2
EIA ka poe o ka mokuna i pii ae mai ka lawe pio ana mai, ka poe a Nebukaneza ke alii o Babulona i lawe pio aku ai i Babulona, a hoi hou mai la i Ierusalema a i Iuda, o kela kanaka keia kanaka i kona kulanakauhale iho;
Ka poe i kiki mai la me Zerubabela; Iesua, Nehemia, Seraia, Reelaia, Moredekai, Bilesana, Misepara, Bigevai, Rehuma, Baana. O ka helu ana keia o na kanaka o ka Iseraela:
O na mamo a Parosa, elua tausani, hookahi haneri a me kanahikukumamalua.
O na mamo a Sepatia, ekolu haneri a me kanahikukumamalua.
O na mamo a Ara, ehiku haneri a me kanahikukumamalima.
O na mamo a Pahatamoaba, na na keiki a Iesua, a me Ioaba, elua tausani, awalu haneri a me ka umikumamalua.
O na mamo a Elama, hookahi tausani, elua haneri a me kanalimakumamaha.
O na mamo a Zatu eiwa haneri a me kanahakumamalima.
O na mamo a Zakai, ehiku haneri a me kanaono.
10 O na mamo a Bani, eono haneri a me kanahakumamalua.
11 O na mamo a Behai, eono haneri a me ka iwakaluakumamakolu.
12 O na mamo a Azegada, hookahi tausani, elua haneri a me ka iwakaluakumamalua.
13 O na mamo a Adonikama, eono haneri a me kanaonokumamaono.
14 O na mamo a Bigevai, elua tausani a me kanalimakumamaono.
15 O na mamo a Adina, eha haneri a me kanalimakumamaha.
16 O na mamo a Atera na Hezekia, he kanaiwakumamawalu.
17 O na mamo a Bezai, ekolu haneri a me ka iwakaluakumamakolu.
18 O na mamo a Iora, hookahi haneri a me ka umikumamalua.
19 O na mamo a Hasuma, elua haneri a me ka iwakaluakumamakolu.
20 O na mamo a Gibara, he kanaiwakumamalima.
21 O na mamo a Betelehema, hookahi haneri a me ka iwakaluakumamakolu.
22 O na kanaka o Netopa, he kanalimakumamaono.
23 O na kanaka o Anatota, hookahi haneri a me ka iwakaluakumamawalu.
24 O na mamo a Azemaveta, he kanahakumamalua.
25 O na mamo a Kiriatarima, Kepira a me Beerota, ehiku haneri a me kanahakumamakolu.
26 O na mamo a Rama a me Gaba, eono haneri a me ka iwakaluakumamakahi.
27 O na kanaka o Mikemase, hookahi haneri a me ka iwakaluakumamalua.
28 O na kanaka o Betela, a o Ai, elua haneri a me ka iwakaluakumamakolu.
29 O na mamo a Nebo, he kanalimakumamalua.
30 O na mamo a Magebisa, hookahi haneri a me kanalimakumamaono.
31 O na mamo a kela Elama, hookahi tausani, elua haneri a me kanalimakumamaha.
32 O na mamo a Harima, ekolu haneri a me ka iwakalua.
33 O na mamo a Loda, o Hadida a me Ono, ehiku haneri a me ka iwakaluakumamalima.
34 O na mamo a Ieriko, ekolu haneri a me kanahakumamalima.
35 O na mamo a Senaa, ekolu tausani, eono haneri a me kanakolu.
 
36 O na kahuna: o na mamo a Iedaia, no ka hale o Iesua, eiwa haneri a me kanahikukumamakolu.
37 O na mamo a Imera, hookahi tausani a me kanalimakumamalua.
38 O na mamo a Pasehura, hookahi tausani, elua haneri a me kanahakumamahiku.
39 O na mamo a Harima, hookahi tausani a me ka umikumamahiku.
 
40 O na Levi; o na mamo a Iesua, na Kademiela, a na na keiki a Hodavia, he kanahikukumamaha.
 
41 O ka poe mele; o na mamo a Asepa, hookahi haneri a me ka iwakaluakumamawalu.
 
42 O na mamo a na kiaipuka; o na mamo a Saluma, o na mamo a Atera, o na mamo a Talemona, o na mamo a Akuba, o na mamo a Hatita, o na mamo a Sobai, o lakou a pau, hookahi haneri a me kanakolukumamaiwa.
 
