2
Dutsen Ubangiji
Ga abin da Ishaya ɗan Amoz ya gani game da Yahuda da Urushalima.
 
A kwanaki masu zuwa
za a kafa dutsen haikalin Ubangiji
a matsayin babba cikin duwatsu;
za a daga shi bisa tuddai,
kuma dukan al’ummai za su bumbunto zuwa gare shi.
Mutane da yawa za su zo su ce,
“Ku zo, bari mu haura zuwa dutsen Ubangiji,
zuwa gidan Allah na Yaƙub.
Zai koya mana hanyoyinsa,
domin mu yi tafiya cikin hanyoyinsa.”
Dokar za tă fito daga Sihiyona,
maganar Ubangiji daga Urushalima.
Zai shari’anta tsakanin al’ummai
zai kuma sulhunta faɗar mutane masu yawa.
Za su mai da takubansu su zama garemani
māsunsu su zama wuƙaƙen askin itatuwa.
Al’umma ba za tă ƙara ɗauki takobi a kan al’umma ba,
ba kuwa za su ƙara yin horarwar yaƙi.
 
Ki zo, ya gidan Yaƙub,
bari mu yi tafiya a hasken Ubangiji.
Ranar Ubangiji
Ka rabu da mutanenka,
gidan Yaƙub.
Sun cika da ayyukan sihiri da aka kawo daga Gabas;
suna yin duba kamar Filistiyawa
suna tafa hannuwa tare da marasa sanin Allah.
Ƙasarsu ta cika da azurfa da zinariya;
dukiyarsu kuma ba iyaka.
Ƙasarsu ta cika da dawakai;
kekunan yaƙinsu kuma ba iyaka.
Ƙasarsu ta cika da gumaka;
sukan rusuna ga aikin hannuwansu,
ga abin da yatsotsinsu suka yi.
Saboda an jawo mutum ƙasa
aka kuma ƙasƙantar da ɗan adam,
kada ku gafarta musu.* Ko kuwa kada a ɗaga su
 
10 Ku tafi cikin duwatsu,
ku ɓuya cikin ƙasa
daga razanar Ubangiji
da kuma darajar ɗaukakarsa!
11 Za a ƙasƙantar da mai girman kai
za a kuma lalatar da fariyar masu ɗaga kai;
Ubangiji kaɗai za a ɗaukaka a wannan rana.
 
12  Ubangiji Maɗaukaki yana da rana ajiye
domin dukan masu girman kai da masu fariya
domin dukan waɗanda aka ɗaukaka
(zai kuwa ƙasƙantar da su),
13 domin dukan al’ul na Lebanon, masu tsayi da masu fariya,
da kuma dukan itatuwan oak na Bashan,
14 domin dukan dogayen duwatsu
da kuma tuddai masu tsayi,
15 domin kowace doguwar hasumiya
da kowace katanga mai ƙarfi,
16 domin kowane jirgin ruwan kasuwanci Da Ibraniyanci kowane jirgin ruwan Tarshish
da kuma jirgi mafi girma mafi kyau.
17 Za a jawo mai girman kai ƙasa
a kuma ƙasƙantar da mai ɗaga kai;
Ubangiji kaɗai za a ɗaukaka a wannan rana,
18 za a kuma kawar da gumaka ƙaƙaf.
 
19 Mutane za su gudu zuwa kogwannin duwatsu
da kuma ramummuka a ƙasa
daga razanar Ubangiji
da kuma darajar ɗaukakarsa,
sa’ad da ya tashi don yă girgiza duniya.
20 A wannan rana mutane za su zubar wa
jaba da jamage
gumakansu na azurfa da gumakansu na zinariya
da suka yi don su bauta musu.
21 Za su gudu zuwa kogwannin duwatsu
da kuma zuwa tsagaggun duwatsu
daga razanar Ubangiji
da kuma darajar ɗaukakarsa,
sa’ad da ya tashi don yă girgiza duniya.
 
22 Ku daina dogara ga mutum,
wanda numfashi ne kawai yake da shi a hancinsa.
Wace daraja gare shi?

*2:9 Ko kuwa kada a ɗaga su

2:16 Da Ibraniyanci kowane jirgin ruwan Tarshish