Hosea
1
HOSEA.
K A OLELO a Iehova ia Hosea, ke keiki a Beeri, i na la o Uria, o Iotama, o Ahaza, a o Hezekia, na'lii o ka Iuda; a i na la o leroboama ke keiki a Ioasa, ke alii o ka Iseraela.
 
O ka mua o ka olelo a Iehova ma Hosea. Olelo mai la o Iehova ia Hosea, e hele oe, a e lawe i wahine moe kolohe nau, a i na keiki moe kolohe hoi: no ka mea, ua moe kolohe nui ko ka aina, i ka haalele ana ia Iehova.
A hele aku la ia, a lawe ia Gomera, ke kaikamahine a Dibelaima; a hapai ae la oia, a hanau mai la he keikikane nana.
A olelo mai la o Iehova ia ia, e kapa aku i kona inoa, o Iezereela; no ka mea, aole liuliu aku, a e hoopai aku au i ke koko o Iezereela maluna o ko ka hale o Iehu; a e hoopau auanei au i ke aupuni o ko ka hale o ka Iseraela.
A i kela manawa e haki no ia'u ke kikoo o ka Iseraela ma ka papu o Iezereela.
 
Hapai hou ae la oia, a hanau mai la, he kaikamahine. Olelo mai ke Akua ia ia, e kapa aku i kona inoa, o Loruhama, no ka mea, aole au e aloha hou aku i ko. ka hale o ka Iseraela; aka, e lawe loa aku au ia lakou.
Aka, e aloha aku au i ko ka hale o ka Iuda, a e hoola aku au ia lakou ma o Iehova la ko lakou Akua; aole au e hoola ia lakou ma ke kikoo, a me ka pahikaua; aole ma ke kaua, aole hoi ma na lio, a ma na hoohololio.
 
A i ka wa i ukuhi aku ai oia ia Loruhama, hapai ae la oia, a hanau mai he keikikane.
I mai la ke Akua, E kapa aku i kona inoa, o Loami; no ka mea, aole oukou he poe kanaka no'u, aole auanei hoi au he Akua no oukou.
 
10 Aka, e like auanei ka lehulehu o na mamo a Iseraela, me ke one o ke kai, aole e hiki ke anaia, aole hoi ke heluia; a ma kahi i oleloia'i lakou, Aole o ko'u poe kanaka oukou, malaila e oleloia'i lakou, He poe keiki oukou na ke Akua ola.
11 A e hoakoakoaia mai na mamo a Iuda, a me na mamo a Iseraela, ma kahi hookahi, a e hoonoho lakou i hookahi alii no lakou; a e pii ae la lakou mai ka aina mai; no ka mea, nani ka manawa o Iezereela.