23
Quesusi que mütiutahüavarie Piratu hüxie
(Mateu 27:1‑2, 11‑14; Maricuxi 15:1‑5; Vani 18:28‑38)
Hicü yunaitü mepanucu'ui meneihana müta'ivaviyarienicü Piratusüa. 'Ana menisutüani me'ixanetatü müpaü me'utiyuatü, Te'icu'ivaviyatü 'ipaü tecatenimaica, cuamanarica vevietü tiniva'üquitüaca tateüterima, nivanenaca memücateyutuanicü Sesaxi cuviyexunuya tuminieya, müpaü canaineni quename heiserie 'upitüarie Cürisitutütü, ti'aitame yuxatatü. Hicü Piratu müpaü tinita'ivaviya, 'Ecü Huriyusixi teüteriyari tiva'aitüvame petihücü. Tita'ei, 'Ecüsü müpaü pecanaineni. Hicü Piratu müpaü tinivarutahüave mara'acate memühüritüariecai, teüteri memüyucuxeürie, Que nemütimate, tixaü pücareuyevese 'icü tevi müxanesiecacü. Müme masi cuini mieme menicu'imavacaitüni yame'utiyuatü, Canivaxamurieneni teüteri, ti'üquitatü naisarie Cureya cuieyarisie, Carereya cuieyarisie heisutüaca 'uvapaita.
Quesusi que mütiutahüavarie Herurexi hüxie
Mericüsü Piratu 'u'enaca nicu'ivavacaitüni xüca Carereyatanaca hücütücaitüni tevi. Tiutamarieca Herurexi mehüritüariecaisie müquiecametücaicü, hesüana neinü'ani, Herurexi Querusaremesie muyeicacaicü 'ana. Mericüsü Herurexi Quesusi xeiyatü niyutemaviecaitüni vaüca. Müixa nixeiyamücücaitüni mü'enacaicü hepaüsitana. Müpaü tinicu'erivacaitüni, Quesusi tixaütü mütiyurieniquecaicü 'inüari, 'ixeiyamütü. Vaüca niuqui nicu'ivaviyacaitüni, 'iya 'asicare'eiyacacu. 10 Peru mara'acate memühüritüariecai müme 'inüaricü memüte'üquitametetücai yunaitü mecaniu'axüani, carima menixanetacaitüni. 11 'Ana Herurexi yucuyaxima vahamatü menitave'eriecaitüni me'inanaimatü. 'Ixuriqui visi mü'anecü me'itiquemaritüaca tavari meneinü'ani Piratusüa. 12 Mücü tucarisie Herurexi Piratu meniyutemaviecaitüni. Mepayuca'uniecai müixa, 'anaque 'aixüa mepüteyuxeiyacai.
'Isücame que mütiuta'aitaxü, Quesusi mümierienicü
(Mateu 27:15‑26; Maricuxi 15:6‑15; Vani 18:39‑19:16)
13 Hicü Piratu varucuxeürieca mara'acate memühüritüariecai 'isücate teüteri yunaime, 14 müpaü tinivarutahüave, Nehesüa xepi'atüa 'icü tevi, quename cuamanarica vevietü tiva'üquitüa teüteri xe'utiyuatü. Camü, xehüxie ne'ita'ivaviyaca ne, que nemütimate, tixaü pücareuyevese 'icü tevisie mürahüiyanicü que xemüte'ixaneta. 15 Herurexita yaxeicüa niutayüni, nexe'utanü'acu hesüana tavari nehesüa caneiyenü'aniri. 'Asipücatiuyuri hesiena mütinaquenicü mümierienicü. 16 'Ayumieme nepütita'aita mücuveiyaxüanicü, 'arique nepixüna.
