8
EIA hoi keia i ke ono o ka makahiki, i ka malama aono, i ka la alima o ka malama, e noho ana au iloko o kuu hale, a noho no na lunakahiko o ka Iuda imua o'u, haule mai ka lima o Iehova ka Haku malaila, maluna o'u.
Alaila nana aku au, aia hoi he mea ua like ke ano me ke ahi i ka nana aku; mai ka ikea ana o kona puhaka ilalo, he ahi; a mai kona puhaka iluna, me he olinolino la ke nana aku, a me ke keleawe hoohualiia.
Kikoo mai la oia i ka mea like me ka lima, a lalau mai ia'u ma kekahi wili lauoho o kuu poo, a kaikai ae ka uhane ia'u iluna mawaena o ka honua a me ka lani, a alakai ae la ia'u i Ierusalema ma na hihio o ke Akua, i ka pani o ka pukapa iloko e nana ana i ke kukulu akau, kahi o ke kii e lili ai ka mea hoolili.
Aia hoi, malaila ka nani o ke Akua o Iseraela, e like me ka hihio a'u i ike ai ma ka papu.
 
Alaila olelo mai la oia ia'u, E ke keiki a ke kanaka, Ealawa ae i kou mau maka ma ke kukulu akau. Alawa ae la hoi au i kau mau maka i ke kukulu akau, aia hoi ma ke kukulu akau ma ka puka o ke kuahu keia kii e lili ai, maloko o kahi e komo ai.
A olelo hou mai la ia, E ke keiki a ke kanaka, ke ike nei anei oe i ka mea a lakou e hana nei? na mea e inainaia a ka ohana a Iseraela i hana'i ma keia wahi, i hele loihi aku ai au mai ko'u keenakapu aku? Aka, e haliu hou ae oe, a e ike oe i na mea e inainaia he nui aku.
 
A lawe mai oia ia'u ma ka puka o ka pahale, a nana aku au, aia hoi he puka maloko o ka pa.
Olelo mai la hoi oia ia'u, E ke keiki a ke kanaka, e pao ae oe maloko o ka pa. A pao ae la au iloko o ka pa, aia hoi he ipuka.
I mai la hoi ia ia'u, E komo ae oe iloko, a e nana oe i na mea hewa e inainaia a lakou e hana nei maanei.
10 Komo ae la hoi au a ike, aia hoi o ke ano o na mea kolo a pau me na holoholona i hoopailuaia, a me na akuakii o ka ohana a Iseraela i kakauia ma ka pa a puni.
11 Ku mai la imua o lakou na kanaka he kanahiku o na lunakahiko o ka ohana a Iseraela, a iwaenakonu o lakou e ku ana o Iaazania, ke keiki a Sapana, e paa ana kela kanaka keia kanaka i kona kapuahi kuni mea ala i kona lima. Punohu nui ae la ka uahi mea ala paapu.
12 Alaila olelo mai la oia ia'u, E ke keiki a ke kanaka, ua ike anei oe i ka mea a na lunakahiko o ka ohana a Iseraela e hana nei iloko o ka pouli, kela kanaka keia kanaka iloko o kona keena e nana ai? No ka mea, ke olelo nei lakou, Aole ike mai o Iehova; ua haalele Iehova i ka honua.
 
13 Olelo mai la oia ia'u, E haliu hou ae oe, a e ike oe i na mea e inainaia he nui aku a lakou e hana nei.
 
14 Alaila lawe mai oia ia'u i ke pani o ka ipuka pa o ka hale o Iehova, ka mea ma ka aoao kukulu akau; aia hoi, e noho ana na wahine e uwe ana no Tamuza.
 
15 Ninau mai la oia ia'u, Ua ike anei oe i keia, e ke keiki a ke kanaka? E haliu hou ae oe a e ike oe i na mea e inainaia e oi aku mamua o keia.
 
16 Lawe ae la oia ia'u iloko o ka pahale loko o ka hale o Iehova, aia hoi, ma ka puka o ka luakini o Iehova mawaena o ka lanai a me ke kuahu, he iwakaluakumamalima paha o na kanaka, ua huli ko lakou mau kua i ka luakini o Iehova, a o ko lakou mau alo i ka hikina; a hoomana aku la lakou i ka la ma ka hikina.
 
17 Alaila ninau mai la ia ia'u, Ua ike anei oe i keia, e ke keiki a ke kanaka? He mea mama anei i ka ohana a Iuda ka lakou hana ana i na mea e inainaia a lakou e hana nei maanei? no ka mea, ua hoopiha lakou i ka aina i ka hewa, a ua huli mai lakou e hoonaukiuki mai ia'u; aia hoi, ua kau lakou i ka lala ma ko lakou ihu.
18 Nolaila owau no kekahi e hana aku me ka ukiuki; aole e aloha kuu maka, aole hoi au e menemene aku; a ina e kahea lakou iloko o ko'u mau pepeiao me ka leo nui, aole au o hoolohe aku ia lakou.