138
E MILILANI aku au ia oe me kuu naau a pau, Imua o na'kua e hoolea aku ai au ia oe.
E kulou hoomana au ma kou luakini hoano, A e mililani aku i kou inoa, No kou lokomaikai a me ka oiaio; No ka mea, ua hookaulana oe i kau olelo mamua o kou inoa a pau.
I ka la a'u i kahea aku ai ia oe, Alaila, hoolohe mai no oe ia'u, Ua hooikaika mai oe ia'u, me ka ikaika ma kuu uhane.
 
E mililani aku na'lii a pau o ka honua ia oe, e Iehova, Ia lakou e lohe ai i na huaolelo a kou waha.
E oli no lakou i na aoao o Iehova, No ka mea, nui no ka nani o Iehova.
Ua kiekie loa o Iehova, ua nana mai nei i ka poe haahaa; Aka, ua ike no oia i ka poe hookiekie ma kahi loihi.
 
Ina paha e hele wau iloko o ka pilikia, Nau no wau e hoola mai. Maluna o ka huhu o kou poe enemi, e o mai ai oe i kou lima, A me kou lima akau oe e hoopakele mai ai ia'u.
E hoopaa no o Iehova i na mea e pili mai ai ia'u; Ua mau loa no kou lokomaikai, e Iehova, Mai haalele oe i na hana a kou mau lima.