RUCAXI
Niuqui 'Aixüa Manuyüne Que Mütiu'üxasitacai
1
Teuquiru que mütiutavaüritüa
Yumüiretü meniuyuvaüriya memüteti'utüanicü naime hepaüsita tasata que mütiuyü. Müme sutüapai memunenierixü, tupirisixi memacü niuqui 'aixüa manuyüne metecuxatatü, müme metateniyetuirieni mücü niuqui. Neta nai que mütiuyü matüaripai hicüque heiseriemecü netinicuvaunecaitüni. 'Ayumieme nemareuyehüvirietü, Teuquiru 'acu, nepünevaüriya xexuime naime nemaraca'utüirienicü yapemütimaicacü 'icü niuqui pemu'eni hepaüsita que mütise'i.
Que mütiutahüavarie, Vani 'ariqueque que mütinuivaquecai
Mericüsü quepaucua Herurexi müti'aitametücai Cureya cuieyarisie, mara'acame 'aniuyeicacaitüni Huriyusixi teüteriyari vamara'acate xevitü hücütütü, Sacariya titevatü, 'Aviyaxi teüterimama metenitetevacaitüni mara'acate vahamatü müti'uximayacai. Yü'üya canexeiyacaitüni 'Erisaveti titevacame, mara'acame nu'ayatüme. Yü'üitatü heiseriemecü yameteniyuriecaitüni Cacaüyari hüxie. Yametenicahucaitüni Ti'aitame que müti'aitacai naime, vahesie carahüivacacu. Nunusi mepücahexeiyacai 'Erisaveti mücayüvecaicü. Mecani'uquiravesixitücaitüniri.
Mericüsü Sacariya mara'acametütü tini'uximayacaitüni Cacaüyari hüxie quepaucua 'Aviyaxi teüterimama vahesie mütiunaquixü. Mara'acate que mütivayeiyaritücai, hesiena tiniunaque heiva Ti'aitame tuquitana meutahanicü, müticüsinaiyanicü. 10 Quepaucua maye'a mütitacüsinaiyacü, yunaitü teüteri tacua meniyuneneviecaitüni. 11 Hicü nixeiya niuqui tuayame Ti'aitamesüa mieme mana 'utiveme müracüsinaiyasie serieta. 12 Sacariya 'ixeiyatü niuyuitüarieni yu'iyarisie, niutimani. 13 Hicü niuqui tuayame müpaü tinitahüave, Pepücaheumaca, Sacariya 'acu. 'A'ivaurica pü'enierie. 'A'üya 'Erisaveti xenive canitinuivitüamücü. Vani petiniterüvamücü.
Peni'atemaviecamücü vaüca,
'A'iyari cuini mieme ninaqui'acamücü
14 Yumüiretü mecaniyutemamaviecacuni
Quepaucua mütinuiva.
15 Canimarivemücü Cacaüyari hüxie.
Caxie vinuyari,
Xeime vinuta pücaye'eni.
'Iyari Mütiyupata
Caniviyamücü püta tinuivayu.
16 'Ixaherisixi teüteriyari yumüireme
Ta'aurie canivaraxüriemücü,
Ti'aitame memayexeiyanicü
Yucacaüyaritüme.
17 Canenucuhaitüiyamücü Ti'aitame
'Eriyaxipaü tiuca'iyaritü,
Türücariyaya hexeiyatü.
Va'uquiyarima ta'aurie nivaraxüriemücü,
Yütüriyama memüvara'erivanicü,
Müme yuri memücate'erie
Ta'aurie nivaraxüriemücü,
Müme heiseriemecü yamemütecahu vahepaü memüteyücühüavenicü.
Nivacuha'aritüamücü teüteri,
Ti'aitame memücueviecacü.