17 Mericüsü 'ixüararipa neuyevecaitüni xeime müvaxünirienicü 'anutahüiyacame. 18 'Ana yunaitü 'axeicüa meniutihiva müpaü me'utiyuatü, Quenemi'a 'icü, quetaneuxüniri Vaxavaxi püta. 19 Mücü müyumienecaicü quiecarisie, xeime mumicü, casariyanata nanutahüiyacaitüni. 20 Piratu tavari nivarutahüave, Quesusi xünamütü. 21 Müme masi meniutihivacaitüni müpaü me'utiyuatü, Curuxisie quenecavi, quenemi'a. 22 Hairieca müpaü tinivarutahüave, Titayaricutaxi, quecuta tiuyuri 'icü. Que nemütimate ne, tixaü pücareuyevese mümierienicü. 'Ayumieme cuveiyaxüayu nepixüna. 23 Müme masi carima menivaviriecaitüni curuxisie mümierienicü. Teüteri, mara'acate memühüritüariecai hivaricü mene'iva. 24 Hicü Piratu müpaü tiniuta'aita yamütiyünicü que memüte'ivautüvecai müme. 25 Nixüna que mü'ane memüvaucai, que mü'ane manutahüiyacai casariyanata müyumienecaicü xeime mumicü, Quesusi püta neyetuani yamüranayeyanicü que mütivanaquecai.
Quesusi que mütiucaviya curuxisie, que mütiumierie
(Mateu 27:32‑44; Maricuxi 15:21‑32; Vani 19:17‑27)
26 Mericüsü mehevitütü me'imienique, meniviya xeime Simuni titevacame Sirenetanaca. Mücü xaüsie heyeyaca, quiecarisie ni'aximecaitüni. Menititütüani curuxi Quesusi 'utüma menutünicü.
27 'Ana yumüiretü teüteri meniveiyacaitüni, 'ucari meta me'utisuatü me'isuariviyatü. 28 Hicü ta'aurie 'aveca müpaü Quesusi tinivarutahüave, Xeme 'ucari Querusaremetari xepüca'utisuanani nehepaüsita. Yuhepaüsita püta yunivema vahepaüsita xequeneutisuanani. 29 Tucari canaye'amücü quepaucua müpaü memutiyuaneni, müme memücayüvave türi memüvarexeiyanicü, müme 'aixüa mepü'itüarie, müme memücatinivevave müme memücatesisitüavave, 'aixüa mepü'itüarie müme. 30 'Anari menisutüacuni müpaü mete'icühüavetü hüri, Taheima quenanacaxüri, müpaüta metenivatahüavicuni yemurite, Xequetaneuti'avieta. 31 Hicüpaü xüca meteyurieni cüye yuricacu, quesü tiyüni tavayu.
32 Hipatüta yuhutatü mepehapanie 'axa teyuruvamete memücui'ivacü hepaüna. 33 Mericüsü quepaucua memu'axüa Müqui Mu'uya Manuve müracutevasie, mana curuxisie menitivieni. 'Axa teyuruvameteta menivarutivütüani, serietana xeime 'utatanata xeime. 34 Hicü Quesusi müpaü niutayüni, Ne'uquiyari, quetinivareuyehüvirieca. 'Asimepücatemate que memüteyurie.
'Ana cuyaxi meniyuta'iva 'ixuriquiteya meyutahuritüanique. 35 Teüteri mana meniti'ucaitüni metanenieretü. 'Isücate menitave'eriecaitüni müpaü me'utiyuatü, Hipame niu püvavicueisitüacai, yücümana queyutavicueisitüani xüca 'acu hücütüni que mü'ane Cacaüyari heiserie mipitüa Cürisitutüme, que mü'ane manayexeiyarie xüca hücütüni 'icü.
36 Cuyaxita yaxeicüa meninanaimacaitüni me'axetü masina me'i'itüatü 37 müpaü me'utiyuatü, 'Ecü Huriyusixi tiva'aitüvame xüca pehücütüni, quene'atavicueisitüa. 38 Mücü meta, xapa mu'uya heima meneimani, 'ICÜ HURIYUSIXI TIVA'AITÜVAME CANIHÜCÜTÜNI 'anuyüneme Cüriyecusixi Xumatari Hepürayusixi teüteriyari vaniuquicü 'aye'uxame.