43 O ka poe Netini; o na mamo a Ziha, o na mamo a Hasupa, o na mamo a Tabaota,
44 O na mamo a Kerosa, o na mamo a Siaha, o na mamo a Padona,
45 O na mamo a Lehana, o na mamo a Hagaba, o na mamo a Akuba,
46 O na mamo a Hagaba, o na mamo a Salemai, o na mamo a Hanana,
47 O na mamo a Gidela, o na mamo a Gahara, o na mamo a Reaia,
48 O na mamo a Rezina, o na mamo a Nekoda, o na mamo a Gazama,
49 O na mamo a Uza, o na mamo a Pasea, o na mamo a Besai,
50 O na mamo a Asena, o na mamo a Mehunima, o na mamo a Nepusima,
51 O na mamo a Bakebuka, o na mamo a Hakupa, o na mamo a Harehura,
52 O na mamo a Bazeluta, o na mamo a Mehida, o na mamo a Haresa,
53 O na mamo a Barekosa, o na mamo a Sisera, o na mamo a Tama,
54 O na mamo a Nezia, o na mamo a Hatipa.
 
55 O na mamo a na kauwa a Solomona; o na mamo a Sotai, o na mamo a Sopereta, o na mamo a Peruda.
56 O na mamo a Iaala, o na mamo a Darekona, o na mamo a Gidela,
57 O na mamo a Sepatia, o na mamo a Hatila, o na mamo a Pokereta no Zehaima, o na mamo a Ami.
58 O ka poe Netini a pau, a me na mamo a na kauwa a Solomona, ekolu haneri, a me kanaiwakumamalua.
 
59 A eia na mea i pii ae mailoko aku o Telemela, o Teleharesa, o Keruba, o Adana, o Imera; aole e hiki ia lakou ke hoike aku i ka ohana makua, aole hoi i ko lakou hanauna, i ikea no ka Iseraela paha lakou.
60 O na mamo a Delaia, o na mamo a Tobia, o na mamo a Nekoda, eono haneri a me kanalimakumamalua.
 
61 O na mamo a na kahuna; o na mamo a Habaia, o na mamo a Koza, o na mamo a Barezilai, nana i lawe i wahine no na kaikamahine a Barezilai, no Gileada, a ua kapaia oia mamuli o ko lakou inoa.
62 Imi aku la keia poe i ka lakou kuauhau iwaena o ka poe i kakauia, aole i loaa ia; a ua hookaawaleia lakou mai ka oihanakahuna aku.
63 A olelo aku la ke kiaaina ia lakou, aole lakou e ai i na mea i hoolaa loa ia, a ku mai kekahi kahuna me ka Urima a me ke Tumima.
 
64 A o ka ahakanaka a pau, i akoakoa, he kanahakumamalua tausani, ekolu haneri a me kanaono;
65 He okoa ka lakou poe kauwa kane, a me ka lakou poe kauwawahine, ehiku tausani lakou, ekolu haneri a me kanakolukumamahiku: a o ka poe kane mele o lakou, a me ka poe wahine mele, elua haneri lakou.
66 A o na lio o lakou, ehiku haneri a me kanakolukumamaono; a o na hoki o lakou, elua haneri a me kanabakumamalima.
67 A o ko lakou poe kamelo, eha haneri, a me kanakolukumamalima; a o na miula, eono tausani, ehiku haneri, a me ka iwakalua.
 
68 A o kekahi poe koikoi o na makua, i ko lakou hele ana i ka hale o Iehova ma Ierusalema, haawi oluolu aku la lakou no ka hale o ke Akua, e hana aku ia mea ma kona wahi:
69 E like me ko lakou waiwai, pela lakou i haawi aku ai iloko o ka waihonawaiwai no ka hana, i kanaonokumamakahi tausani derama gula, a i elima tausani mane kala, a me ka haneri hookahi o na lole komo no na kahuna.
 
70 A o na kahuna a me na Levi, a me kekahi o na kanaka, a me ka poe mele, a me ka poe kiaipuka, a me ka poe Netini, noho iho la ma ko lakou mau kulanakauhale, a o ka Iseraela a pau ma ko lakou mau kulanakauhale.