47
MAHOPE iho, lawe hou ae oia ia'u i ka puka o ka hale; aia hoi, puka mai la na wai mai loko mai o ka paepae o ka hale ma ka hikina; no ka mea, ma ka hikina ke alo o ka hale; a kahe mai ka wai mai lalo mai, mai ka aoao akau o ka hale, ma ke kukulu hema o ke kuahu.
Alaila, hoopuka oia ia'u ma ke ala o ka ipuka ma ke kukulu akau, a alakai ia'u a puni ma ke ala mawaho i ka puka waho ma ke ala e nana ana i ka hikina; aia hoi, ua kahe aku na wai ma ka aoao akau.
 
A hele aku ma ka hikina ke kanaka maloko o kona lima kahi kaula, ana ae la hoi oia i hookahi tausani kubita, alakai ae la oia ia'u mawaena o na wai; a ua hiki mai na wai i na puupuuwawae.
A ana hou ae la oia i hookahi tausani, a aiakai ia'u mawaena o na wai, a ua hiki na wai i na kuli: ana hou ae la oia i hookahi tausani, a lawe ia'u iwaeua, a ua hiki na wai i ka puhaka.
Alaila, ana hou ae la oia i hookahi tausani; he muliwai ka, aole hiki ia'u ke hele ae ma kela kapa; no ka mea, ua kiekie ae na wai, na wai e au ai, aole hiki ke heleia'e.
 
A olelo mai la oia ia'u, Ua ike anei oe i keia, e ke keiki a ke kanaka? Alaila, lawe maila oia ia'u, a hoihoi mai ia'u ma ke kae o ka muliwai.
A i ka wa i hoi ai au, aia hoi, he nui na kumu laau ma ke kae o ka muliwai ma kela aoao, a ma keia aoao.
Alaila, olelo mai la oia ia'u, Ke puka aku nei keia mau wai i ka aina hikina, a ke kahe nei ilalo i ka waonahele, a komo i ka moana: a hookomoia iloko o ka moaua e hoolaia na wai.
Eia hoi keia, o na mea a pau e ola ana, a e oni ana, ma na wahi a pau a ka muliwai e hiki aku ai, e ola no ia; a he nui auanei ka lehulehu o na ia, no ka hiki ana o keia mau wai ilaila, no ka mea, e hoolaia na wai; a e ola na mea a pau kahi e hiki aku ai ka muliwai.
10 Eia hoi koia, e ku na lawaia ma ia, mai Enegedi, a hiki i Enegelaima; a no ka hohola ana ia i na upena; a he nui ke ano o ka lakou poe ia, e like me na ia o ke kai nui, he nui wale.
11 Aka, o kona mau wahi pohopoho, a me kona mau wahi lepo wai, na mea hoi i hoola ole ia, e hooliloia ia no ka paakai.
12 A ma ka pili o ka muliwai ma kona kae ma kela aoao, ma keia aoao, e ulu ai na kumu laau a pau i mea ai, aole e mae ko lakou lau, aole hoi e pau kona hua; ma kona mau mahina e hoohua mai ia i hua hou, no ka mea, o ko lakou mau wai, ua kahe mai lakou mai kahi hoano mai; a lilo kona hua i ai, a o kona lau i laau lapaau.
 
13 Ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; Eia ka palena e ai ai oukou i ka aina, mamuli o na ohana umikumamalua o Iseraela; he mau apana ko Iosepa.
14 A e ai oukou ia kekahi me kekahi, me a'u i hapai ai i kuu lima e haawi ai ia i ko oukou mau makua; a e haule keia aina no oukou i hooilina.
 
15 Eia hoi ka palena o ka aina ma ka aoao kukulu akau mai ke kai nui ma ke alanui o Hetelona kahi e hele ai i Zedada;
16 Hamata, Berota, Siberaima, ka mea iwaena o ka palena o Damaseko, a me ka palena o Hamata; Hazara-hatikona, ka mea ma ka palena o Haurana.
17 A o ka palena mai ke kai o Hazarenana ia, ka palena o Damaseko, o ka akau hoi ma ke kukulu akau, a me ka palena o Hamata. Oia hoi ka aoao kukulu akau.
18 A ma ka aoao hikina, e ana oukou mai waena o Haurana a me Damaseko, a me Gileada, a me ka aina o ka Iseraela, ma Ioredane mai ka palena a hiki i ke kai hikina, A oia ka aoao hikina.
19 A o ka aoao hema ma ke kukulu hema, mai Tamara, a hiki i Meriba Kadesa, ka muliwai a hiki i ke kai nui. Oia no hoi ka aoao hema ma ke kukulu hema.
20 A o ka aoao komohana hoi, oia ke kai nui mai kela palena, a hiki ma ke komo ana o Hamata. Oia ka aoao komohana.
 
21 Pela e puunaue ai oukou i keia aina no oukou e like me na ohana a Iseraela.
 
22 Ae hiki no keia, e puunaue oukou ma ka pu ana, i hooilina no oukou, a no na malihini e noho ana iwaena o oukou, a loaa ia lakou na keiki iwaena o oukou; a lilo lakou ia oukou me he poe la i hanauia ma ka aina iwaena o na mamo a Iseraela; e loaa ia lakou me oukou ka hooilina iwaena o na ohana a Iseraela.
23 Eia keia, ma ka ohana i noho ai ka malihini, malaila e haawi ai oukou i hooilina nona, wahi a Iehova ka Haku.