18 Hicü Sacariya müpaü tinicühüaveni niuqui tuayame, Que 'aneme 'inüariyaricü yanepütimaica. Necani'uquirasitüni, ne'üyata tucarieya ranutitüa. 19 Hicü niuqui tuayame müpaü tinicühüaveni, Ne Cüravieri necanihücütüni. Cacaüyari hüxie neniuveni. Yanemümatitahüavecü necaneyenü'arieni, nematitaxatüanicü 'icü niuqui 'aixüa manuyüne. 20 Hicü camü, cayuvatü pepütiyerüni, pecaniuvetü pecanayeimücü mexi ca'aye'aveni, 'ecü yuri pemücatiuta'ericü neniuquisie. Peru neniuqui canaye'amücü quepaucua tucari maye'ani.
21 Mericüsü teüteri menicueviecaitüni Sacariya. Meni'iyarixiecaitüni 'emüreutevicaicü tuquita. 22 Hicü vayeyaca niyutatexieni varahüavetü. Müme yametenetimani quename tixaütü tiuxei tuquita. 'Iya yumamacü nivacu'inüaritüvacaitüni. 'Aniucateitüni caniuvetü.
23 Hicü heutiparecu 'uximayasicaya, yuquie caneyani. 24 Hicü 'ana 'üyaya 'ayehucatü nayani 'Erisaveti. Niyu'avietacaitüni 'auxüme meseri müpaü 'utaitü, 25 Camü, 'ipaü tiniuyurieni Ti'aitame, yuvaüriyatü 'aixüa münesiyurienicü, teüteri memücanesinanaimacacü.
Mariya que mütiutahüavarie, Quesusi 'ariqueque que mütitinuivaquecai
26 Mericüsü 'ataxevirieca meserisie Cacaüyari nitanü'ani yuniuqui tuayame Cüravieri, Carereya cuieyarisie quiecarisie Nasareti müracutevasie. 27 'Üimari mücaxuriquicaisüa nitanü'ani Mariya mütitevacaisüa. Nitiviquieximecaitüni, 'uqui Cuse titevatü nitivitüniquecaitüni. Cuse Raviri caninunuiyarieyatücaitüni. 28 Hicü Mariyasüa heutahaca niuqui tuayame, müpaü niutayüni, 'Aixüa 'acu. Ti'aitame 'aixüa catiniuca'iyarini 'ahesie mieme, 'ahamatü puyeica. 29 Mücü yu'iyarisie niuyuitüarieni, yatinicu'erivacaitüni titayari müpaü mütivaüritüa. 30 Niuqui tuayame müpaü tinitahüave, Pepücaheumaca, Mariya 'acu. Cacaüyari 'aixüa pütiuca'iyari 'ahesie mieme. 31 Hicüri pe'ayehucatü pecanayeimücü, pecanitinivemücü. Quesusi pecatiniterüvamücü.
32 Canimarivemücü,
Que mü'ane taheima macave nu'aya canimarivacamücü.
Ravirisie caniyeyeimücü,
Ti'aitame Cacaüyaritütü canipitüamücü
Raviri 'uvenieyasie mayerünicü
Que müti'aitacai 'iya.
33 'Ixaherisixi teüteriyari
Catinivata'aitüamücü yuheyemecü.
Que müti'aita
Pücatipare hasuacu.
34 Hicü Mariya müpaü tinitahüave niuqui tuayame, Mericüte, quepaütütü 'ipaü pütiyüni. 'Uqui nepücamate. 35 Niuqui tuayame müpaü tinitahüave,
'Iyari Mütiyupata 'ahesie caninuamücü.
Que mü'ane taheima macave
Yutürücariyacü camani'etüriviyamücü.
'Ayumieme nunusi mütinuiva canipasiemücü
Cacaüyarisie mieme,
Müpaü catinimarivacamücü
Cacaüyari nu'ayatütü.
