^
Haggai
Kira don gina gidan Ubangiji
Alkawarin darajar sabon gida
Albarku saboda mutanen da suka ƙazantu
Zerubbabel zoben kamar hatimin Ubangiji