1 XOWAWU NMENHOTHO WAHORONO ON HA.
1
Amna nenyetxho rma amna nekarymehe owyanye katxhàrà on ha.
Khoryenkomo yehutwatxho yokarymanye mosonà katxho ryhe wekarymehe, owyanye. Karyhe roro harha keny komo rma noro ha. Amnyehra rma haxa nehxakonà, akàhtono yhera ro rma haka. Toto me harha natakàhtoye. Karyhe roro keny komo rma nosonyhoye, toto komo wya. Noro rma amna nenyakonà. Amna nenytxekonà. Amna nahekonà. Amna nenyetxho rma amna nekarymehe, owyanye. Karyhe roro tehxemà ro me naha, noro ha, meya roro mak ha. Amnyehra, tàyàm yakorono roro me nehxakonà. Noro rma, nosonyhoye, amna wya.
Amna nenyetxho rma amna nekarymehe. Amna nenytxatxho rma amna nekarymehe, amna wyaro rma rha owyanye uhutwatxho me, amna yakoro àme rye kàwyanye uhutwatxho me. Àsok tawro hana. Kyàmkom yakoro àme rye thutwetxow hamà. Umuru yakoro xarha, Txesusu Kryestu yakoro rma, àme rye thutwetxow hamà.
Onà rokaryehtanà àmenhehe, teryehorye rye rma haxa kehtxoho menye.
Ohxe roro tehtxe awasàn hon komo wyaro katxhàrà on ha.
Onà wyaro ryhe nekarymaye, Txesusu Kryestu, amna wya. Awasànà wyaro, enyhoru roro me naha, Khoryenkomo, kekonà, amna wya. Awarànà wyarohra ro mak naha ha, anhà hokonohnà ro me tesnàr ke, kekonà, amna wya. Àro wyaro amna nenytxatxho rma, amna nekarymehe, owyanye.
Àsok haxa hana tehxatxow ha, kàwyamo. Anatoko, anhà hokono ro me tehxatxow hana. Awaràn wawon komo wyaro tehxatxow hana. Àro wyaro kehtokonye, Khoryenkom yakoro àme rye uhutwanyehnà ro me tehxatxow hamà. Khoryenkom yakoro àme rye amna nhutwehe, kany me haxa kehtokonye, tàtemarontetxow hamà. Yaworonohnà ro me tehxatxow hamà, awaràn wawo kesnàr kom ke, anhà hokono ro me kesnàr kom ke.
Khoryenkomo wyaro haxa tehtxe. Noro ryhe, enyhoru roro me naha, awasànà wyaro mak ha. Noro wyaro rma rha ohxe roro tehtxe, awasàn hon komo wyaro mak ha. Àro wyaro ohxe roro kehtokonye, àme rye thutwetxhe, kàwyamo rye rma. Konyhoryetxhe rye rma haxa, Khoryenkomo, buru yekamsuhkanàr ke, Txesusu yekamsuhkanàr ke. Kanhànàthàyamo yowyatxhe rye rma haxa, awasàn hon komo wyaro ohxe roro kehtokony mak ha.
Ranhàn ehxenà ro me naha, kany me kehtokonye, yaworo ehutwahra tehxatxow hamà. Yaworonohnà ro me tehxatxow hamà. Kanhàn kom hok haxa koskarymantokonye ryhe, noseryewhokehe, Khoryenkomo. Konyhoryetxhe, noro ha. Kanhànàthàyamo yowyaha. Omeroro rma haxa nowyaha, tàrwon yawo ron kaxe, enyhoru hokono ro kaxe. 10 Ranhàn hokonohnà ro uro ha, kany me haxa kehtokonye ryhe, tàtemaronyem me Khoryenkomo thutwetxow hamà. Khoryenkomo rwonà hutwanyehnà ro me tehxatxow hamà.