23
A LAILA, olelo mai la o Iesu i ka poe kanaka a me kana poe haumana.
I mai la, Ke noho nei ka poe kakauolelo a me ka poe Parisaio ma ka noho o Mose.
Nolaila, o na mea a pau a lakou e kauoha mai ai e malama, e malama oukou ia a e hana aku pela; aka, mai hana oukou e like me ka lakou hana ana: no ka mea, ke olelo nei lakou, aole nae e hana.
Ke nakinaki nei lakou i na ukana kaumaha, a he luhi hoi ke hali, a ke kau nei iluna o na hokua o na kanaka; aole nae lakou e hoopa iki aku ia mau mea me kekahi manamanalima o lakou.
Ke hana nei lakou i ka lakou mau hana a pau, i ikea mai ai e na kanaka. Ke hoopalahalaha nei lakou i ua apana kanawai o lakou; a ke hoonui nei hoi lakou i na lepa o ka lakou aahu.
Ke makemake nei lakou i na wahi maikai ma na ahaaina, a me na noho kiekie ma na halehalawai;
A me ka uwe alohaia'ku ma na aha kanaka, a me ke kapaia e na kanaka, E Rabi, e Rabi.
Aka, o oukou, mai kapaia oukou he Rabi, no ka mea, hookahi a oukou Kumu, o ka Mesia, a he poe hoahanau oukou a pau.
Aole hoi e hoomakua aku oukou i kekahi kanaka ma ka honua nei; hookahi o oukou Makua, aia i ka lani.
10 Aole hoi oukou e kapaia mai na Haku, hookahi o oukou Haku, o ka Mesia.
11 O ka mea nui iwaena o oukou, he pono e lilo ia i kauwa na oukou.
12 O ka mea hookiekie ae ia ia iho, e hoohaahaaia iho no ia; a o ka mea hoohaahaa ia ia iho, e hookiekieia'e oia.
 
13 Auwe oukou, e ka poe kakauolelo a me ka poe Parisaio, na bookamani! no ka mea, ke papani nei oukou i ke aupuni o ka lani imua o na kanaka; no ka mea, aole oukou e komo ae, aole hoi oukou e ae aku e komo iloko ka poe e komo ana.
14 Auwe oukou, e ka poe kakauolelo a me na Parisaio, na hookamani! no ka mea, ua pau ia oukou na hale o na wahinekanemake; a ke hooloihi nei oukou i na pule i mea e ikea ai. No ia hoi, e loaa uanei ia oukou ka make nui loa.
 
15 Auwe oukou, e ka poe kakauolelo a me ka poe Parisaio, na hookamani! no ka mea, ke poaihaele nei oukou i ke kai a me ka aina, i kaana mai ai na oukou kekahi haumana; a loaa, ua hana oukou ia ia, a oi papalua kona keiki ana no Gehena mamua o ko oukou.
 
16 Auwe oukou, e na alakai makapo, ka i olelo, O ka hoohiki aku ma ka luakini he mea ole ia; aka, o ka mea hoohiki aku ma ke gula o ka luakini, he aie kana!
17 He poe naaupo a me ka makapo: heaha ka mea oi, o ke gula anei, a o ka luakini anei, ka mea e laa ai ke gula?
18 A, o ka mea hoohiki aku ma ke kuahu, he mea ole ia; aka, o ka mea hoohiki aku ma ka mohai iluna iho, he aie kana.
19 He poe naaupo a me ka makapo: heaha ka mea oi, o ka mohai anei, a o ke kuahu anei, ka mea e laa ai ka mohai?
20 O ka mea hoohiki ma ke kuahu, oia no ka hoohiki ma ia mea a me na mea a pau maluna iho.
21 A o ka mea hoohiki aka ma ka luakini, oia no ke hoohiki aku ma ia mea, a me ka mea e noho ana iloko.
22 A o ka mea hoohiki ma ka lani, oia ke hoohiki ma ka nohoalii o ke Akua, a me ka mea e noho ana iluna iho.
 
23 Auwe oukou, e ka poe kakauolelo a me ka poe Parisaio, na hookamani! no ka mea, ke hookupu nei oukou i ka hapaumi o ka mineta me ka aneto a me ke kumino; a ke haalele nei i na mea nui o ke kanawai, i ka hoopono, i ke aloha a me ka hooiaio: o ka oukou mau mea keia e pono ai ke hana, aole hoi e haalele i kela.
24 E na alakai makapo, ke kanana nei i ka naonao, me ke ale wale iho i ke kamelo.
 
25 Auwe oukou, e ka poe kakauolelo a me ka poe Parisaio, na hookamani! no ka mea, ke holoi nei oukou ia waho o ke kiaha a me ke pa; aka, ua piha o loko i ka mea i kaili wale ia a me ka liki ole i ka hoomanawanui.
26 E ka Parisaio makapo: e holoi mua oe ia loko o ke kiaha a me ke pa, i maemae pu ia me ko waho.
 
27 Auwe oukou, e ka poe kakauolelo a me ka poe Parisaio, na hookamani! no ka mea, ua like oukou me na halekupapau keokeo; ua ikea nae ko waho he maikai; aka, ua piha o loko i na iwikupapau a me ka pelapela.
28 Pela hoi oukou, ua ikea e na kanaka, he maikai mawaho; aka, ua piha o loko i ka hoopunipuni a me ka pono ole.
 
29 Auwe oukou, e ka poe kakauolelo a me ka poe Parisaio, na hookamani! no ka mea, ke hana nei oukou i na halekupapau no ka poe kaula, a ke hoonaui nei hoi i na halekupapau no ka poe haipule;
30 A ke olelo nei oukou, Ina makou i ola pu i ka wa o ka makou poe kupuna, aole makou i hookahe pu me lakou i ke koko o ka poe kaula.
31 Pela oukou e hoike mai nei ia oukou iho, he mamo oukou na ka poe pepehi kaula.
32 E hoopiha ae hoi oukou i ke ana o ko oukou poe kupuna.
33 E ka poe nahesa, ka ohana moonihoawa, pehea la auanei oukou e pakele ai i ka make ma gehena?
 
34 Nolaila hoi, ke hoouna aku nei au ia oukou la i na kaula a me na kanaka naauao, a me na kakaoolelo: a na oukou e pepehi a e kau ma ke kea i kekahi poe o lakou; a e hahau hoi i kekahi poe o lakou ma na halehalawai; a e alualu hoi ia lakou mai keia kulanakauhale a kela kulanakauhale.
35 I hookauia maluna iho o oukou ke koko hala ole a pau i hookaheia maluna o ka honua, mai ke koko o Abela o ke kanaka pono mai, a hiki i ke koko o Zakaria ke keiki a Barakia, a oukou i pepehi ai mawaena o ka luakini a me ke kuahu.
36 He oiaio ka'u e olelo aku nei ia oukou, E kau mai ana keia mau mea a pau maluna o keia hanauna.
 
37 E Ierusalema, e Iersualema! ka mea nana i pepehi i na kaula, a i hailuku hoi i ka poe i hoounaia mai iou nei; nani kuu makemake e houluulu mai i kau poe keiki, e like me ka houluulu ana a ka mea i kana ohana keiki malalo iho o kona mau eheu; aole nae oukou i makemake mai.
38 Aia hoi, ua waiho neoneo ia no oukou ko oukou hale o noho ai.
39 No ka mea, ke olelo aku nei au ia oukou, Aole oukou e ike hou mai ia, u, a hiki i ka wa e olelo mai ai oukou, e hoomaikaiia ka mea e hele mai ana ma ka iuoa o ka Haku.