6
I NA kakou e hoi hou aku ia Iehova, No ka mea, ua haehae mai kela, a e hoola mai ia ia kakou; Ua hahau mai ia, a e hoola mai no oia ia kakou.
Mahope o na la elua e hoola mai ia ia kakou: I ke kolu o ka la e hooku mai ia ia kakou iluna, A e ola kakou imua ona.
Alaila e ike kakou, ke hahai kakou e ike ia Iehova; Ua makaukau kona hele ana'ku, e like me ka wanaao: A e hele mai ia ia kakou e like me ka ua; E like me ke kuaua mua, a me ke kuaua hope maluna o ka honua.
 
E Eperaima, heaha ka'u e hana aku ai ia oe? E Iuda, heaha ka'u e hana aku ai ia oe? No ka mea, o ka oukou pono, na like me ke ao kakahiaka, A ua like me ka hau e nalo koke ana.
No ia mea, ua kalai aku au ia lakou ma na kaula; Ua pepehi aku au ia lakou ma na olelo a kuu waha: A e puka aku kou hoohewaia e like me ka malamalama.
No ka mea, o ke aloha ko'u makemake, aole ka mohai; A o ka ike i ke Akua mamua o na mohaikuni.
Aka, e like me kanaka, ua hai ia lakou ka berita: Ilaila ua hana hoopunipuni mai lakou ia'u.
O Gileada ke kulanakauhale o ka poe hana hewa, i hahiia i na kapuwai koko.
E like me ka poe hao wale e hoohalua ana i ke kanaka; Pela no ka poe kahuna i pepehi wale ma ke ala o Sekema; No ka mea, ke hana nei lakou i ka mea ino.
10 Maloko o ka ohana a Iseraela ua ike au i ka mea weliweli; Malaila ka moe kolohe o Eperaima, Ua haumia ka Iseraela:
11 Nou hoi, e ka Iuda, ua makaukau ka ohi ai ana.