28
A NO A ae la ka Sabati, a wehe ae la ke alaula o ka la mua o ka hebedoma, hele aku la o Maria no Magedala, a me kekahi Maria e nana i ka halekupapau.
Aia hoi, he olai nui: no ka mea, ua iho mai ka anela a ka Haku mai ka lani mai, a olokaa ae la i ka pobaku mai ka puka ae, a noho iho la iluna o ia mea.
Ua like kona helehelena me ka uila, a ua huali kona kapa e like me ka hau;
Haalulu iho la ka poe kiai i ka makau ia ia, a ua like lakou me na kanaka make.
Olelo mai la ka anela i ua mau wahine la, Mai makau olua, no ka mea, ua ike au e imi ana olua ia Iesu i ka mea i kaulia ma ke kea.
Aole ia maanei, no ka mea, ua ala ae ia e like me kana olelo ana; e haele mai olua e nana i kahi i waiho ai o ka Haku.
E haele koke olua e hai aku i kana poe haumana, ua ala ae ia mai ka make mai; aia hoi, e hele aku ana ia mamua o oukou i Galilaia, malaila oukou e ike aku ai ia ia. Eia hoi, ua hai aku no wau ia olua.
Hoi koke aku la laua iwaho o ka halekupapau me ka makau a me ka olioli nui; a holo aku la laua e hai aku i na baumana ana.
 
I ko laua hele ana aku o hai i na haumana, aia hoi, halawai mai la o Iesu me laua, i mai la, Aloha olua! Hele aku la laua, apo ae la ma kona wawae, a hoomana aku la ia ia.
10 Alaila, i mai la o Iesu ia laua, Mai makau olua, ou hele o i aku i ko'u poe hoahanau, o haele aku lakou i Galilaia, malaila lakou e ike ai ia'u.
 
11 A hala aku la laua, alaila, hele aku la kekahi mau mea o ka poo kiai iloko o ke kulanakauhale, a hai aku la i ka poe kahuna nui i na mea a pau i hanaia.
12 A akoakoa ae la lakou me ka poo lunakahiko, kukakuka iho la lakou a haawi aku la i na moni he nui i ka poe koa,
13 I aku la, E olelo aku oukou, Na kana poe haumaua no i kii mai i ka po, a lawe malu aku la ia ia i ko makou wa e hiamoe ana.
14 Ina e hiki aku keia i na pepeiao o ke kiaaina, na makou ia e hoolealea aku, a e hoopakele ia oukou.
15 Lawe ae la lakou i ua moni la, a hana aku la e like me ka lakou i kauoha mai ai. A ua kui aku la ia olelo ana iwaena o ka poe Iudaio a hiki i neia manawa.,
 
16 Hele aku la ka poe haumana he umikumamakahi i Galilaia, i ka manua a Iesu i hoike mai ai ia lakou,
17 A ike aku la lakou ia ia, hoomana aku la ia ia; aka, ua kanalua kekahi poe.
18 Hele mai la o Iesu olelo mai la ia lakou, i mai la, Ua haawiia mai ia'u ka mana a pau ma ka lani a ma ka honua nei.
 
19 E hele ae oukou e hoohanmana aku i na lahuikanaka a pau, e bapetizo ana ia lakou iloko o ka inoa o ka Makua, a o ke Keiki, a o ka Uhane Hemolele:
20 E ao aku ana ia lakou e malama i na mea a pau a'u i kauoha aku ai ia oukou, Aia hoi, owau no me oukou i na manawa a pau, a hiki i ka hopena o keia ao. Amene.