12
O HUMU ae la o Miriama laua o Aarona i ke ku e ia Mose, no ka wahine Aitiopa ana i lawe ai: no ka mea, ua lawe in i wahine no Aitiopa nana.
I ae la laua, Ma o Mose la wale no anei ka Iehova olelo ana mai? Aole anei ia i olelo ma o kaua nei kekahi? A lohe mai la o Iehova.
(A o ua kanaka la o Mose, ua oi aku kona akahai mamua o ko na kanaka a pau maluna o ka honua.)
Olelo koke mai la o Iehova ia Mose me Aarona a me Miriama, E hele mai oukou a ekolu i ka halelewa anaina. A hele aku la lakou a ekolu.
Iho iho la o Iehova maloko o ke kia ao, ku mai la ia ma ka puka o ka halelowa, kahea mai la ia Aarona laua o Miriama; a hele aku la laua.
Olelo mai la ia, E hoolohe mai olua i ka'u olelo: A i noho kekahi kaula iwaena o oukou, owau o Iehova e hoike aku ia'u iho ia ia ma ka hihio, a e olelo aku no wau ia ia ma ka moeuhane.
Aole nae pela ka'u kauwa o Mose, ka mea malama pono ma ko'u hale a pau.
E olelo aku ana au me ia he waha no he waha, ma ka mea akaka, aole ma ka olelonane: a e ike mai no ia i ke aka o Iehova: no ke aha la hoi i makau ole ai olua i ka ohumu aku i kuu kauwa ia Mose?
 
Hoaia mai la ka inaina o Iehova ia laua, a hoi aku la ia.
10 A hoi hou aku la ke ao maluna aku o ka halelewa; aia hoi, ua lepers o Miriama me he hau la: nana aku la o Aarona ia Miriama, aia hoi, ua lepera ia.
11 I aku la o Aarona ia Mose, Auwe! e kuu haku, ke nonoi aku nei au ia oe, mai kau mai oe i keia hewa maluna o maua, i kahi a maua i hana lapuwale ai, a ua hana hewa malaila.
12 Mai waiho wale ia ia me he mea make la, me he mea la i pala kona io i ka wa o kona puka ana mai iwaho o ka opu o kona makuwahine.
13 Kahea aku la o Mose ia Iehova, i aku la, E ke Akua e, ke noi aku nei au ia oe, e hoola mai oe ia ia.
 
14 I mai la o Iehova ia Mose, Ina paha i kuha wale aku kona makuakane i kona maka, aole anei i hoohilahilaia oia i na la ehiku? E kipakuia oia iwaho o kahi hoomoana i na la ehiku, a mahope iho e hookipaia mai ia iloko.
15 A ua kipakuia o Miriama iwaho o kahi hoomoana i na la ehiku; aole ka poe kanaka i hele, a hoi hou mai o Miriama maloko.
 
16 A mahope iho, neenee aku la ka poe kanaka mai Hazerota aku, a kukulu hou iho la ma ka waouahele o Parana.