21
MAHOPE iho o keia mau mea, hoike hou mai la o Iesu ia ia iho i na haumana ma ka moanawai o Tiberia. Peneia oia i hoike ai.
Noho pu iho la o Simona Petero me Toma i kapaia o Didumo, a me Natanaela no Kana i Galilaia, a me na keiki a Zebedaio, a me na mea e ae elua o kana poe haumana.
I aku la o Simona Petero ia lakou, E hele ana au i ka lawaia. I mai lakou ia ia, O makou kekahi e hele pu me oe. Hele aku la lakou, a ee koke ae la i ka moku: aohe mea i loaa ia lakou ia po.
A ao ae la, ku mai la o Iesu ma ke kapa; aole nae i ike na haumana, o Iesu ia.
Alaila ninau mai la o Iesu ia lakou, E na pokii, aole a oukou wahi ia? I aku la lakou ia ia, Aole.
I mai la oia ia lakou, E kuu aku i ka upena ma ka aoao akau o ka moku, a e loaa ia oukou. No ia mea, kuu iho la lakou, aole i hiki ia lakou ke huki mai ia i ka nui loa o na ia.
Alaila, i aku la ka haumana a Iesu i aloha ai ia Petero, O ka Haku ia. A lohe ae la o Simona Petero, o ka Haku ia, kaei ae la ia i ke kapa, no ka mea, ua olohelohe ia, a lele iho la i ka moanawai.
A holo mai na haumana i koe ma ka moku e kauo aua i ka upena me ka ia, (no ka mea, aole loihi aku lakou mai ka aina aku, elua paha haneri kubita.)
A pae lakou i uka, ike aku la lakou i ka lanahu ahi, a me ka ia i kauia maluna, a me ka berena.
10 I mai la o Iesu ia lakou, E lawe mai i ka ia i loaa iho nei ia oukou.
11 Hele ae la o Simona Petero, a huki mai i ka upena i uka, ua piha i na ia nui, hookahi haneri a me kanalima kumamakolu; aole nae i moku ka upena i ko lakou lehulehu ana.
12 I mai la o Iesu ia lakou, E hele mai e ai. Aole i aa kekahi o na haumana e ninau aku ia ia, Owai oe? ua ike no lakou, o ka Haku ia.
13 Hele mai la o Iesu, a lalau iho la i ka berena, a haawi mai la ia lakou, a me ka ia no hoi.
14 O ke kolu keia o ko Iesu hoike ana ia ia iho i kana poe haumana, mahope iho o kona ala hou ana ae mai ka make mai.
 
15 A pau ka lakou ai ana, ninau mai la o Iesu ia Simona Petero, E Simona na Iona, ua nui mai anei kou aloha ia'u i ko keia poe? I aku la kela ia ia, Ae, e ka Haku; ua ike no oe, ua aloha au ia oe. I mai la oia ia ia, E hanai oe i na keikihipa a'u.
16 Ninau hou mai la oia ia ia, o ka lua ia, E Simona na lona, ke aloha mai nei anei oe ia'u? I aku la kela, Ae, e ka Haku; ua ike no oe, ua aloha au ia oe. I mai la oia ia ia, E hanai oe i ka'u poe hipa.
17 Ninau hou mai la o Iesu ia ia, o ke kolu ia, E Simona na Iona, ke aloha mai nei anei oe ia'u? Kaumaha iho la o Petero, no ke kolu o kona ninau ana ia ia, Ke aloha mai nei anei oe ia'u? A i aku la kela ia ia, E ka Haku, ua ike oe i na mea a pau; ua ike hoi oe, ua aloha au ia oe. I mai la o Iesu ia ia, E hanai oe i ka'u poe hipa.
18 Oiaio, he oiaio ka'u e olelo aku nei ia oe, i kou wa opiopio, kaei oe ia oe iho, a hele aku la i kau wahi i makemake ai; aka, i kou wa elemakule e kikoo aku oe i kou mau lima, a na hai oe e kaei mai, a e alakai aku i kahi au e makemake ole ai.
19 O keia kana i olelo mai ai, e hoike aku ana i ke ano o ka make e hoomaikai aku ai oia i ke Akua. A pau kana olelo ana i keia, i mai la oia ia ia, E hahai mai oe ia'u.
20 Haliu ae la o Petero, a ike mai la i ka haumana a Iesu i aloha ai e hahai mai ana, oia hoi ka mea i hilinai ma ka poli o Iesu i ka ahaaina, a ninau aku la, E ka Haku, owai ka mea nana oe e kumakaia?
21 Ike ae la o Petero ia ia, ninau aku la ia Iesu, E ka Haku, e aha hoi oia nei?
22 I mai la o Iesu ia ia, Ina makemake au e noho ia a hoi hou mai au, he mea aha ia ia oe? E hahai mai oe ia'u.
23 Nolaila, laha aku la ia olelo iwaena o na hoahanau, aole e make keia hoahanau. Aole nae o Iesu i olelo aku ia ia, aole ia e make; aka, Ina makemake au e noho ia a hoi hou mai au, he mea aha ia ia oe?
 
24 O keia ka haumana e hoike aku no keia mau mea, a kakau hoi ia mau mea, a ua ike makou he oiaio kana hoike ana.
 
25 He nui loa na mea e ae a Iesu i hana'i, ina e pau ia mau mea i ka palapalaia, ke manao nei au, aole wahi kaawale ma ke ao nei no na buke e palapalaia. Amene.