8
OLELO mai la o Iehova ia Iosua, Mai makau oe, aole hoi e weliweli. E lawe pu oe i na kanaka kaua a pau me oe, a e ku iluna, a e pii aku ia Ai. E nana hoi, ua haawi aku au iloko o kou lima, i ke alii o Ai a me kona kanaka a me kona kulanakauhale, a me kona aina.
A e hana oe ia Ai, a me kona alii, me oe i hana'i ia Ieriko a me kona alii. Aka, o ko laila waiwai pio, a me ko laila bipi, e lawe ia mau mea i waiwai pio no oukou. E hoomoe oe i kou poe hoohalua ma ke kua o ua kulanakauhale la.
 
Ku ae la o Iosua a me na kanaka kaua a pau e pii aku i Ai. Wae mai la o Iosua i kanakolu tausani kanaka, he poe koa loa, a hoouna ia lakou i ka po.
Kauoha aku la oia ia lakou, i aku la, Aia hoi, e hoohalua oukou i kela kulanakauhale, ma ke kua o ke kulanakauhale, mai hele i kahi loihi e aku o ua kulanakauhale la, e noho makaukau hoi oukou a pau.
A owau a me na kanaka a pau pu me au, e hookokoke aku makou i ke kulanakauhale; a hiki i ka wa e puka mai ai lakou iwaho, e hoouka e like me ka wa mamua, a e hee makou imua o lakou,
(E puka mai no lakou iwaho, mahope o makou,) a e kai mai no makou ia lakou, ma kahi loihi loa mai o ia kulanakauhale; no ka mea, e olelo auanei lakou, Ua hee lakou imua o kakou e like mamua; a e hee no makou imua o lakou.
Alaila, e ku mai oukou, mai kahi a oukou i hoohalua ai, a e lawe i ua kulanakauhale la. Ua haawi mai no o Iehova ia wahi iloko o ko oukou lima.
A loaa ia oukou ua kulanakauhale la, alaila, e puhi i na hale i ke ahi. E like me ka olelo a Iehova, pela oukou e hana'i. E nana hoi, ua kauoha aku au ia oukou.
 
Alaila, hoouna aku la o Iosua ia lakou, a hele aku la lakou e hoohalua; a noho lakou mawaena o Betela a me Ai, ma ke komohana o Ai. Ia po, moe pu iho la o Iosua me na kanaka.
 
10 Ala mai la o Iosua i ke kakahiaka, a helu iho la i na kanaka, a pii aku la oia a me na lunakahiko o ka Iseraela, imua o na kanaka i Ai.
11 Pii pu aku la me ia kona poe a pau i makaukau i ke kaua, a neenee aku la, a hiki ma ke alo o ia kulanakauhale, a hoomoana iho la ma ka aoao akau o Ai. He awawa hoi mawaena o lakou a me Ai.
12 Lawe ae la oia i elima paha tausani kanaka, a hoonoho iho la ia lakou e hoohalua mawaena o Betela a me Ai, ma ke komohana o ke kulanakauhale.
13 Hoonoho iho la lakou i kanaka, o ka poe a pau, ma ka aoao akau o ke kulanakauhale, a me ka poe hope, ma ke komohana o ke kulanakauhale, alaila, i kela po no, iho aku la o Iosua ilalo o ke awawa.
 
14 A ike mai la ke alii o Ai, wikiwiki ae la lakou, a ala koke iho la, a puka mai la na kanaka o ke kulanakauhale iwaho e kaua me ka Iseraela, oia a me kona kanaka a pau, ma kahi i olelo mua ia, ma ke kula; aole hoi i ike he poe hoohalua kekahi, ma ke kua o ke kulanakauhale.
15 Hana iho la o Iosua a me ka Iseraela me he poe hee la imua o lakou, a holo aku la ma ke ala e hiki aku ai i ka waonahele.
16 Hoakoakoa mai la na kanaka a pau o Ai e hahai ia lakou, a hahai no lakou ia Iosua, a kaiia'ku la lakou, mao aku o ke kulanakauhale.
17 Aole i koe kekahi kanaka ma Ai, a me Betela, i hahai ole aku i ka Iseraela. Waiho hamama wale lakou i ke kulanakauhale, a hahai aku la i ka Iseraela.
 
