38
HIKI mai la ka olelo a Iehova ia'u, i mai la,
E ke keiki a ke kanaka, e hooku e oe i kou maka ia Goga, i ka aina o Magoga, i ka moi nui o Meseka a me Tubala, a e wanana ku e ia ia.
A e olelo aku, Ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; Ke ku e nei au ia oe, e Goga, ka moi nui o Meseka a me Tubala:
A e hoohuli au ia oe ihope a hookomo au i na kilou iloko o kou mau a, a e lawe mai au ia oe mawaho, a me kou poe kaua a pau, na lio, na hoohololio, e aahu ana i kela mea keia mea, he lehulehu nui hoi me na paleumauma, a me na palekaua, e lawelawe ana lakou a pau i ka pahikaua:
Na Peresia, na Aitiopa, a me na Libua me lakou, ia lakou a pau ka palekaua a me ka mahiole:
O Gomera a me kona mau poe a pau; ka ohana a Togarema, a no na wahi kukulu akau, a me kona mau poe a pau; a me na kanaka he nui no me oe.
 
E makaukau oe, a e hoomakaukau iho ia oe iho, o oe, a me kou poe a pau i akoakoa iou la, a e lilo oe i mea kiai no lakou.
 
A hala na la he nui no, e hoonohoia oe iluna: a i na makahiki hope, e komo oe i ka aina i hoihoiia mai mai ka pahikaua mai, i houluuluia mai waena mai o na lahuikanaka i ku e i na mauna o ka Iseraela i neoneo mau; aka, ua laweia mai mai ko na aina mai, a e noho maluhia lakou a pau.
E pii ae no oe a e hele mai e like me ka ino, a e like auanei oe me ke ao e uhi mai i ka aina, o oe, a me kou mau poe a pau, a me na kanaka he nui no me oe.
 
10 Ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; Ia la no e hiki no, a e kupu kekahi mau mea maloko o kou naau, a e noonoo no oe i ka manao ino.
11 A e olelo oe, E pii aku au i ka aina kauhale paa ole i ka paia, e hele au i ka poe e noho maluhia ana, e noho ana lakou a pau me na pa ole, aole o lakou kaola pa, aole o lakou pukapa;
12 E lalau i ka waiwai pio, a e lawe hoi i ka waiwai kaili, a e hoohuli i kou lima ma na wahi neoneo, i noho hou ia, a maluna o na kanaka i houluuluia mai mai loko mai o na lahuikanaka, ua loaa ia lakou na holoholona a me na ukana, a e noho ana no mawaenakonu o ka aina.
13 O Seba a me Dedana, a me ka poe kalepa o Taresisa, a me kolaila poe liona opiopio a pau, ke olelo aku ia oe, Ua hele mai anei oe e lalau i ka waiwai pio? Ua houluulu anei oe i kou anaina e lawe i ka waiwai kaili? E lawe aku hoi i ke kala a me ke gula, e lawe aku hoi i na holoholona a me na ukana, a e lawe aku hoi i ka waiwai pio nui?
 
14 Nolaila, e wanana oe, e ke keiki a ke kanaka, a e olelo aku ia Goga, Ke i mai nei Iehova ka Haku. penei; Aole anei i ka la e noho maluhia ai kuu poe kanaka o ka Iseraela, e ike oe ia?
15 A e hele mai oe mai kou wahi mai, mai loko mai o na wahi kukulu akau, o oe a me na kanaka he nui me oe, e holo ana lakou a pau maluna o na lio, he lehulehu loa, he poe koa ikaika.
16 A e pii ku e mai oe i kuu poe kanaka Iseraela, e like me ke ao e uhi mai ka aina; a e hiki no ia i na la mahope, a e lawe mai au ia oe e ku e i kuu aina, i ike mai na lahuikanaka ia'u i ko'u wa e hoanoia'i ma ou la, e Goga, imua o ko lakou mau maka.
 
17 Ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; O oe anei ka mea nona wau i olelo ai i ka wa kahiko, ma kuu mau kauwa na kaula o ka Iseraela, na mea i wanana i na makahiki ia manawa e lawe au ia oe e ku e ia lakou?
18 A e hiki no keia ia mau la, i ka wa e hele mai ai o Goga e ku e i ka aina o ka Iseraela, wahi a Iehova ka Haku, e pii mai no kuu ukiuki i kuu maka.
19 No ka mea, i ko'u lili ana a me ke ahi o kuu huhu i olelo aku ai au, Oiaio, ia la e nui auanei ka haalulu ana ma ka aina o ka Iseraela:
20 E haalulu hoi ma kou alo na ia o ke kai, na manu hoi o ka lewa, na holoholona hoi o ke kula, a me na mea kolo a pau e kolo ana ma ka lepo, a me na kanaka a pau e noho ana maluna o ka honua, a e hoohioloia na mauna ilalo, a e hiolo no na alapii, a e hiolo no na pa a pau ilalo i ka lepo.
21 A e kahea au i pahikaua ku e ia ia maluna o kuu mau mauna a pau, wahi a Iehova ka Haku; e ku e ka pahikaua a kela kanaka keia kanaka i kona hoahanau iho,
22 A e hakaka au me ia me ka mai ahulau, a me ke koko; a e hooua au i ka ua kahe nui, a me na huahekili nui, a me ke ahi, a me ka luaipele maluna ona, a me kona mau poe a pau, a me na kanaka he nui, ka poe me ia.
23 Pela e hoonui ai au ia'u iho, a e hoano iho ai ia'u iho; a e ikeia mai au e na lahuikanaka he nui; a e ike lakou owau no Iehova.