תנ ך עברי מודרני

קרא עכשיו
epub3: heb.epub
Kindle mobi: heb.mobi
PDF
Browser Bible
Crosswire Sword module
הורד ובטל את הפתיחה כדי לקרוא במצב לא מקוון heb_html.zip
אפשרויות הורדה וקריאה נוספות...
Ethnologue

 

HTML generated with Haiola by eBible.org 11 Feb 2021 from source files dated 10 Feb 2021