10
A UHAU aku la o Ahasuero i ka aina, a i na mokupuni hoi o ka moana.
A o na mea a kona mana a me kona ikaika i hana'i, a me ka hai ana i ke kiekie o Moredekai, kahi i hookiekie ai ke alii ia ia, aole anei ia i kakauia iloko o ka buke oihana a na'lii o Media a me Peresia?
No ka mea, o Moredekai, o ka Iudaio, oia ka mea pili koke i ke alii, ia Ahasuero, a kiekie no hoi ia iwaena o na Iudaio, a ua makemakeia e ka lehulehu o kona poe hoahanau; a imi ia i mea e waiwai ai kona lahuikanaka, e olelo lokomaikai ana i kona poe hanauna a pau.