recocuer pɨpe. 14 “Co Corinto pendar ava avɨye ité” ahe Tito upe pe mombehu cuese. Che ñehe pe resendar avɨye ité, ipɨpe nachi eté. Inungar oromombehu mbahe supi tuprɨ vahe pẽu yepi; inungar tuprɨ avei supi eté mbahe oromombehu vahe pe rese yeroyasave Tito upe. 15 Iyavei cũritei ahe pe raɨsu catu ité pe rese omahenduhase opacatu pe poreroyasa rese. Iyavei peipɨsɨ tuprɨ ité imboeteisave sereco. 16 ¡Ayeroya ité pe rese, sese avɨha ité!