IMOÑUVƗRIOSA PEDRO REMBICUACHIA
SAN PEDRO
1
Pedro mahenduhasa Jesús reroyasar upe
Che, Simón Pedro, apóstol, Jesucristo rembiguai aico. Co aicuachía che ñehe pẽu nara, pe peipɨsɨ vahe yande Yar rese pe yeroyasa avɨye vahe inungar ore. Esepia, yande Yar Tũpa, yande Pɨ̃sɨrosar Jesucristo seco ɨ̃vi vahe yuvɨrecoi. Tapeipɨsɨ catu porovasasa iyavei teco tuprɨsa Tũpa, yande Yar Jesús cua tuprɨ pɨpe.
Jesús reroyasar recocuer
Tũpa ombou güeco pĩrata pɨpe opacatu mbahe ipane vahe yande recove ãgua, sese yande pɨhañemoñeta catu ãgua avei yande secocuer cua tuprɨ pɨpe. Ahe yande poravo güeco porañetesa pɨpe, güembiapo porañete vahe pɨpe avei. Ipɨpe avei oseya oñehe imboavɨyepɨrã yandeu; ahe iñehe ẽgüe ndehi tẽi vahe, avɨye catu vahe ité. Co yandeu iñehesa pɨpe sui perecora Tũpa reco avɨye vahe peyese pe yepepɨ ãgua mbahe tẽi sui. Ahe acoi oime vahe co ɨvɨ pɨpe ava remimbotar tẽi sui. Sese pe peyeroya vahe Jesús rese, peyemomirata catu aveira peyapo vaherã mbahe avɨye vahe. Peseca aveira Tũpa remimbotar cua tuprɨ catu ãgua. Iyavei peñearo tuprɨra. Ipare peñemosaño aveira mbahe tẽi upe. Ipɨpe sui peyemondo tuprɨ catura Tũpa upe. Ipare peyeaɨsura peyeɨvrɨ nungar pe recosa pɨpe. Ipɨpe sui peseca catu vɨtera ava raɨsu tuprɨ ãgua.
Esepia, perecose evocoi nungar mbahe pe recocuer pɨpe, pembouvicha catuse avei, ahese pe recocuer ẽgüe ndehi tẽi chira, peicua tuprɨ catu aveira yande Yar Jesucristo. Acoi ndovɨrecoi vahe rumo evocoi nungar mbahe oyese, ahe oyeapo inungar ndasesapɨsoi vahe, anise mbahe ndosepia tuprɨi vahe, sesaraiño oangaipa rese ñero agüer sui. 10 Sese che rɨvɨreta, peyemovɨracua catu Tũpa pe renoisa mboyecua ãgua iporavoprɨ pe recosave. Ẽgüe peyese, ndapevɨapi chietera mbahe tẽi pɨpe. 11 Evocoi nungar pɨpe sui pe pɨsɨ tuprɨra omborerecuasa ndopai vahe pɨpe yande Yar, yande Pɨ̃sɨrosar Jesucristo.
12 Sese niha opomomahenduhaño itera evocoi nungar mbahe rese, yepe peicua, peicoveño avei mbahe supi tuprɨ vahe rese. 13 Avɨyeño itera revo che recove vɨteseve opomomahenduha vɨte co aracuasa rese. 14 Esepia, yande Yar Jesucristo oicua uca cõimi che mano ãgua cheu. 15 Opombohera rumo opacatu che catugüer rupi co tecocuer rese che manore pe mahenduha ãgua.
Co osepia vahe ité Jesús mborerecuasa yuvɨreco
16 Co porombohesa oromombehu vahe pẽu yande Yar pĩratasa resendar, iyevɨ iri ãgua resendar avei, ndahei oreyesui tẽi. Ore rumo orosepia vahe ité ore resa pɨpe yande Yar mborerecuasa. 17 Orosepia niha yande Ru Tũpa omboeteise Guahɨr iyavei omondose chupe seco porañete iri ãgua aipo ehise oñehe güeco porañetesa pɨpe: “Co che Rahɨr, che rembiaɨsu ité, sese niha che ayembovɨharete vichico” ehise. 18 Ore ité niha aipo ñehesa orosendu ɨva suindar oroicose yande Yar rupi ɨvɨtrɨ imboeteiprɨ vahesave.
19 Ahe ñehesa omboyecua catu ñehesa aracahendar Tũpa ñehe mombehusar remimombehugüer supi tuprɨ vahe Cristo resendar. Iya ité pẽu pe yapɨsaca tuprɨ ãgua sese; inungar que tataendɨ pɨ̃tusave osesape vahe oico acoi osẽse voi cõhe rerusar yasɨtata guasu ou, ẽgüe ehi co ñehesa pe pɨha pɨpe sesape. 20 Peicua catu co mbahe, co ñehesa aracahendar icuachiaprɨ Tũpa suindar ité, ndahei yandeyesui tẽi yaicua imombehu ãgua. 21 Esepia, ndahei iñehe mombehusar oyesui tẽi omombehu yuvɨreco. Ahe rumo ava seco catuprɨ vahe ité. Tũpa ité omombehu uca oñehe chupe Espíritu Santo pĩratasa pɨpe aracahe.