Korineto I.
1
O KA EPISETOLE
O PAULO, i kohoia i lunaolelo na Iesu Kristo, no ka manao ana mai o ke Akua, o maua me Sosetene, kekahi hoahanau;
Na ka ekalesia o ke Akua ma Korineto, na ka poe i hoomaemaeia iloko o Kristo Iesu, a i hooliloia i poe haipule, a na ka poe a pau ma na wahi a pau loa i hea aku i ka inoa o Iesu Kristo, i ko lakou Haku a me ko kakou.
E alohaia mai oukou, a e maluhia hoi e ke Akua, e ko kakou Makua, a e ka Haku e Iesu Kristo.
 
Ke aloha mau aku nei au i ko'u Akua, no oukou, no ka lokomaikai o ke Akua i haawiia mai ia oukou ma o Iesu Kristo la.
No ka mea, ua waiwai oukou ia ia i na mea a pau, i na olelo a pau, a me ka naauao i na mea a pau;
No ka hooiaio ana o ka olelo a Kristo iwaena o oukou;
No ia mea, aole oukou i nele i kekahi haawina; e kali ana i ka hoike ana mai o ko kakou Haku, o Iesu Kristo:
Nana no oukou e hooku paa, a hiki aku i ka hopena, i hewa ole oukou i ka la o ko kakou Haku o Iesu Kristo.
He Akua malama, ka mea i hea mai ia oukou, i poe hoa no kana Keiki, no Iesu Kristo, ko kakou Haku.
 
10 Ke noi aku nei au ia oukou, e na hoahanau, ma ka inoa o ko kakou Haku o Iesu Kristo, i olelo oukou a pau i ka mea hookahi, i ole oukou e mokuahana; a i pili pu oukou me ka naau hookahi, a me ka lokahi o ka manao.
11 E na hoahanau o'u, ua haiia mai ia'u no oukou, na ka poe ohua o Keloe; ua kuee oukou.
12 Ke hai aku nei au i keia, ua olelo ae kela mea keia mea o oukou, No Paulo wau; a no Apolo wau; a no Kepa wau; a no Kristo wau.
13 Ua maheleia anei o Kristo? I kaulia anei o Paulo ma ke kea no oukou? Ua bapetizoia anei oukou iloko o ka inoa o Paulo?
14 Ke aloba aku nei au i ke Akua no ka mea, aole au i bapetizo aku i kekahi mea o oukou, o Kerisepo laua o Gaio wale no:
15 O olelo paha auanei kekahi, ua bapetizo aku au iloko o ko'u inoa iho.
16 Ua bapetizo no hoi au i ko ka hale o Setepana; a o na mea e, aole au i ike i ko'u bapetizo ana i kekahi mea e.
 
17 Aole i hoouna mai o Kristo ia'u e bapetizo, aka, e hai i ka euanelio; aole ma ke akamai i ka olelo, o hooliloia ke kea o Kristo i mea ole.
 
18 No ka mea, o ka olelo no ke kea, he mea lapuwale ia i ka poe make; aka, ia kakou, i ka poe ola, oia ka mana o ke Akua.
19 No ka mea, ua palapalaia mai, E hoopau au i ke akamai o ka poe akamai, a e hoolilo au i ka naauao o ka poe naauao i mea ole.
20 Auhea ka mea akamai? Auhea ke kakaolelo? Auhea ka mea hoopaapaa o keia ao? Aole anei i hoolilo ke Akua i ke akamai o keia ao, i mea lapuwale?
21 No ka mea, i ke akamai o ke Akua, aole i ike aku ko ke ao nei i ke Akua, ma ko lakou naauao ana; alaila manao iho la ke Akua, ma ka lapuwale o ka haiolelo ana, e hoola i ka poe manaoio.
22 Ke noi mai nei na Iodaio i hoailona; ke imi mai nei hoi na Helene i ke akamai:
23 Aka, ke hai aku nei makou ia Kristo i kaulia ma ke kea, he mea hina no na Iudaio, a he mea lapuwale no na Helene;
24 Aka, i ka poe i heaia mai, i na Iudaio a me na Helene, o Kristo no ka mana o ke Akua a me ke akamai o ke Akua.
25 No ka mea, o ka lapuwale o ke Akua, ua oi aku ia mamua o ke akamai o kanaka; a o ka nawaliwali o ke Akua mamua o ka ikaika o kanaka.
 
26 E na hoahanau, ua ike oukou i ko oukou heaia mai; aole koho nui ia ka poe akamai ma ke kino, aole i nui ka poe maiau, aole i nui na'lii:
27 Aka, ua koho mai ke Akua i ka poe naaupo o keia ao, i hoohilahila ia i ka poe akamai: ua koho mai hoi ke Akua i ka poe nawaliwali o keia ao, i hoohilahila ia i ka poe ikaika:
28 A me ke kuaaina hoi ka ke Akua i koho mai ai a me ka mea hoowahawahaia, a me na mea i ike ole ia i anai aku oia i na mea i ikeia;
29 I ole o hookiekie kekahi kanaka imua i ke alo o ke Akua.
30 Nana mai no ko oukou iloko o Kristo Iesu, o ka mea i lilo no kakou i akamai, i mea hoopono, i mea hoomaemae, a i mea hoolapanai mai ke Akua mai.
31 E like me ka palapala ana mai, O ka mea kaena, e kaena oia ma ka Haku.