3
Nan gaba na Urushalima
Taki ta ƙare, ke birnin mai danniya,
mai ’yan tawaye da kuma masu ƙazanta!
Ba kya yi wa kowa biyayya,
ba kya kuma yarda da kuskurenki.
Ba kya dogara ga Ubangiji,
ba kya kuma kusatowa kusa da Allahnki.
Sarakunanki ruri ne na zakoki,
shugabanninki kyarketan dare ne,
waɗanda ba sa rage kome don safe.
Annabawanki mahaukata ne
mutanenki masu cin amana ne.
Firistocinki suna ƙazantar da Wurin Mai Tsarki
suna kuma keta dokoki.
Ubangiji da yake cikinki mai adalci ne;
ba ya yin abin da ba daidai ba.
Kowace safiya yakan bayyana dokokinsa a fili,
kowace sabuwar rana kuma ba ya kāsawa,
duk da haka marasa adalci ba sa jin kunya.
“Na daddatse al’ummai;
an kuma rurrushe kagararsu.
Na bar titunansu ba kowa,
ba mai ratsawa a ciki.
An ragargaza biranensu;
ba wanda za a bari, babu ko ɗaya.
Na ce wa birnin,
‘Tabbatacce za ki ji tsorona
ki kuma yarda da gyara!’
Ta haka ba za a datse wurin zamanki ba,
ba kuwa dukan hukuncena za su hau bisa kansu ba.
Amma har yanzu suna marmari
su yi rashin gaskiya a duk abin da suke yi.
Saboda haka ku jira ni,” in ji Ubangiji;
“a ranar da zan tsaya in ba da shaida,* Seftuwajin da Siriyak; Ibraniyanci zai tashi don yă washe
Na yanke shawara in tattara dukan al’ummai,
in tattara mulkoki
in kuma zuba fushina a kansu,
da dukan zafin haushina.
Za a mamaye dukan duniya
da zafin fushina.
 
“Sa’an nan zan tsarkake leɓunan mutanen,
don dukansu su kira bisa ga sunan Ubangiji
su kuma yi masa hidima kafaɗa da kafaɗa.
10 Tun daga ƙetaren rafuffukan Kush Wato, yankin Nilu na Bisa
masu yi mini sujada, mutanena da suke a warwatse,
za su kawo mini hadayu.
11 A wannan rana ba za ku sha kunya
saboda laifofin da kuka yi mini,
gama zan ɗauke wa wannan birni
waɗanda suke farin ciki cikin girmankansu.
Ba kuma za ka ƙara yin kallon reni
a tuduna mai tsarki ba.
12 Amma zan zauna a cikinki
masu tawali’u da masu ƙasƙantar da kai,
waɗanda suke dogara ga sunan Ubangiji.
13 Raguwar Isra’ila ba za su ƙara aikata abin da ba daidai ba,
ba za su faɗa ƙarya ba,
ba kuwa za a sami ruɗu a bakunansu ba.
Za su ci su kuma kwanta
kuma babu wanda zai ba su tsoro.”
 
14 Ki rera, ya Diyar Sihiyona;
ki tā da murya, ya Isra’ila!
Ki yi murna ki kuma yi farin ciki da dukan zuciyarki,
Ya Diyar Urushalima!
15  Ubangiji ya ɗauke hukuncinki,
ya mai da abokan gābanki baya.
Ubangiji, Sarkin Isra’ila, yana tare da ke;
ba kuma za ki ƙara jin tsoron wani lahani ba.
16 A wannan rana za su cewa Urushalima,
“Kada ki ji tsoro, ya Sihiyona;
kada ki bar hannuwanki su raunana.
17  Ubangiji Allahnki yana tare da ke,
mai iko ne don ceto.
Zai yi matuƙar farin ciki da ke,
zai rufe ki da ƙaunarsa,
zai yi farin ciki da ke ta wurin rerawa.”
 
18 “Zan cire taƙaici daga gare ki
a ƙayyadaddun bukukkuwa;
su kaya ne da kuma zargi a gare ki. Ko kuwa “Zan tattara ku da kuke makoki domin ƙayyadaddun hidima; zarginki kaya ne a gare ni”
19 A wannan lokaci zan jijji wa
waɗanda suka danne ku;
zan kuɓutar da guragu
in kuma tattara waɗanda suke a warwatse.
Zan sa a yabe su a kuma girmama su
a kowace ƙasar da aka kunyatar da su.
20 A wannan lokaci zan tattara ku;
a wannan lokaci zan kawo ku gida,
zan sa a yabe ku a kuma girmama ku
a cikin dukan mutanen duniya
a sa’ad da na maido da arzikinku§ Ko kuwa zan dawo da kamammunku
a idanunku,”
in ji Ubangiji.

*3:8 Seftuwajin da Siriyak; Ibraniyanci zai tashi don yă washe

3:10 Wato, yankin Nilu na Bisa

3:18 Ko kuwa “Zan tattara ku da kuke makoki domin ƙayyadaddun hidima; zarginki kaya ne a gare ni”

§3:20 Ko kuwa zan dawo da kamammunku