36
I HELE mai a kokoke na luna makua o na ohana keiki a Gileada, ke keiki a Makira, ke keiki a Manase, no na ohana o na keiki a Iosepa; a olelo mai lakou imua o Mose, imua hoi o ua luna, na lunakahiko o na mamo a Iseraela:
I mai la lakou, Ua kauoha mai la o Iehova i kuu haku, e haawi aku i ka aina ma ka hailona i kuleana no na mamo a Iseraela: a ua kauohaia mai kuu haku e Iehova, e haawi aku i ka aina hooili o Zelopehada o ko makou hoahanau no kana mau kaikamahine.
Ina hoi e mare lakou me na keiki o na ohana e ae o na mamo a Iseraela, alaila, e laweia'ku ko lakou aina hooili mai ka aina hooili aku o ko makou mau makua, a e hui pu ia'ku ia me ka aina o ka ohana o ko lakou noho ana aku: a pela e laweia aku ai ia mai ka aina o ko makou noho ana.
A hiki mai ka Iubile o na mamo a Iseraela, alaila e hui pu ia'ku ko lakou aina hooili me ka aina o ka ohana o ko lakou noho ana aku; pela no e laweia'ku ai ko lakou aina hooili mai ka aina aku o ka ohana o ko makou mau makua.
 
A kauoha aku la o Mose i na mamo a Iseraela mamuli o ka olelo a Iehova, i ka i ana, Ua pono ka olelo a ka ohana mamo a Iosepa.
Eia ka mea a Iehova i kauoha mai ai no na kaikamahine a Zelopehada, e i mai ana, E mare lakou me na mea i pono i ko lakou manao: aka, me ko ka ohana o ko lakou mau makua wale no lakou e mare ai.
Pela e lilo ole ai ka aina hooili o na mamo a Iseraela mai kekahi ohana i kekahi ohana; no ka mea, o kela kanaka keia kanaka o na mamo a Iseraela, e hoopili aku i ka aina hooili o ka ohana o kona mau makua.
A o kela kaikamahine keia kaikamahine mea aina hooili maloko o kekahi ohana o na mamo a Iseraela, e lilo no ia i wahine na kekahi o ka hanauna o ka ohana o kona makuakane, i loaa'i i na mamo a pau a Iseraela ka aina hooili o kona makuakane.
Aole hoi e kaa aku ka aina hooili o kekahi ohana i kekahi ohana e ae; aka, o kela kanaka keia kanaka o na ohana a pau o na mamo a Iseraela, e hoopili aku ia i kona aina hooili.
 
10 E like me ka Iehova i kauoha mai ai ia Mose, pela no i hana iho ai na kaikamahine a Zelopehada.
11 No ka mea, mare aku no o Mahela, o Tireza, o Hogela, o Mileka, a me Noa, na kaikamahine a Zelopehada, me na keikikane a ka hoahanau o ko lakou makuakane.
12 Mare no lakou iloko o na ohana o na keiki a Manase ke keiki a Iosepa: a koe iho la ko lakou aina hooili ma ka ohana o ka hanauna o ko lakou makuakane.
 
13 Oia na kauoha a me na olelo hoopono, a Iehova i kauoha mai ai ma ka lima o Mose i na mamo a Iseraela, ma na papu o Moaba ma Ioredane o Ieriko.