18 I mai la o Iehova ia Iosua, E o aku oe i ka ihe ma kou lima ia Ai, a na'u no e haawi aku ia wahi iloko o kou lima. O aku la no o Iosua i kana ihe, ma kona lima i ke kulanakauhale.
19 Ku koke mai la ka poe hoohalua, mai ko lakou wahi mai, a i ka o ana aku o kona lima, holo kiki aku la a komo iloko o ke kulanakauhale, hoopio iho la, a wikiwiki a puhi aku la i ke kanhale i ke ahi.
20 Alawa ae la na kanaka o Ai, a nana aku la mahope o lakou, aia hoi! punohu aku la i ka lani ka uwahi o ia kulanakauhale; aole o lakou wahi e pee aku ai, io, a io ae. A o ka poe e pee ana ma ka waonahele, huli mai la lakou e alo i ka poe hahai.
21 A ike aku la o Iosua, a me ka Iseraela a pau, ua pio ke kulanakauhale i ka poe hoohalua, a ua punohu aku la ka uwahi o ke kulanakauhale, alaila huli hou lakou a luku aku la i kanaka no Ai.
22 A puka mai la hoi kela poe, mailoko mai o ke kulanakauhale, e alo ia lakou, nolaila ua puni lakou i ka Iseraela ma kela aoao kekahi poe a ma keia aoao kekahi poe. A luku aku la o Iosua ma ia lakou, aole i waiho aku i kekahi o lakou e holo a pakele aku.
23 A loaa ola ia lakou ke alii o Ai, a kai mai la lakou ia ia io Iosua la.
 
24 A pau ae la na kanaka o Ai i ka lukuia e ka Iseraela ma ke kula, a ma ka waonahele, ma kahi a lakou i hahai aku ai. A haule iho la lakou a pau i ka maka o ka pahikaua a make. Alaila, hoi aku la ka Iseraela a pau i Ai, a luku aku la, me ka maka o ka pahikaua.
25 A o ka poe a pau i haule ia la, o ua kane a me na wahine, he umikumamalua tausani o lakou, o na kanaka hoi a pau o Ai.
26 Aole i hoihoi mai o Iosua i kona lima, ana i o aku ai me ka ihe, a pau na kanaka o Ai i ka lukuia e ia.
27 Aka o na holoholona, a me ka waiwai pio o ia kulanakauhale, oia ka Iseraela mea i lawe, i waiwai pio no lakou, e like me ka olelo a Iehova, ana i kauoha mai ai ia Iosua.
28 Puhi iho la o Iosua ia Ai, a hoolilo iho la ia wahi i puu mau loa, i wahi olohelohe wale, a hiki mai i keia la.
29 Kaawe no hoi ia i ke alii o Ai ma ka laau a hiki i ke ahiahi; a napoo ka la, kauoha ae la o Iosua e kuu i kona kupapau mailuna mai o ka laau, a e kiola ma ka ipuka e komo aku ai i ke kulanakauhale; a hoahu iho la lakou i ahu pohaku nui, a hiki mai i neia la.
 
30 Alaila, hana iho la o Iosua i kuahu no Iehova, no ke Akua o ka Iseraela, ma ka mauna ma Ebala,
31 E like me ka Mose, ke kauwa a Iehova i kauoha mai ai i na mamo a Iseraela, e like hoi me ka mea i palapalaia iloko o ka buke o ke kanawai o Mose, he kuahu pohaku i kalai ole ia; aole hoi i kauia ka hao maluna iho. Kaumaha aku la lakou maluna iho i na mohaikuni ia Iehova, a kalua iho la i na mohaihoomalu.
 
32 Palapala hou iho la ia malaila, ma na pohaku, i ke kanawai a Mose, ana i palapala ai imua i ke alo o na mamo a Iseraela.
33 Ku mai la ka Iseraela a pau, a me na lunakahiko, a me na'lii, a me na lunakanawai o lakou, ma keia aoao a ma kela aoao o ka pahu, imua o ke alo o na kahuna o na mamo a Levi, ka poe i lawe i ka pahuberita o Iehova, o ka malihini a me ke keikipapa: o ka hapalua o lakou ma ke alo o ka mauna o Gerizima, a o ka hapalua ma ke alo o ka mauna o Ebala; e like me ke kauoha mua ana mai a Mose, ke kauwa a Iehova, e hoomaikai lakou i kanaka o ka Iseraela.
34 A mahope iho, heluhelu iho la ia i ka olelo a pau o ke kanawai, o ka hoomaikai ana a me ka hoino ana, e like me na mea a pau i palapalaia ma ka buke o ke kanawai.
35 Aole i koe kekahi o na olelo a pau, a Mose i kauoha mai ai; ua pau i ka heluheluia e Iosua, imua o ke anaina a pau o ka Iseraela, a me na wahine pu, a me na kamalii, a me na malihini, i hele pu me lakou.