10
NANA aku la au, aia hoi, ma ka lewa ma ka mea maluna o ke poo o na keruba, ua ikeia maluna o lakou me he pohaku sapira la, ka mea ikeia me he nohoalii la ke ano.
Olelo iho la oia i ke kanaka i aahuia i ka lole olona, i iho la, E hele ae oe iwaena o na huila a malalo iho o ke keruba, a e hoopiha i kou poholima i na lanahu ahi mai waena mai o na keruba, a e lulu ma ke kulanakauhale. A komo aku la hoi ia imua o ko'u mau maka.
 
Ku iho la na keruba ma ka aoao akau o ka hale i ke komo ana o ua kanaka la; a hoopiha iho la ke ao i ka pahale oloko.
Alaila pii ae la ka nani o Iehova mai iluna ae o ke keruba, a i luna o ka paepae puka o ka hale; a ua piha ka hale i ke ao, a ua piha hoi ka pahale i ka olinolino o ka nani o Iehova.
A ua lohea ka halulu ana o na eheu o na keruba a i ka pahale mawaho, me he leo la o ka Mea mana loa i kana olelo ana.
 
Eia hoi keia, i kana kauoha ana i ke kanaka i aahuia me ka lole olona, i ka i ana'e, E lawe oe i ke ahi mai waena ae o na huila, mai waena ae o na keruba; alaila komo ae la oia a ku iho la ma ka aoao o na huila.
A hoopuka mai la kekahi keruba i kona lima mai waena mai o na keruba i ke ahi ka mea iwaena o na keruba, a lalau iho la, a haawi iloko o ka lima o ka mea i aahuia i ka lole olona; a lawe iho la ia a puka iwaho.
 
A ua ikeia iloko o na keruba ke ano o ka lima o ke kanaka, malalo o ko lakou mau eheu.
 
A i kuu nana ana, aia hoi, o na huila eha e pili ana i na keruba, kekahi huila e pili ana ma kekahi keruba, a o kekahi huila a pili ana ma kekahi keruba; a o ke ano o na huila ua like ia me ke ano o ka pohaku topasa.
10 A o ko lakou mau helehelena, hookahi ano ko lakou a eha, me he huila la iwaenakonu o kekahi huila.
11 I ko lakou hele ana, hele no lakou ma ko lakou mau aoao eha; aole lakou i haliu ae i ko lakou hele ana, aka, ma kahi i nana aku ai ke poo malaila i hahai ai lakou; aole lakou i haliu ae i ko lakou hele ana.
12 A ua paapu i na maka a puni ko lakou mau kino okoa, a me ko lakou mau kua, a me ko lakou mau lima, a me ko lakou mau eheu, a me ko lakou mau huila, o na huila o lakou a eha.
13 A o na huila, ua kaheaia'ku ia lakou i ko'u lohe ana, E ka huila.
14 He mau helehelena eha ko kela mea ko keia mea, o lakou; o ka helehelena mua he helehelena ia o ke keruba, a o ka helehelena lua, he helehelena o ke kanaka, a o ke kolu, he helehelena o ka liona, a o ka ha, he helehelena o ka aeto.
 
15 A ua kaikaiia'e na keruba. Oia ka mea ola a'u i ike ai ma ka muliwai Kebara.
16 A i ka hele ana o na keruba, hele pu na huila e pili ana me lakou; a hapai na keruba i ko lakou eheu e lele iluna mai ka honua aku, aole i luli ae o ua mau huila la mai o lakou ae.
17 A i ku iho kela mau mea, ku iho la no hoi keia; a i kaikaiia kela mau mea, kaikai ae la hoi keia ia lakou iho; no ka mea, o ka uhane o ka mea ola ka iloko o lakou.
 
18 Alaila, hele ae ka nani o Iehova mai ka paepae puka ae o ka hale, a ku iho la maluna o na keruba.
19 Hapai ae la na keruba i ko lakou mau eheu, a lele aku la iluna mai ka honua aku imua o ko'u mau maka: i ko lakou puka ana ae iwaho, pili ae la na huila me lakou, a ku iho la lakou ma ke pani o ka pukapa hikina o ko Iehova hale; a maluna iho o lakou ka nani o ke Akua o ka Iseraela.
 
20 Oia ka mea ola a'u i ike ai malalo iho o ke Akua o ka Iseraela ma ka muliwai Kebara; a ike pono iho la au oia na keruba.
21 He mea helehelena eha ko kela mea ko keia mea, a eha eheu ko kela mea ko keia mea; a o ka mea like me ka lima kanaka malalo iho o ko lakou mau eheu.
22 A o ke ano o ko lakou mau wahi maka, oia mau maka no a'u i ike ai ma ka muliwai Kebara, a me ko lakou helehelena a me ko lakou mau kino; hele pololei imua kela mea keia mea.