36 Camü, 'a'iva yateva 'Erisaveti 'ayehucatü nayani 'ucarasitütü. 'Ataxeime meseri niyurieca 'iya caniveveme memüxatacai. 37 Cacaüyari pücayutatexieni, naimecü püyüveni püta. 38 Mariya müpaü tinitahüave, Mericüte, ne Ti'aitame necatini'uximayatameyatüni. Que pemaine yaquetiuyüni. Hicü niuqui tuayame caneyani.
Mariya que mürecu'ivataxü 'Erisavetisüa
39 Hicüsüari yucuha'aritüaca caneyani Mariya. Yumexüitüatü quiecarisie neta'ani hüri mananiere Cureya cuieyarisie. 40 Sacariya quita heutahaca, nitavaüritüani 'Erisaveti. 41 Mericüsü 'Erisaveti quepaucua mi'eni Mariya 'ivaüritüacacu, nunusi neucuyuaxüani huriepana. Hicü 'Iyari Mütiyupata niviya 'Erisaveti. 42 Müpaü niutayüni carima, Vaüca 'aixüa pepu'itüarie, hipatü 'ucari temüca'itüariepaü. 'Aixüa cani'itüariemücü que mü'ane pemütinuivitüani. 43 Nehesie que tinaque neti'aitüvame varusieya münesi'ivatamiecü. 44 Camü, 'avaürisica ne'u'eniecu, nunusi yutemavietü neucuyuaxüani nehuriepa. 45 'Aixüa pecani'itüariemücü yuri pemütiuta'ericü quename 'aye'ani naitü que pemütiutahüavarie, Ti'aitame que mümaretahüavixü.
46 Hicü Mariya müpaü niutayüni,
Ne'iyari müpaü paine, Ti'aitame canitürücaüyeni.
47 Ne'iyari niyutemavieca nehe'erivatü
Cacaüyari münesi'utavicueisitüacü.
48 Caneniuxeiya ti'uximayatame que nemütihücü hesiena mieme,
Sepa tixaü nemücatihücü.
Camü, 'uxa'a varie yunaitü nuivarite
'Aixüa ne'itüariecame mecaneni'eriecacuni.
49 Que mü'ane mütürücaüye
Marivemecü caneniuyurieni.
Mücü Pasiecame canixasivani.
50 Canivanenimayaca yunaime memüteheiyehüvirie,
Vanivemata nivanenimayaca.
51 Yücümana que mütiyuriene
Canimasiücüni que mütitürücaüye.
Nivareutaveiyaxüani müme memüteyucatave'erie
Yu'iyarisie que memütecu'eriva,
52 Cuiepa te'aitamete nivarunavairieni
Tita memüte'aita,
Müme tixaü memücatehüme püta
Nivaruhüritüani vaüca.
53 Memeuhacacuicucai nivarutihüniya 'aixüa mü'anecü.
Memeuca'ucai nivareutanü'axüani memamaveme.
54-55 Nisutüani tasiparevietü 'Ixaherisixi teüteriyari
Hesüana mieme temüte'uximayatamete,
He'erivatü que mütivarutahüavixü ta'uquiyarima.
Caninenimayaca 'Apurahami yuheyemecü,
Cataninenimayaca tame hesiena temüyecü.
