Zabura 149
Yabi Ubangiji.* Da Ibraniyanci Hallelu Ya; haka ma a aya 9.
 
Ku rera sabuwar waƙa ga Ubangiji,
yabonsa a cikin taron tsarkaka.
 
Bari Isra’ila su yi farin ciki da Mahaliccinsu;
bari mutanen Sihiyona su yi murna da Sarkinsu.
Bari su yabi sunansa tare da rawa
suna kuma yin kiɗi gare shi da ganga da garaya.
Gama Ubangiji yana jin daɗin mutanensa;
yakan darjanta masu sauƙinkai da ceto.
Bari tsarkaka su yi farin ciki a wannan bangirma
su kuma rera don farin ciki a kan gadajensu.
 
Bari yabon Allah yă kasance a bakunansu
takobi mai kaifi kuma a hannuwansu,
don su ɗau fansa a kan al’ummai
da kuma hukunci a kan mutane,
don su ɗaura sarakuna da sarƙoƙi,
manyan garinsu da sarƙoƙin ƙarfe,
don su yi hukuncin da aka rubuta a kansu.
Wannan ne ɗaukakar dukan tsarkakansa.
 
Yabi Ubangiji.

*Zabura 149:1 Da Ibraniyanci Hallelu Ya; haka ma a aya 9.