108
U A paa kuu naau, e ke Akua; E oli aku no au, a e hoolea aku hoi, a me ko'u nani.
E ala mai, e ke kuolokani, a me ka mea kani; E ala no hoi au i ka wanaao.
E mililani aku au ia oe, e Iehova, iwaena o na kanaka; A e hoolea aku ia oe iwaena o na lahuikanaka.
No ka mea, ua nui kou lokomaikai maluna o ka lani, A me kou oiaio maluna o na ao.
Ua kiekie loa no oe, e ke Akua, maluna o ka lani, A me kou nani hoi maluna o ka honua a pau.
I hoopakeleia kou poe aloha, E hoola mai oe me kou lima akau, a e hoolohe ia makou.
 
I mai la ke Akua ma kona mea hemolele, E hooho aku au, e mahele au ia Sekema, A e ana aku au i ke awawa o Sukota.
Na'u o Gileada, na'u o Manase, o Eperaima ka pale o kuu poo, A o Iuda hoi ka'u kakaolelo;
O Moaba ko'u ipu holoi, e hoolei au i ko'u kamaa maluna o Edoma, E kahea olioli no wau maluna o Pilisetia.
 
10 Owai la ka mea e alakai ia'u i ke kulanakauhale paa? Owai ka mea alako ia'u a hiki i Edoma?
11 Aole anei oe, e ke Akua, ka mea i kipaku mai ia makou? E ke Akua, aole anei oe e hele pu me ko makou mau kaua?
12 E haawi mai oe i ke kokuaia mai no ka pilikia; No ka mea, makehewa ke kokua ana o ke kanaka.
13 Ma ke Akua kakou e loaa'i ka ikaika, Nana no e hahi i ko kakou poe enemi.