Ioane
1
KA EUANELIO I KAKAUIA'I
I KINOHI ka Logou, me ke Akua ka Logou, a o ke Akua no ka Logou.
Me ke Akua no hoi ia i kinohi.
Hanaia iho la na mea a pau e ia; aole kekahi mea i hanaia i hana ole ia e ia.
Iloko ona ke ola, a o ua ola la ka malamalama no na kanaka.
Puka mai la ka malamalama iloko o ka pouli, aole nae i hookipa ka pouli ia ia.
 
Hoounaia mai la e ke Akua kekahi kanaka, o Ioane kona inoa.
Hele mai la oia i mea hoike, i hoike ai ia no ua malamalama la, i manaoio ai na kanaka a pau ma ona la.
Aole no oia ka malamalama, aka, na hele mai ia e hoike i ka malamalama.
 
O ka malamalama io ia, ka mea nana e hoomalamalama na kanaka a pau e hele mai ana i ke ao nei.
10 I ke ao nei oia, a i hanaia keia ao e ia, aole nae ko ke ao nei i ike ia ia.
11 Hele mai la ia i kona iho, aole kona poe i malama ia ia.
12 Aka, o ka poe i malama ia ia me ka manaoio i kona inoa, haawi mai la ia i ka pono no lakou e lilo ai i poe keiki na ke Akua:
13 O ka poe i hanauia, aole na ke koko, aole na ka makemake o ke kino, aole hoi na ka makemake o ke kanaka, na ke Akua no.
 
14 Lilo mai la ka Logou i kanaka, a nobo iho la me kakou, a ike kakou i kona nani, i ka nani o ka hiwahiwa a ke Akua, ua piha i ka lokomaikai a me ka oiaio.
 
15 Hoike akaka mai la o Ioane, i mai la, Oia ka mea nona wau i olelo ai, O ka mea e hele mai ana mahope o'u, mamua o'a ia; no ka mea, ua mua ia no'u.
16 Noloko mai o kana mea i piha ai, ua loaa ia kakou na mea maikai a nui loa.
17 Ua haawiia mai ke kanawai ma o Mose la; aka, o ka lokomaikai a me ka oiaio ma o Iesu Kristo la ia.
18 Aole loa i ike pono kekahi i ke Akua; o ke Keiki hiwahiwa, aia ma ka poli o ka Makua, oia ka i hoike mai ia ia.
 
19 Eia ka Ioane i hoike mai ai, i ka wa i hoouna aku ai na Iudaio i na kahuna, a me na Levi no Ierusalema aku, e ninau aku ia ia, Owai oe?
20 Hai akaka mai la ia, aole i hoole, i mai la, Aole owau ka Mesia.
21 Ninau aku la lakou ia ia, Owai hoi? O Elia anei oe? I mai la ia, Aole O kela kaula anei oe? I mai la ia, Aole.
22 Ninau hou aku la lakou ia ia, Owai la hoi oe? i hai aku ai makou i ka poe nana makou i hoouna mai; heaha kau olelo nou iho?
23 Hai mai la ia, Owau no ka leo e kala ana i ka waonahele, E hoopololei i ke alanui no Iehova, e like me ka Isaia ke kaula i olelo ai.
24 O na mea i hoounaia, no ka poe Parisaio lakou.
25 Ninau aku la lakou ia ia, i aku la ia ia, No ke aha la hoi oe i bapetizo ai, ke ole oe ka Mesia, aole hoi o Elia, aole hoi o kela kaula?
26 Olelo mai la o Ioane ia lakou, i mai la, Ke bapetizo nei au me ka wai: aka, ke ku nei kekahi iwaena o oukou, ka mea a oakou i ike ole ai;
27 Oia ka mea e hele mai ana mahope o'u, mamua o'u ia; aole au e pono ke kala ae i ke kaula a kona kamaa.
28 Hanaia iho la keia mau mea i Betabara ma kela aoao o Ioredane, kahi a Ioane i bapetizo ai.
 