39 Hicü 'axa teyuruvamete mana memutivücai xevitü 'axa tinicühüavecaitüni, müpaü 'utaitü, Cari 'ecü pecaticürisitu. Mericüte, quene'atavicueisitüa, tameta quetaneutavicueisitüa, ticühüavetü. 40 Xevitü püta tapa mutiviecai nitatieni müpaü 'utaitü, Cari 'ecü Cacaüyari pecatimacaxe sepa hepaüna pemü'itüariene yaxeicüa petiutahüavarieca. 41 Peru caniheiserietüni tahesie que mütiunaquixü, que müreuyevese xeicüa tepü'itüarietüve yatemüteyuriecaicü. 'Icü masi tixaü 'asipücatiyurieve. 42 Müpaü niutayünita, Quesusi 'acu, quenena'erivani quepaucua pemunuani ti'aitame pehücütütü. 43 Hicü Quesusi müpaü tinitahüave, Niuqui caniseüyeni que nematicühüave, hicütütü nehesüa pepeyeicani visi müracu'anesie.
Quesusi que mütiyetua yu'iyari
(Mateu 27:45‑56; Maricuxi 15:33‑41; Vani 19:28‑30)
44 Mericüsü tuca naye'ani. Mana cuiepa nacuyüre naisarie cüa caviecacuque. 45 Tau 'uyürecu 'ixuriqui meuviecai tuqui 'amüpata hixüata nisane. 46 Hicü Quesusi carima 'utahivaca müpaü niutayüni, Ne'uquiyari, ne'iyari nepümasihüritüa. Müpaü 'utayüca yu'iyari niyetuani.
47 Hicü cuya mühüritüariecai 'uniereca que mütiuyü 'aixüa niutayüni Cacaüyari hepaüsita müpaü 'utaitü, Xüari 'icü tevi heiserie pexeiyacai. 48 Yunaitü teüteri menenierenique memüyucuxeürie, me'uneniereca que mütiuyü, yu'utüma menecüne yutavisie meyucusunatü hivericacü. 49 Peru yunaitü memimaicai mana meniti'ucaitüni yateva. 'Ucari meta hamatüana memeyecü Carereyasie, müme mana meniti'ucaitünita menenieretü.
Quesusi que mütiuteuqui
(Mateu 27:57‑61; Maricuxi 15:42‑47; Vani 19:38‑42)
50-51 Mericüsü tevi 'aniuyeicacaitüni Cuse titevatü. 'Isücate canixevitütücaitüni, 'aixüa pütiuca'iyaricai heiseriemecü yapüticamiecai. Mücü yapüca'anecai que memüteyu'eni que memüte'uyuri. 'Arimateya caniquiecametücaitüni Cureya cuieyarisie, yuri tini'eriecaitüni ta'icuevatü Cacaüyari misutüanicü ti'aitatü. 52 Hicü Piratusüa nuaca nitavavirieni Quesusi caxarieya. 53 Hecacueca nicu'eima rinu 'ixuriquiyaricü, neicuteucu teuquiyapa 'aitüa müvaye'inieriesie haque tevi hasuacu mücaheutatequievesie. 54 Mericüsü püpienixitücai 'ana, 'uxipiya tucari püsutüariximecai.
55 Meneiveiya 'ucari Carereyasie memeyecü 'utümana. Menixeiya teuquiya, caxarieya mete'uxei que mütiuteque. 56 Yu'utüma mehecüneca 'aixüa meniyurieni visi mu'üa mixaxi nücame 'uhaye.
Mericüsü 'uxipiya tucarisie mecani'uxipiecaitüni 'aisica que maine.