56 Mericüsü Mariya 'Erisavetisüa niucateitüni 'esivatücacu haica meseri. 'Arique yuquie neyani.
Vani Ti'üyame que mütiutinuivaxü
57 Mericüsü tucari naye'ani 'Erisaveti mütinivenicü. 'Uquitüme niutiniveni. 58 Hicü 'auravatari maremama yunaitü mete'utamarieca Ti'aitame vaüca que mütitanenimayataxü, hamatüana mecaniyutemamaviecaitüni. 59 Hicü 'atahairieca tucarisie mecaniu'axüani me'i'inüaritüanique nu'esi Huriyusixi vaxitequiyacü. Sacariya mecateniterüvaquecaitüni 'uquiyarieyapaü. 60 'Ana varusieya müpaü niutayüni, Tixaüsietü. Vani catinitevacamücü püta. 61 Müme müpaü metenitahüave, Haquevasü 'amare pumave müpaü titevatü. 62 Yumamacü menitahüave quemasieya, que mütinaque mütiterüvarienicü. 63 Xapa 'uta'ivauca, müpaü 'utaineme canaca'utüani, Vani catinitevacamücü püta. Yunaitü meniuhüxiyani. 64 Hicü yapaucua nenieya niuxünarieni. Niutaniuni 'aixüa 'utaitü Cacaüyari hepaüsita. 65 'Auravatari yunaitü mecanimamacaitüni. Naisarie Cureya hüriyarisie que mütiuyü catinicuxaxasivacaitüni. 66 Yunaitü memü'enanacai meniyu'iyaritüacaitüni müpaü meteyücühüavetü, Que 'anetü payani 'icü nunusi. Mücü meta, Ti'aitame yütürücariyacü nipareviecaitüni.
Sacariya que mutayü, Cacaüyarisie mieme ticuxatatü
67 'Ana Cacaüyari 'Iyarieya Mütiyupata caniviyani nunusi 'uquiyarieya. Sacariya niutaniuni Cacaüyarisie mieme müpaü 'utaitü,
68 'Aixüa queticühüavarüvani Ti'aitame,
Que mü'ane 'Ixaherisixi mütacacaüyari.
Nisutüani yuteüterima va'üviyatü,
'Aixüa 'iyurienetü memüxünarienicü.
69 Que mü'ane mütürücaüye niuquerieni, mütasitavicueisitüanicü,
Raviri quie mieme,
Raviri müti'uximayacaicü Cacaüyarisie mieme
70 Meripaitü que mainecai que mütiyurieniquecai.
Yametenicuxatacaitüni texaxatametemama
Memupasie hesiena mieme,
Memutiniucacaicü hesiena mieme.
Müpaü meniutiyuanecaitüni
71 Mütasi'utavicueisitüaniquecaicü
Müme memütasi'aye'uni memücatasi'a'ivacü,
Müme memütasi'uxive'erie memücatasi'a'ivacü.
72 Müpaüta meniutiyuanecaitüni
Müvanenimayataquecaicü ta'uquiyarima
He'erivatü türatu mutavevi yücümana,
73 Que mütiuyuhüritüa yaticühüavetü ta'uquiyari 'Apurahami
Quename tasipitüaniquecai 74 tecamamatü
Temütavicueisitüarienicü
Müme memütasi'aye'uni memücatasi'a'ivacü,
Temeyexeiyanicü 'iya que mütinaque,
75 Hesiena mieme tepasietü,
Heiseriemecü yatetecahutü,
Hüxiena te'u'uvatü mexi te'ayeneniere.
76 'Ecü meta nunusi 'acu,
Que mü'ane taheima macavesüa mieme tixaxatame
Pecatiniuterüvarüvamücü.
Ti'aitame pepanucuhaitüiya
Huyeya 'aixüa pemüyurienicü.
77 Teüterimama petinivatahecüatüamücü
Que mütivatavicueisitüani pehaitü,
Que mütivareuyehüvirieni müme 'axa memüte'uyuri pehaitü.
78 Müpaü catiniyuriemücü
Tacacaüyari mütiyucanenimayacü.
'Ayumieme que mü'ane taheima mümieme caninuamücü.
79 Nivahecüariviyamücü müme yüvipa memütitei,
Müme meta mecui'ivarümetü memüyüriyarie
Nivahecüariviyamücü.
Ta'ücate cataniseiriyamücü,
Temeu'uvanicü haque 'aixüa temütetaxeiyanicü
Cacaüyarimatü.
80 Mericüsü nunusi caniverecaitüni. 'Iyarieya türücaüyetü nayani. Macumavesie neyeicacaitüni mexi tucarieya ca'aye'avecai cuxi masiücütü mayanicü 'Ixaherisixi vahüxie.