29 A ia la ae, ike ae la o Ioane ia Iesu e hele mai ana io na la, i mai la, E nana i ke Keikihipa a ke Akua, nana e lawe aku ka hala o ke ao nei!
30 Oia nei ka mea nona wau i olelo ai, E hele mai ana kekahi kanaka mahope o'u, mamua o'u ia, no ka mea, ua mua ia no'u.
31 Aole nae au i ike pono ia ia; aka, i hoikeia oia i ka Iseraela, nolaila au i hele mai nei e bapetizo ana me ka wai.
32 Hoike mai la o Ioane, i mai la, Ua ike au i ka Uhane e iho mai ana mai ka lani mai, e like me ka manu nunu, a e nobo ana maluna iho ona.
33 Aole nae au i ike pono ia ia; aka, o ka mea nana au i hoouna mai e bapetizo me ka wai, oia ka i olelo mai ia'u, Aia ike aku oe i ka Uhane e iho mai ana maluna ona, a e noho ana maluna ona, oia ka mea, nana e bapetizo me ka Uhane Hemolele.
34 A ua ike au, a hoike mai hoi, oia ke Keiki a ke Akua.
 
35 A ia la ao, ku hou ae la o Ioane, me na haumana ana elua.
36 A ike aku la ia Iesu e hele ae ana, i mai la ia, E nana i ke Keikihipa a ke Akua!
37 A lohe ae la na haumana elua i kana olelo ana, a hahai aku la laua ia Iesu.
38 Haliu ae la o Iesu, ike mai la ia laua e hahai ana, i mai la ia laua, Heaha ka olua e imi mai nei? I aku la laua ia ia, E Rabi, (ma ka hoohalike ana, e ke Kumu,) mahea kou wahi i noho ai?
39 I mai la kela ia laua, E hele mai, e ike. A hele aku la laua, a ike i kona wahi i noho ai; a noho iho la laua me ia ia la; ua kokoke ka umi o ka hora.
40 O Anederea, ke kaikaina o Simona Petero, oia kekahi o ua mau haumana la elua i lohe i ka Ioane, a hahai aku la ia Iesu.
41 Loaa mua ia ia kona kaikuaana iho, o Simona, a i aku la ia ia, Ua loaa ia maoa ka Mesia, ma ka hoohalike ana, o Kristo ia.
42 A alakai aku la kela ia ia io Iesu la. A ike mai la o Iesu ia ia, i mai la, O oe no o Simona, ke keiki a Iona; e kapaia oe o Kepa, ma ka hoohalike ana, he pohaku.
 
43 Ia la ae, manao iho la o Iesu e hele i Galilaia, a loaa ia ia o Pilipo, i mai la ia ia, E hahai mai oe ia'u.
44 A o Pilipo no Betesaida ia, no ke kulanakauhale o Anederea, a me Petero.
45 Loaa ia Pilipo o Natanaela, i aku la o Pilipo ia ia, Ua loaa ia makou ka mea a Mose iloko o ke kanawai, a me na kaula i palapala'i, o Iesu, no Nazareta, ke keiki a Iosepa.
46 Ninau mai la o Natanaela ia ia, E hiki mai anei kekahi mea maikai no Nazareta mai? I aku la o Pilipo ia ia, E hele mai, e ike.
47 Ike ae la o Iesu ia Natanaela e hele mai ana io na la, a olelo mai la ia nona, E nana i ka Iseraela oiaio, aole he hoopunipuni iloko ona.
48 Ninau aku la o Natanaela ia ia, i aku la, Inahea oe i ike mai ai ia'u? Olelo mai la o Iesu ia ia, i mai la, Mamua o ka Pilipo kahea ana'ku ia oe, ua ike au ia oe e noho ana malalo o ka laau fiku.
49 Olelo aku la o Natanaela ia ia, i aku la, E Rabi, o oe ke Keiki a ke Akua, o oe ke alii o ka Iseraela.
50 Olelo mai la o Iesu ia ia, i mai la, No ka'u hai ana'ku ia oe, Ua ike au ia oe malalo o ka laau fiku, ke manaoio nei anei oe? E ike auanei oe i na mea nui e aku i keia.
51 Olelo mai la oia ia ia, Oiaio; he oiaio ka'u e olelo aku nei ia oukou, Mahope aku e ike oukou i ka lani e hamama ana, a me na anela o ke Akua e pii aku ana, a e iho mai ana maluna iho o ke Keiki a ke kanaka.