93
KE noho aupuni nei o Iehova, Ua kahikoia oia i ka hanohano; Ua kahikoia o Iehova i ka ikaika, Ua kakoo no oia ia ia iho: Ua hookumu paa loa ia ke ao nei, Aole ia e hoonaueueia.
Ua hookumu paa ia kou nohoalii mai kahiko mai, Mai ka mau loa mai a ka mau loa aku no oe.
 
Ua hookiekie na ale, e Iehova, Ua hookiekie na ale i ko lakou leo, Ua kookiekie na ale i ka halulu ana.
Maluna o ka leo o na wai he nui loa, Maluna hoi o ke poi ana mai o na nalu o ke kai, Aia no o Iehova maluna o kahi kiekie loa aku.
He oiaio maoli kau mau kauoha; Ku pono i kou hale ka mea i hoanoia, E Iehova, a mau loa aku no.