14
I A wa la, lohe ae la o Herode ke alii kiaaina i ke kaulana o Iesu,
I aku la ia i kaua poe kauwa, O Ioane Bapetite keia; ua ala mai ia mai ka make mai; nolaila i hanaia'i na hana mana e ia.
 
No ka mea, hopu aku la o Herode ia Ioane a paa, a hahao aku la ia ia iloko o ka halepaahao, no Herodia ka wahine a Pilipo a kona hoahanau.
No ka mea, i olelo aku o Ioane ia Herode, Aole ou pono ke lawe ia ia nau.
Manao iho la ia e pepehi ia ia, a makau ae la ia i na kanaka; no ka mea, manao iho la lakou, he kaula ia.
Aia malamaia'i ka la hanau o Herode, haa mai la ke kaikamahine a Herodia iwaena o lakou, a lealea iho la o Herode.
Nolaila, hoohiki mai la ia, e haawi mai ia ia i kana mea e noi aku ai.
A hoeueuia mai oia e kona makuwahine, i aku la ia, O ke poo o Ioane Bapetite kau e haawi mai ai ia'u maluna o ke pa.
Miuamina iho la ke alii; aka, no kona hoohiki ana, a no ka poe hoaai e noho pu ana me ia, kena aku la ia e haawiia mai.
10 Hoouna aku la ia, a oki iho la i ke poo o Ioane iloko o ka halepaahao.
11 A laweia mai la kona poo maluna o ke pa, a haawiia mai ia i ua kaikamahino la, a nana ia i lawe aku i kona makuwahine.
12 Kii aku la kana poe haumana i ke kino, a kanu iho la; a hele mai la lakou a hai mai la ia Iesu.
 
13 A lohe ae la o Iesu, holo kaawale aku la ia ma ka moku i kahi nehelehele, a lohe ae la na kanaka, hahai wawae aku la lakou ia ia, mailoko mai o na kulanakauhale.
 
14 A pae aku la Iesu, ike aku la ia i na Kanaka he nui loa, haehae ke aloha ia lakou, a hoola iho la ia i ko lakou poe mai.
 
15 A ahiahi ae la, hele mai la kana poe haumana io na la, i aku la, He wahi waonahele keia, a ua hala ae nei ka hora; e hoihoi aku oe i ua poe kanaka nei, i hele lakou i na kauhale, e kuai i ai na lakou.
16 I mai la o Iesu ia lakou, Aole e pono no lakou ke hele aku, na oukou e haawi aku i ai na lakou.
17 I aku la lakou ia ia, Elima wale no popo berena a makou, a me na ia elua.
18 I mai la o Iesu, E lawe mai oukou ia mau mea i o'u nei.
19 Kauoha aku la ia i na kanaka e noho iho ilalo ma ka weuweu, lalau aku la ia i na popo berena elima, a me na ia elua, nana ae la ia i ka lani, hoomaikai aku la, wawahi iho la; haawi aku la i ka berena i na haumana, na na haumana hoi i haawi aku ia mau mea i ka poe kanaka.
20 Ai iho la lakou a pau, a maona; a hoiliili mai la lakou i na hakina i koe a piha ae la na hinai he umikumamalua.
21 O ka poe i ai, elima paha tausani kanaka lakou, he okoa na wahine a me na kamalii.
 
22 A koi koke aku la Iesu i kana mau haumana e ee iluna o ka moku, a e holo e mamua ma kela kapa, ia ia e hoihoi aku ai i ka poe kanaka.
23 A pau ka poe kanaka i ka hoihoiia'ku e ia, pii aku la ia, oia wale no, i kekahi mauna e pule ai: a hiki mai ke ahiahi, oia wale no malaila.
24 A o ua moku la, mawaena ia o ka loko e luliia'na e na ale, no ka mea, mamua mai ka makani.
25 I ka ha o ka wati o ka po, hele mai la Iesu io lakou la, e hele ana maluna o ka loko.
26 Ike aku la na haumana ia ia e hele ana maluna o ka loko, hopohopo iho la lakou, i ae la, He uhane ia! a hooho aku la lakou i ka makau.
27 Olelo koke mai la o Iesu ia lakou, E hoolana oukou, owau no keia, mai makau.
28 Olelo aku la o Petero ia ia, E ka Haku, a o oe no ia, e olelo mai oe ia'u e hele aku iou la maluna o ka wai.
29 I mai la kela, E hele mai. Iho iho la o Petero mai luna o ka moku, a hele aku la ia maluna o ka wai e halawai me Iesu.
30 A ike aku la ia i ka makani ikaika, makau iho la ia; a i ka hoomaka ana e poho iho, kahea aku la ia, i aku la, E ka Haku, e hoola mai ia'u.
31 Kikoo koke mai la Iesu i kona lima, paa mai la ia ia, i mai la, E ka mea paulele kapekepeke, heaha kau mea i kanalua ai?
32 A ee mai la laua maluna o ka moku, malie iho la ka makani.
33 Hele mai la ka poe maluna o ka moku, moe iho la lakou imua ona, i aku la, He oiaio o oe no ke Keiki a ke Akua.
 
34 Holo aku la lakou, a hiki aku la i ka aina o Genesareta.
35 A ike mai la ia ia na kanaka o ia wahi, kii aku la lakou ma ia aina a puni, a lawe mai la i ka poe mai a pau io na la;
36 Nonoi mai la lakou ia ia e hoopa wale mai i ka lepa o kona aahu; a o ka poe a pau i hoopa mai, ua ola lakou.